Збірники наукових праць ЦНТУ : [4710] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Єлисавет. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Історичні науки. [28]

У збірнику викладені результати наукових досліджень з питань архівознавства і документознавства, історії України, проблем всесвітньої історії, етнології та краєзнавства, історії науки і техніки, вітчизняної економічної історії, а також результати історіографічних студій.

Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. [819]

висвітлення проблем проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, енергозбереження, автоматизації в промисловості та сільському господарстві

Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. [1014]

висвітлюються питання розрахунку і конструювання, удосконалення конструкцій, створення і дослідження нових робочих органів сільськогосподарських машин, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського машинобудування тощо.

Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. [791]

Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. [1754]

висвітлення результатів наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці, галузей промисловості, сільського господарства, транспорту; менеджменту організацій; фінансів, кредиту, грошового обігу тощо;

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. [178]

Збірник наукових праць зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україника наукова» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та представлено у міжнародних наукометричних базах даних, пошукових інформаційно-аналітичних системах, репозитаріях (електронних архівах): містить результати наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці тощо.

Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. [126]

Науковий вісник заснований у 1997 році. Включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі технічних наук. Науковий вісник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та представлений у міжнародних наукометричних базах даних Google Scholar, ResearchBib, CrossRef, Index Copernicus.