Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10350
Title: Корпоративная социальная ответственность в контексте устойчивого развития
Other Titles: Społeczna odpowiedzialność w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego
Corporate Social Responsibility in the Context of the Concept of Sustainable Development
Authors: Лопушняк, Г.
Кузьменко, Г.
Кузьменко, Г. І.
Lopushniak, H.
Kuzmenko, H.
Keywords: корпоративная социальная ответственность
устойчивое развитие
społeczna odpowiedzialność
rozwój zrównoważony i trwały
corporate social responsibility
sustainable development
Issue Date: 2018
Publisher: Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytet Zielonogórski
Citation: Лопушняк, Г. Корпоративная социальная ответственность в контексте устойчивого развития / Г. Лопушняк, Г. Кузьменко // Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka : T. 6 : Społeczna odpowiedzialność organizacji / Uniwersytet Zielonogórski, Instytut inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy, Kijowski narodowy uniwersytet ekonomiczny im. Vadima Hetmana. - Zielona Gora, 2018. - С. 117-127.
Abstract: Ожидаемые научные результаты включают: научное обоснование весомой роли корпоративной социальной ответственности в реализации целей устойчивого развития государств и создания базиса для улутшения благосостояния населения. Результаты исследования могут послужить основой для разработки бизнес-стратегий организаций с учётом их участия в достижении глобальных целей устойчивого развития, базируясь на внедрении в их деятельность принципов социальной ответственности. Oczekiwane wyniki naukowe obejmują: naukowe uzasadnienie ważnej roli społecznej odpowiedzialności biznesu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju państw i tworzenia podstaw dla dobrobytu ludności. Wyniki badań mogą stanowić podstawę do opracowania strategii biznesowych organizacji, biorąc pod uwagę ich udział w realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju, opartych na wprowadzeniu zasad społecznej odpowiedzialności w swoich działaniach.Expected scientific results include: the scientific substantiation of the significant role of corporate social responsibility in realizing the goals of sustainable state development and creating a basis for improving the population well-being. The results of the research can serve as a basis for the organisations business strategies development taking into account their participation in achieving sustainable development global goals based on the implementation of social responsibility principles in practical activities of organisations.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10350
ISBN: 978-83-950613-1-8
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020!_Лопушняк_Кузьменко_Польща_6 том (1).pdf325,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.