Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10435
Title: New approach to elucidating the physical nature of the processes that occur in the friction zone of mates of machine parts
Other Titles: Новий підхід до з'ясування фізичної природи процесів, що відбуваються в зоні тертя спряжень деталей машин
Authors: Aulin, V.
Lysenko, S.
Hrinkiv, A.
Chernai, A.
Zhylova, I.
Аулін, В. В.
Лисенко, С. В.
Гриньків, А. В.
Чернай, А. Є.
Жилова, І. В.
Keywords: mating parts
friction criteria
wear resistance
reliability of systems and units
спряження деталей
критерії тертя
зносостійкість
надійність систем і агрегатів
Issue Date: 2020
Publisher: ХНУ
Citation: New approach to elucidating the physical nature of the processes that occur in the friction zone of mates of machine parts / V. Aulin, S. Lysenko, A. Hrynkiv [et al] // Проблеми трибології. - Хмельницький : ХНУ, 2020. - № 4. - С. 13-19.
Abstract: Dislocations in the crystal structures of materials with the implementation of the proton cycle and the conversion of hydrogen into helium. It has been shown that this makes it possible to change the idea of the mechanocaloric effect, the process of friction and wear, and to substantiate a number of effects and processes from the physical positions of nanotribology. This will allow the creation of competitive tribotechnologies in various industries. З'ясовано, що при фрикційному контакті в окремих локальних ділянках тонкого поверхневого шару деталей при значних напруженнях і деформаціях та високих контактних температур матеріал зони трибоконтакту деталей переходить в особливий активізуючий нестійкий стан магми-плазми або трибоплазми. Загальні питання, в яких з'ясовується природа процесів тертя та зношування спряжень деталей, розглянуто на більш високому фундаментальному рівні із залученням нанотрибології. Проаналізовано ряд процесів, якими супроводжуються взаємодії трибоспряжень деталей.: механоемісійні, механохімічні, газорозрядні та ін., трибохімічні реакції, потоки частинок з великою енергією: збуджених молекул, атомів, іонів, швидких електронів, фононів (звукових квантів та квантів електромагнітного випромінювання). Виявлено закономірності адитивності пружної та магнітної післядій в об'ємних частинах і поверхневих шарах деталей трибоспряжень з феромагнітних матеріалів і сплавів. Також встановлена закономірність адитивності дифузійної післядії в їх поверхневих шарах. Побудовано трибофізичну модель самоорганізації на основі вуглецево-азотного циклу реалізацій трибохімічних реакцій, які мають зміст термоядерних реакцій синтезу і які можливо розглядати на нанорівні. В цих реакціях атом вуглецю відіграє роль каталізатора процесу злиття протонів з подальшим перетворенням в радіоактивний ізотоп, який розпадається на звичайний вуглець і гелій. З'ясовано, що механізм реакцій ядерного синтезу в поверхневих шарах деталей трибоспряжень, обумовлений спрямованим переміщенням дислокацій в кристалічних структурах матеріалів з реалізацією протонного циклу та перетворенням водню в гелій. Показано, що зазначене дає можливість змінити уявлення про механокалоричний ефект, процес тертя і зношування та обґрунтувати ряд ефектів і процесів з фізичних позицій нанотрибології. Це дасть можливість створити конкурентоспроможні триботехнології в різних галузях.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10435
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проблеми трибології №4, 2020.pdf309,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.