Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10719
Title: Методологічні засади організації управління розвитком регіонального ринку праці
Other Titles: The methodological basis for regional labor market management organizing
Authors: Сибірцев, В. В.
Sybirtsev, V.
Keywords: регіональний ринок праці
організація управління
рефлексивний менеджмент
мультиагентська система
баланс інтересів
інституціоналізація взаємодії
індикативне планування
regional labor market
management organization
reflexive management
multi-agency system
balance of interests
institutionalization of interaction
indicative planning
Issue Date: 2016
Publisher: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Citation: Сибірцев, В. В. Методологічні засади організації управління розвитком регіонального ринку праці / В. В. Сибірцев // Економічний простір : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. - № 115. - С. 79-90.
Abstract: Статтю присвячено розгляду актуальної наукової проблеми формування теоретико-методологічного базису організації управління розвитком регіонального ринку праці, одночасно орієнтованого на врахування спеціалізації регіону та характеристики державної політики у сфері зайнятості. Відмінність авторських пропозицій полягає в диференціації процесів державного регулювання функціонування регіонального ринку праці та організації управління його розвитком через інституціональне проектування середовища узгодження інтересів всіх наявних стейкхолдерів. В рамках опису етапів інституціонального проектування в статті визначено особливості функцій регіонального ринку праці та закономірностей їх реалізації, представлена ієрархія принципів розвитку регіонального ринку праці та визначено напрямки оцінювання ефективності реалізації програми розвитку. Розроблена методологічна схема організації управління розвитком регіонального ринку праці заснована на запропонованій структуризації предметної області дослідження. В основу даної схеми покладено гіпотезу щодо забезпечення розвитку регіонального ринку праці через максимізацію трудового потенціалу та зростання конкурентоспроможності регіону. Для практичної реалізації даної гіпотези обґрунтовано структурування механізму регулювання та розвитку регіонального ринку праці, заснованого на теорії функціональних систем. The article examines the actual scientific problem which connected with the formation of the theoretical and methodological basis of regional labor market management development. This problem was solved by simultaneously targeting on the region specialization and on the characteristics of the state policy on employment. The copyright difference of author offers consist in the differentiation of the regional labor market state regulation and the regional labor market development management organizing by design the institutional environment for interests of all existing stakeholders reconciling. Within the steps of institutional design, the article describes the functions of the regional labor market and the laws of their implementation. Also, the article presented the hierarchy of the regional labor market development principles and the main ways of the labor market development program effectiveness evaluating. The methodological scheme of management organizing for the regional labor market development has been offered. This scheme based on the proposed structuring of substantive research. The main article hypothesis provides the necessary of the regional labor market development throw the maximizing the employment potential for growth and competitiveness in the region. For practical realization of this hypothesis, the article grounded the structuring for the mechanism of regional labor market regulation and development which based on the theory of functional systems.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10719
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodolohichni zasady.pdf284,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.