Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1563
Title: Впровадження ефективних технологій виробництва, зберігання, транспортування і просування молочної продукціїЇ на ринок та формування джерел їх фінансування
Other Titles: Introduction of effective technologies of production, storage, transportation and promotion of dairy products on the market and formation of sources of their funding
Authors: Кузьмін, Є. С.
Kuzmin, E.
Keywords: інвестиції
впровадження технологій
молочна промисловість
перерозподіл резервів
джерела фінансування
кооперація та інтеграція
investments
introduction of technologies
dairy industry
sources of funding
cooperation and integration
Issue Date: 2014
Publisher: ХНАДУ
Citation: Кузьмін, Є. С. Впровадження ефективних технологій виробництва, зберігання, транспортування і просування молочної продукціїЇ на ринок та формування джерел їх фінансування / Є. С. Кузьмін // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. - Харків, 2014. - № 1 (6). – С. 86-91.
Abstract: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів впровадження ефективних технологій виробництва, зберігання, транспортування і просування молочної продукції на ринок та формування джерел їх фінансування. Дослідження здійснене на основі діалектичного методу пізнання та системного підходу, що дало змогу комплексно вивчити теоретичні й методичні засади та практичні аспекти. При узагальненні використано прийоми абстрактно-логічного методу, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і порівняння. Результатом дослідження є систематизація факторів впливу на впровадження ефективних технологій за ланцюгом виробництва і просування молочної продукції до кінцевого споживача по групах технологічних, організаційно-економічних, соціальних факторів та формування джерел їх фінансування, а також методичних підходів до вибору варіантів на основі дотримання еколого безпечних принципів їх реалізації, максимізації кумулятивного ефекту в усіх зазначених ланках, оптимізації співвідношення “ціна–якість” і внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування. The subject of the research is a complex of theoretical, methodical and practical aspects of introduction of effective technologies of production, storage, transportation and promotion of dairy products on the market and formation of sources of their funding. The research was carried out on the basis of dialectical method of cognition and systematic approach which allowed detailed studying of theoretical and methodical principles and practical aspects. Abstract and logical method, analysis and synthesis, induction and deduction, analogy and comparison were used in generalisation. The result of research is the systematisation of factors that influence introduction of effective technologies into production chain and promotion of dairy products to the final consumer according to the groups of technological, organisational, economic and social factors and the formation of sources of their funding. The results also include methodical approaches towards the choice of options on the basis of compliance with ecological principles of their realisation, maximisation of cumulative effect in all above-mentioned sections, optimisation of correlation “price-quality” and internal and external sources of funding.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1563
ISSN: 2226-8820
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бухгалтерського обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vprovadzhennya.pdfОсновна стаття470,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.