Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2200
Title: Фізичні аспекти взаємодії в системі "РОГМ-ґрунт"
Other Titles: The physical aspects of the interaction in the system WBTM-soil
Authors: Аулін, В. В.
Тихий, А. А.
Войтов, В. А.
Aulin, Viktor
Tihiy, Andrey
Voytov, Viktor
Keywords: функціональна модель
триботехнічна система
напруження
елементний склад
контакт
структура ґрунту
знос
робочий орган ґрунтообробної машини
functional model
tribotechnical system
stress
elemental composition
exposure
soil structure
demolition
working body tillage machines
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Citation: Аулін, В. В. Фізичні аспекти взаємодії в системі "РОГМ-ґрунт" / В. В. Аулін, А. А. Тихий, В. А. Войтов // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 45, ч. 1. - С. 132-142.
Abstract: В статті розроблена функціональна модель процесу взаємодії РОГМ з середовищем ґрунту. Представлені процеси тертя та зношування в ґрунті, які реалізуються на фоні взаємообміну показників самого РОГМ із середовищем ґрунту і являють собою складну сукупність фізико-хімічних явищ. При розгляді закономірностей взаємодії в ТТС "РОҐМ-ґрунт" враховується як зовнішня структура, так і внутрішня будова. Показано зміну елементного складу прилеглих до РОҐМ шарів ґрунту, що свідчить про процеси масопереносу і сегрегації під час взаємодії в ТТС "РОҐМ-ґрунт". Представлені закономірності протікання процесів тертя і зношування РОГМ в залежності від його структурованості та гранулометричного складу. Досліджено стан ґрунту при дії РОҐМ, визначено розподіл його щільності за глибиною оброблюваного шару, за типами ґрунтів виявлено різний характер розподілу щільності, структури, пористості та вмісту гумусу за глибиною, отримано рівняння регресії між щільності ґрунту і вмістом гумусу. The paper developed a functional model of the interaction with the environment WBTM-soil. Presented friction and wear processes in the soil that are implemented against the background of the WBTM interchange indicators of soil and the environment is a complex set of physical and chemical phenomen. When considering the patterns of interaction in TTS " WBTM-soil " takes into account both external structure and internal structure. Shows the change in the elemental composition of the surrounding WBTM-soil layers, indicating that the process of mass transfer and segregation during interaction TTS "WBTM-soil." Presented patterns of processes of friction and wear WBTM depending on its structure and grain size. The state of the soil by the action WBTM, determined its density distribution in the depth of the treated layer of soil types found on the distribution of different density, structure, porosity, humus content and the depth obtained regression equation between the density of soil and humus content.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2200
Appears in Collections:Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 45. Ч. 1 - 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf332,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.