Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2480
Title: Оцінка взаємозв’язку соціального капіталу з розвитком національної економіки
Other Titles: Evaluation of interlinkages social capital and national economic development
Authors: Семикіна, М. В.
Волчкова, Г. К.
Semykina, M.
Volchkova, H.
Keywords: соціальний капітал
освіта
охорона здоров’я
модель впливу
валовий внутрішній продукт
розвиток економіки
social capital
education
health
model of influence
the gross domestic product
the economy development
Issue Date: 2015
Publisher: ТАЙП
Citation: Семикіна, М. В. Оцінка взаємозв’язку соціального капіталу з розвитком національної економіки / М. В. Семикіна, Г. К. Волчкова // Інноваційна економіка. – 2015. – № 4. – С. 5–12.
Abstract: Метою проведеного дослідження є аналіз взаємозв’язку соціального капіталу з розвитком національної економіки та його підтвердження методами економіко-математичного моделювання через оцінку впливу на ВВП базових системоутворюючих складових соціального капіталу – освіти і охорони здоров’я. Методика дослідження. Методологічний базис здійсненого дослідження становлять методи: теоретичних узагальнень, порівняння, систематизації, статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання, графо-аналітичний. На основі їх застосування підтверджено взаємозв’язок соціального капіталу з розвитком національної економіки. Методами економіко-математичного моделювання здійснено оцінку впливу системоутворюючих складових соціального капіталу – освіти і охорони здоров’я на ВВП. Результати дослідження. Визначено, що СК здатний впливати на розвиток національної економіки. У статті це було доведено шляхом теоретичного аналізу та економіко-математичного моделювання, що дозволило здійснити оцінку взаємозв’язку СК та економічного розвитку на макрорівні через вплив його базових системоутворюючих чинників – освіти і охорони здоров’я. Розроблено економіко-математичні моделі залежності динаміки ВВП від впливу розвитку освіти та охорони здоров’я, що дало змогу з’ясувати, якою мірою змінюється ВВП зі змінами на 1 % кількісних показників розвитку освіти та охорони здоров’я. Розрахунками визначено залежність ВВП України від показників розвитку системи охорони здоров’я, від стану функціонування системи закладів освіти, від наповнення системи закладів освіти учнями та студентами, від рівня освіти економічно активного населення віком від 15 до 70 років. Наукова новизна результатів дослідження. Дістали подальшого розвитку теоретичні положення щодо сутності СК, його впливової ролі в економічному розвитку. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки взаємозв’язку СК та економічного розвитку на макрорівні через вплив його базових системоутворюючих чинників – освіти і охорони здоров’я на основі розробки економіко-математичних моделей залежності динаміки ВВП від впливу розвитку освіти та охорони здоров’я. Це дозволило виявити, що на можливість конвертації соціального капіталу у ВВП суперечливо впливають тенденції у розвитку освіти та охорони здоров’я, зокрема: 1) на ВВП негативно впливає зростання захворюваності населення; 2) позитивно впливає збільшення кількості професійно-технічних закладів та ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, наповнюваність учнями професійно-технічних закладів та наповнюваність студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, збільшення частки населення з базовою вищою освітою та з повною загальною середньою освітою. Набули розвитку пропозиції щодо посилення позитивного впливу СК на ВВП через забезпечення доступності населення до якісних освітніх та медичних послуг. Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприяють подальшому розвитку теорії СК, слугують науково-методичним підґрунтям для розробки концепції національного розвитку на основі нарощування соціального капіталу суспільства. Розроблені економіко-математичні моделі залежності динаміки ВВП від впливу розвитку освіти та охорони здоров’я можуть слугувати обґрунтуванням практичних заходів щодо формування СК та посилення його впливу на розвиток національної економіки. Purpose. The purpose of this research is the analysis of interlinkages social capital and national economic development and based on economic and mathematical modeling confirmed the assessment of the impact systemic components – education and health on GDP. Methodology of research. The methodological bases of the research are: theoretical generalization, comparison, systematization, statistic analysis, economic and mathematical modeling and graphic-analytical methods. The relationship of social capital and national economy development was confirmed based the methods. The assessment of the impact systemic components – education and health on GDP carried out with using economic-mathematical methods. Findings. It was determined that social capital is able to influence the development of the national economy. Theoretical analysis and economic-mathematical modeling proved that in the article and the assessment of the impact systemic components – education and health on economic growth was done. Economic and mathematical models of interdependence of GDP dynamics and education and health influence were developed. The degree of change the GDP from 1% change in the quantitative development of education and health have been found. The dependence of Ukraine's GDP from that of the health system, the state of functioning educational institutions and the content of pupils' and students’ education, the level of education of economically active population aged 15 to 70 years old was defined by calculations. Originality. The theoretical propositions about the nature of social capital and its role in economic development have been further developed. Scientific and methodical approach to evaluating the relationship of social capital and economic development at the macro level was improved. Based on the development of economic and mathematical models the impact of education and health on GDP was defined. It allowed to reveal that the possibility of conversion of social capital in the GDP affect contradictory trends in education and health: 1) growth of morbidity has negative impact on GDP; 2) increasing the number of vocational schools and higher educational institutions III-IV accreditation levels, occupancy students of vocational schools and university students III-IV accreditation levels, increasing the share of population with basic higher education and secondary education has a positive effect on GDP. The authors recommend ensure availability of quality education and health services for the positive influence of social capital on GDP. Practical value. These study results contribute to the further development of the social capital theory, and scientific and methodological basis for development of the concept of national growth by increasing social capital. Economic-mathematical model of the interlinkages dynamics of GDP and development of education and public health can confirm practical measures to build social capital and strengthen its influence on the national economy development.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2480
ISSN: 2309-1533
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volchkova Ternopil 2015.pdf413,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.