Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2673
Title: Домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах
Other Titles: The dominants of social capital development in modern condition
Authors: Волчкова, Г. К.
Volchkova, H.
Keywords: соціальний капітал
довіра
освітньо-професійний розвиток
домінанти розвитку суспільства
social capital
trust
education and professional development
dominants of society development
Issue Date: 2014
Publisher: ДонНУ
Citation: Волчкова, Г. К. Домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах / Г. К. Волчкова // Економіка і організація управління : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – № 3–4. – С. 58–63.
Abstract: В умовах трансформації суспільної свідомості та ціннісних орієнтацій української нації важливого значення набуває формування, накопичення і використання соціального капіталу. Мета статті – на підставі аналізу ролі ціннісних орієнтацій суспільства та освітньо-професійного розвитку працівників обґрунтувати домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах. На основі аналізу публікацій вітчизняних і закордонних вчених та соціологічних опитувань, автором встановлено взаємозв’язок рівня освіти з рівнем довіри в суспільстві. Автором зосереджено увагу на деформації соціального капіталу, що призводить до руйнування вагомості освіти, демотивації професійного та інтелектуального розвитку. Крім того, автором зазначено, що проблеми розвитку суспільних інституцій – корупція, порушення прав власності, низька довіра та відсутність корпоративної етики призводять до руйнування соціального капіталу та дестимулювання професійного розвитку. Враховуючи національні особливості, домінантами розвитку соціального капіталу в сучасних умовах є: формування культурної і освіченої нації, прагнення до підвищення освітньо-професійного рівня; зміцнення довіри до суспільних інституцій і підприємницьких структур; налагодження оберненого зв’язку між громадами і органами влади; сприяння обміну знаннями та інформацією; подолання корупційних проявів і бюрократизації систем управління. Under the conditions of the Ukrainian people’s social consciousness and system of values transformation the social capital formation, accumulation and use takes on significant importance. The purpose of the article is to develop dominance of social capital in modern conditions based on the analysis of value orientations in society and educational and professional development of employees. On the grounds of domestic and foreign scientists’ articles and opinion polls the interrelation between the level of education and the level of trust in society has been deduced by the author. The author focuses on the social capital deformation resulting in the destruction of education importance as well as in the demotivation of professional and intellectual development. Alongside, the author states that the problems of social institutions development such as corruption, violation of property rights, low confidence and lack of business integrity result in the destruction of social capital and discouragement of professional development. In consideration of the national peculiarities, dominants of social capital development in modern conditions are: formation of cultural and educated nation; aspiration to increase the educational and professional level; strengthening of trust in public institutions and business structures; provide feedback between communities and authorities; facilitate the exchange of knowledge and information; overcome the corruption and bureaucratization.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2673
ISSN: 2307-2318
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volchkova Donetsk 2014.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.