Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5667
Title: Зрівноваження і віброзахист роторів автобалансирами з твердими коригувальними вантажами
Other Titles: Balancing and protection from vibrations of rotors by autobalancers with rigid corrective weights
Authors: Філімоніхін, Г. Б.
Filimonikhin, G.
Keywords: ротор
автобалансування
пасивний автобалансир
корегувальний вантаж
усталений рух
основний рух
побічний рух
стійкість руху
працездатність автобалансира
захист від вібрацій
rotor
auto-balancing
passive auto-balancer
correction weights
steady motion
main motion
side motion
motion stability
auto-balancer operability
vibration protection
Issue Date: 2004
Publisher: КНТУ
Citation: Філімоніхін, Г. Б. Зрівноваження і віброзахист роторів автобалансирами з твердими коригувальними вантажами : монографія / Г. Б. Філімоніхін / Кіровоград : КНТУ, 2004. – 352 с.
Abstract: Викладена інженерна (наближена) теорія пасивних автобалансирів (АБП) з твердими коригувальними вантажами (КВ), як систем, у яких КВ рухаються принаймні навколо однієї точки на повздовжній осі ротора. Досліджені геометричні і масо-інерційні характеристики КВ, кінематика їх рухів, різні схеми віброзахисту і зрівноваження ними роторів. Розроблений інженерний (наближений) метод визначення умов настання автобалансування, і з його застосуванням знайдені умови зрівноваження АБП як жорстких роторів при різному пружному закріпленні, так і гнучких роторів. Розвинутий теоретичний і створений експериментальний метод дослідження процесу зрівноваження і віброзахисту роторів пасивними АБП. З їх застосуванням досліджена динаміка АБП з різним рухом КВ, зокрема – багатокульових і багатомаятникових. Відкриті і дослідженні нові режими руху ротора з АБП, зокрема квазіперіодичні рухи. Результати роботи можуть бути використані при проектуванні, випробовуванні і впровадженні будь-яких типів пасивних АБП, призначених для зрівноваження будь-яких жорстких і гнучких роторів на закритичних швидкостях обертання. Робота призначена для фахівців у галузі автоматичного балансування і віброзахисту роторів, інженерно-технічних працівників та аспірантів. Presented the engineering (approximate) theory of the passive auto-balancing devices (ABD) with hard corrective weights (CW) as the systems in which the CW move, at least around one point on the longitudinal axis of the rotor. Investigated geometric mass-inertial characteristics of the CW, the kinematics of their movements, the different schemes of the vibration protection and balancing rotors by the CW. The engineering (approximate) method of the determining conditions of the auto-balancing occurrence has been developed. With its use the conditions of balancing with the ABD both the rigid rotors with different elastic supports and the flexible rotors has been found. Developed the theoretical and created the experimental research methods of the balancing process and the vibration protection of the rotors by the passive ABD. With their use investigated the dynamics of the auto-balancers with the different CW movements, including the many-ball and many-pendulum ABD. Discovered and explored the new movement modes of the rotor with the ABD, including the quasi-periodic motions. The research results can be used for designing, testing and implementation of the passive type ABD intended for the balancing of the rigid and flexible rotors at the supercritical rotation speeds. This work is addressed to the specialists in the field of the automatic balancing and the vibration protection of the rotors, the engineering and technical workers and the postgraduate students.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5667
ISBN: 966-7531-34-1
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fgb_mon_ab.pdf10,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.