Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5694
Title: Зрівноваження і віброзахист роторів пасивними автобалансирами
Other Titles: Balancing and protection against of vibrations of the rotors by passive autobalancers
Authors: Філімоніхін, Г. Б.
Filimonikhin, G.
Keywords: автобалансир
зрівноваження
віброзахист
дисбаланс
коригувальний вантаж
ротор
autobalancer
balancing
vibro-protection
disbalance
corrective mass
rotor
Issue Date: 2005
Publisher: Поліграфічний центр "КОД"
Citation: Філімоніхін, Г. Б. Зрівноваження і віброзахист роторів пасивними автобалансирами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. техн. наук : спец. 05.02.09 – "Динаміка та міцність машин" / Філімоніхін Генадій Борисович ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" - К., 2005. - 44 с.
Abstract: Створена єдина теорія зрівноваження і віброзахисту роторів пасивними автобалансирами (АБП). Вона містить: теорію твердих КВ (умови, при виконанні яких тверді КВ певної форми можуть зрівноважити ротор у певній площині корекції; приклади КВ, їх геометричні і масо-інерційні характеристики; кінематику руху КВ відносно ротора, відповідні схеми і методи зрівноваження і віброзахисту роторів; класифікацію АБП, тощо); наближений метод визначення умов настання автобалансування (критичних швидкостей, при переході через які втрачається чи настає автобалансування); одержані з допомогою методу умови зрівноваження пасивними АБП гнучких і жорстких роторів при різному закріпленні. Розроблений єдиний методологічний підхід до поглибленого досліджен¬ня процесу зрівноваження і віброзахисту роторів пасивними АБП з твердими КВ, який містить два нових етапи: дослідження усталених рухів системи ротор-АБП, у яких КВ не припиняють рух відносно ротора; уточнення кількості і величини критичних швидкостей системи. Підхід застосований для теоретичного і експериментального дослідження динаміки класичних (багатокульових і багатомаятникових) і нового - некласичного АБП, розробленого у цій роботі. З його допомогою досліджені такі нові явища: квазіперіодичні рухи системи ротор – АБП; залежність кількості і величини критичних швидкостей від положення КВ відносно ротора, дисбалансу, сил опору, тощо. Is created the general theory of balancing and defense from vibrations of rotors by passive autobalancers (ABD). It contains: theory of rigid corrective masses (CM) (terms at implementation of which the rigid CM with definite form can balance a rotor in the definite plane of correction; examples of CM, their geometrical, mass and inertia descriptions; kinematics of motion of CM in relation to a rotor, the proper charts of balancing and defense from vibrations of rotors; classification of ABD); the close method of determination of terms of offensive of autobalancing (critical speeds, at transitions through which is lost or come autobalancing); are found with the help of the method the conditions of balancing by passive ABD of flexible and rigid rotors at a different fixing. Is developed sole methodological approach to research of process of balancing and defense from vibrations of rotors by passive ABD with rigid CM, which contains two new stages: research of the steady motions of the system rotor - ABD, in which CM move in relation to a rotor; clarification of quantity and size of critical speeds of the system. Approach is applied for theoretical and experimental research of dynamics of classic (multi-ball and multi-pendulum) and new - unclassic ABD, developed at this work. With it’s help is opened such new phenomena: existence of quasi-periodic motions of the system rotor - ABD; dependence of quantity and size of critical speeds from position of CM in relation to a rotor, disbalance, forces of resistance, and others like that.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5694
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref-Filimonikhin_GB-2005.pdfАвтореферат дисертації1,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.