Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5849
Title: Інноваційні технології у бухгалтерському обліку
Other Titles: Innovative technologies in accounting
Authors: Кононенко, Л. В.
Kononenko, L.
Keywords: інновації
інноваційна економіка інформаційного суспільства
бухгалтерський облік
економічна інформаційна система
innovation
innovative economy information society
accounting
economic information system
Issue Date: 2014
Citation: Кононенко, Л. В. Інноваційні технології у бухгалтерському обліку / Л. В. Кононенко // Финансы, учет, банки : сб. науч. тр. - Донецк, 2014. - Вып. № 1 (20). - С. 161-166.
Abstract: У статті досліджено наявність зворотних зв'язків у інформаційній системі бухгалтерського обліку, доведена необхідність створення гнучких активно – адаптивних облікових систем з використанням інновацій. Доведено, що різні види інновацій тісно взаємозв’язані і висувають специфічні вимоги до інноваційного механізму. Для обліку, як інформаційної системи підприємства, найбільш оптимальним є підхід до визначення інновацій, який враховує науково-технічний, технологічний, економічний, організаційний, інформаційний, управлінський та процесний аспекти. Інформаційна система бухгалтерського обліку є підсистемою системи більш високого рівня. Інновації у обліку доцільно розглядати як процес, який приводить до появи новизни і результати якого генерують споживчі цінності, споживаються на ринку, забезпечують стійке зростання фінансового результату. Становлення інноваційної економіки інформаційного суспільства неможливо без адекватного розвитку бухгалтерського обліку за різними аспектами, що потребує певних інновацій. This article explores the presence of feedback information in the accounting system, proven need for a flexible active - adaptive accounting systems using innovation. It is proved that different types of innovation are closely interrelated and put forward specific requirements for innovation mechanism. To account for how information system, the optimal approach is to determine the innovation that takes into account scientific, technical, technological, economic, organizational, informational, managerial and process aspects. Information System accounting system is a subsystem of a higher level. Innovations in accounting should be considered as a process that leads to the appearance of novelty and the results of which generate consumer values are consumed in the market, providing a steady growth of financial results. The formation of an innovative economy information society is impossible without adequate development of accounting for the different aspects that also require some innovation.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5849
ISSN: 2307-2296
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бухгалтерського обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovacijni tehcnologii y byhcalterskomy obliky.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.