Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5946
Title: Математичне моделювання технологічних процесів у завитковому живильнику
Other Titles: Mathematical modeling of processes in the cohlear feeder
Математическое моделирование технологических процессов в улитковом питателе
Authors: Кондратець, В. О.
Кондратец, В. А.
Kondratets, V.
Мацуй, А. М.
Мацуй, А. Н.
Matsui, A.
Keywords: завитковий живильник
тверде/рідке
співвідношення
моделювання
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ "КПІ"
Citation: Кондратець, В. О. Математичне моделювання технологічних процесів у завитковому живильнику / В. О. Кондратець, А. М. Мацуй // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [АКІТ-2013]: Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, студентів і аспірантів, 17-18 квітня 2013р.,НТУУ «КПІ», Київ, Україна- К.: НТУУ «КПІ», 2013.- С.5-6.
Abstract: Завиткові живильники використовують для завантажування технологічних агрегатів рідким матеріалом, що здебільшого являє собою суміш подрібнених твердих мінералів з водою, з підняттям його з відмітки, яка розташована нижче завантажувальної горловини. Оскільки такий матеріал схильний розшаровуватися, у завитковому живильнику повинно забезпечуватися інтенсивне перемішування. Основним технологічним параметром завиткового живильника виступає необхідне співвідношення К(Т/Р) тверде/рідке, однак важливими є рівень рідкої суміші Н та параметри хвильових процесів. Завитковые питатели используют для скачивания технологических агрегатов жидким материалом, в основном представляет собой смесь измельченных твердых минералов с водой, с поднятием его с отметки, расположенной ниже загрузочной горловины. Поскольку такой материал склонен расслаиваться, в улитковом питателе должно обеспечиваться интенсивное перемешивание. Основным технологическим параметром улиткового питателя выступает необходимое соотношение К (Т / Р) твердое / жидкое, однако важны уровень жидкой смеси Н и параметры волновых процессов. Curly Download feeders used for technological units with liquid material, which mostly is a mixture of crushed minerals from hard water, lifting it from the mark, which is located below the boot neck. Because such material tends to delaminate in cranial feeders should be provided intensive mixing. Main technological parameters cranial feeder is a necessary correlation K (T / R) solid / liquid but important is the level of the liquid mixture of H and parameters of wave processes.
Description: http://ahv.kpi.ua/akit-2013/
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5946
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matsui Kondratets.pdf89,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.