Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5947
Назва: Математическое моделирование улиткового питателя шаровой мельницы как объекта управления
Інші назви: Mathematical modeling of the cochlear feeder of a ball mill as a control object
Математичне моделювання завиткового живильника кульового млина як об'єкта управління
Автори: Кондратець, В. О.
Кондратец, В. А.
Kondratets, V.
Ключові слова: математичне моделювання
завитковий живильник
пісковий жолоб
Дата публікації: 2014
Видавництво: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Бібліографічний опис: Кондратец, В. А. Математическое моделирование улиткового питателя шаровой мельницы как объекта управления / В. А. Кондратец // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2014. - Вип. 3. - С. 64-70.
Короткий огляд (реферат): Неподдержание необходимого разжижения пульпы в шаровой мельнице, измельчающей пески, механического двухспирального классификатора, приводит к значительному перерасходу электрической энергии, мелющих тел и футеровки. Поскольку отсутствие математических моделей улиткового питателя тормозит автоматизацию данного технологического процесса, решаемая в статье задача является актуальной. Целью работы является получение уравнений динамики улиткового питателя шаровой мельницы. Установлено, что улитковый питатель шаровой мельницы по уровню пульпы в приемном устройстве описывается дифференциальным уравнением первого порядка с постоянными коэффициентами. Таким же по виду уравнением он описывается и по разжижению пульпы. Постоянная времени в обоих уравнениях одинакова, и для типового оборудования равна 65,2 с. Песковый желоб классификатора создает переменное транспортное запаздывание 2,6–5,6 с. Полученные результаты подтверждены экспериментально. Показано, что улитковый питатель является апериодическим динамическим звеном по обеим выходным величинам с запаздыванием, значительной постоянной времени и длительными переходными процессами, что необходимо учитывать при разработке подходов качественного управления разжижением пульпы в мельнице. Непідтримання необхідного розрідження пульпи у кульовому млині, що подрібнює піски механічного двоспірального класифікатора, призводить до значного перевитрачання електричної енергії, молольних тіл і футерівки. Оскільки відсутність математичних моделей завиткового живильника гальмує автоматизацію даного технологічного процесу, задача, що розв’язується у цій публікації, є актуальною. Метою роботи є отримання рівнянь динаміки завиткового живильника кульового млина. Установлено, що завитковий живильник кульового млина за рівнем пульпи в приймальному пристрої описується диференційним рівнянням першого порядку з постійними коефіцієнтами. Таким же за виглядом рівнянням він описується і по розрідженню пульпи. Постійна часу в обох рівняннях однакова, і для типового обладнання дорівнює 65,2 с. Пісковий жолоб класифікатора створює змінне транспортне запізнення 2,6–5,6 с. Отримані результати підтверджені експериментально. Показано, що завитковий живильник є аперіодичною динамічною ланкою за обома вихідними величинами із запізненням, значною постійною часу та тривалими перехідними процесами, що необхідно враховувати при розробці підходів якісного управління розрідженням пульпи у млині. Non-support of necessary dilution of the pulp in a ball mill which grinds sands of mechanical double-spiral classifier leads to considerable energy overrun and wear of grinding parts and fettling. Since the absence of mathematic modeling of spiral feeder brakes the automation of this technological processes, solution of the problem discussed in the article is important. The objective of the work is to get the equation of the dynamics of spiral feeder of a ball mill. It has been revealed that spiral feeder of a ball mill according to the pulp level in the feeder is described by a first-order differential equation with constant coefficients. For the pulp dilution it is also described by the same type of equation. The time constant in both equations is the same and for typical equipment it equals 65.2 s. Sand chute of the classifier creates changeable transporting lag of 2.6–5.6 s. The obtained results were proved experimentally. It was shown that spiral feeder is an aperiodic dynamic chain in both output values with lag, considerable time constant, and durable transition processes, which should be taken into account while working out approaches of quality control of pulp dilution in the mill.
Опис: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkdpu_2014_3_13
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5947
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vkdpu_2014_3_13.pdf575,61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.