Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6729
Title: Optimal control of linear dynamic distributed systems under uncertainty
Other Titles: Оптимальне керування лінійними динамічними розподіленими системами в умовах невизначеності
Authors: Lobok, O.
Goncharenko, B.
Vihrova, L.
Лобок, О. П.
Гончаренко, Б. М.
Віхрова, Л. Г.
Keywords: minimax control
point boundary regulators
Sobolewski spaces
inequality of Rayleigh
bilinear form
мінімаксне керування
точкові граничні регулятори
соболевські простори
нерівність Релея
білінійна форма
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Lobok, Oleksiy Optimal control of linear dynamic distributed systems under uncertainty / Oleksiy Lobok, Boris Goncharenko, Larisa Vihrova // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - Вип. 30. - С. 136-145.
Abstract: The article considers the problems of synthesis of optimal control systems that operate in conditions of an uncertain information and are described by generalized equations in partial derivatives of parabolic type. Control has the form of feedback from the observed measurements for the implementation of which it is necessary to solve integral-differential equation of Riccati. Separately built distributed and concentrated limiting regulators and are recursive algorithm for determining the optimal control regarding changes in the number of observations. There is an algorithm designed for determining the required number of point regulators and their optimal location on the border of the field in which the quality criterion does not exceed a specified threshold. У статті розглянуті задачі синтезу оптимального керування системами, що функціонують в умовах невизначеної інформації й описуються узагальненими рівняннями в частинних похідних параболічного типу. Реальні об’єкти керування в більшості випадків функціонують в умовах невизначеності. При цьому часто відносно збурень, що діють на об’єкт, відсутня достовірна інформація щодо характеру самих збурень. Проблема нелінійності об’єкта керування при наявності запізнювання впливає на характер керованих динамічних процесів і суттєво впливає на вигляд та складність шуканих керувань. В цьому випадку, як правило, віддають перевагу мінімаксному або гарантованому управлінню, яке забезпечує достатню якість перехідних процесів за найгірших зовнішніх збурень. Для того, щоб забезпечити високу якість систем регулювання, необхідно використовувати більш точні математичні моделі об'єктів управління, які враховують не тільки час, але й просторові координати, а саме - системи з розподіленими параметрами. У статті розглянуті питання про побудову регуляторів для класу систем з розподіленими параметрами параболічного типу, щоб знайти конструктивне рішення проблеми мінімакса кордону синтезу розподіленої системи і управління точкою, а також знайти алгоритм для визначення кількості та оптимального розташування регуляторів точок. Керування має вигляд зворотного зв'язку від спостережуваних вимірів, для реалізації якого необхідно розв'язати інтегро-диференціальне рівняння типу Ріккаті. Окремо побудовані розподілені та зосереджені граничні регулятори, а також наведено рекурентний алгоритм визначення оптимального керування стосовно зміни числа спостережень. Розроблено алгоритм визначення необхідної кількості точкових регуляторів та їх оптимальне розташування на границі області, при яких критерій якості не перевищує заданого порогового значення.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6729
Appears in Collections:Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 30. - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf208,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.