Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6744
Title: Термонапряженное состояние вязкоупругих тел вращения при циклическом во времени нагружении
Authors: Якименко, С. Н.
Якименко, С. М.
Keywords: термов’язкопружність
в’язкопружні матеріали
дисипація
гармонічні коливання
резонанс
вібраційний розігрів
метод скінченних елементів
нескінченний елемент
переміщення
деформації
напруження
варіаційні рівняння Лагранжа
пружнодеформівний стан
варіаційний принцип Германа
віброізолятор
ультразвукове зварювання
Issue Date: 1989
Publisher: АН УССР
Citation: Якименко, С. Н. Термонапряженное состояние вязкоупругих тел вращения при циклическом во времени нагружении : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. физ.- мат. наук : спец. 01.02.04 "Механика деформируемого твердого тела" / Якименко Сергей Николаевич ; АН УССР, Ин-т механики. - К., 1989. - 18 с.
Abstract: Розроблено методику чисельного розв’язування зв’язаних задач термов’язкопружності для тіл обертання при осесиметричному гармонічному навантаженні для випадку залежності властивостей матеріалу від температури. Дана нова реалізація варіаційного принципу Германа, яка не приводить до збільшення машинного часу, в порівнянні з відповідним принципом Лагранжа. Розроблено методику розрахунку методом скінченних елементів низькочастотних коливань нескінченно довгих циліндрів з використанням умов випромінювання і нескінченного елементу. Одержані чисельні розв’язки прикладних задач про термомеханічну поведінку гумометалевих елементів конструкцій і виявлені нові ефекти. Проведено чисельне дослідження задачі про коливання і вібророзігрів двошарового нескінченного циліндра, збурюваного хвилеводом, що моделює контактне ультразвукове зварювання.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6744
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри вищої математики та фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Якименко_СМ.pdf548,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.