Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6803
Title: Управління вищою освітою в Україні : ігнорування сучасних концепцій?!
Other Titles: Managing Higher Education in Ukraine : Ignoring Contemporary Concepts?!
Authors: Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.
Keywords: освіта
управління
людський потенціал
людський капітал
економічна політика
матеріальні потреби
ефективність вищої освіти
education
management
human potential
human capital
economic policy
material needs
the effectiveness of higher education
Issue Date: 2017
Publisher: Кропивницький : сайт tusovka.kr.ua
Citation: Яковенко, Р. Управління вищою освітою в Україні : ігнорування сучасних концепцій?! [Електронний ресурс] / Р. Яковенко. – Режим доступу : http://tusovka.kr.ua/news/2017/08/29/upravlinnja-vischoju-osvitoju-v-ukraini-ignoruvannja-suchasnih-kontseptsii. – Назва з титул. екрану.
Abstract: Досліджено закономірності функціонування системи вищої освіти України та різні рівні управління нею. Визначено відповідність рішень, що приймаються в процесі управління освітою, ключовим положенням концепцій людського розвитку. Розкрито роль сучасного теоретичного знання для формування високоякісного трудового потенціалу, системного розвитку людини в умовах кризи системи вищої освіти України, зумовленої як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. The regularities of Ukraine’s higher education system functioning and various levels of its management have been analyzed. The compliance of the decisions made in the management of education with the key provisions of human development concepts has been determined. The role of modern theoretical knowledge in the creation of high-quality employment potential and systemic human development during the crisis of higher education in Ukraine caused by both objective and subjective factors have been ascertained.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6803
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
173pdf.PDF358,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.