Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8168
Title: Методологічний підхід до визначення рівня якості функціонування транспортних систем
Other Titles: Methodological pіdhіd up to vіznachennya anchorі functioning of transport systems
Authors: Аулін, В. В.
Голуб, Д. В.
Біліченко, В. В.
Aulin, V.
Golub, D.
Bilichenko, V.
Keywords: транспортна система
рівень якості
надійність
функціонування
параметри
transport system
quality level
reliability
functioning
parameters
Issue Date: 2018
Publisher: ВНТУ
Citation: Аулін, В. В. Методологічний підхід до визначення рівня якості функціонування транспортних систем / В. В. Аулін, Д. В. Голуб, В. В. Біліченко // Вісник машинобудування та транспорту. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - № 1. - С. 4-9.
Abstract: Визначено та обґрунтовано сутність якості функціонування транспортних систем. Зазначено, що не дивлячись на велику різноманітність показників якості процесів перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, вони мають однакові або близькі за значенням параметри, регламентовані відповідними стандартами. Виявлено, що стосовно ланцюгів перевезень вантажів і пасажирів якість роботи транспортних систем доцільно оцінювати її доступністю, функціональністю і надійністю. Обґрунтовано виробничу і функціональну компоненти повної якості функціонування транспортних систем від показників базових властивостей відповідної групи. Показано, що найважливішою складовою процесу дослідження транспортних систем є забезпечення відповідного рівня якості їх функціонування. Припущено, що рівні показників якості функціонування транспортних систем, як і рівні показників їх властивостей, поділяються на необхідні, бажані і ті, що пов’язані з можливістю досягнення цілей. Усі перераховані рівні показників якості змінюються в часі, що дає можливість здійснювати прогнозування. Відмінності між необхідним і прогнозованим рівнями стають рушійною силою циклової еволюції, а між бажаним і фактичним – фазовою і видовою еволюціями. В останньому випадку відмінності усуваються шляхом удосконалення існуючих і створюваних нових транспортних систем. З’ясовано поняття етапних функціоналів пристосованості систем на основі відповідних груп узагальнених базових і часткових кваліметричних параметрів. Виявлено, що серед зазначених показників якості надійність є однією з найвагоміших складових роботи транспортних систем. Більш того, їх надійність є основною властивістю, оскільки замовнику при укладенні договору на перевезення вантажів і пасажирів потрібні гарантії якісного виконання транспортних послуг. The essence of the quality of functioning of transport systems is determined and substantiated. It is noted that in spite of the wide variety of indicators of the quality of processes of transportation of goods and passengers by road, they have the same or similar parameters as are regulated by the relevant standards. It was found out that in terms of cargo and passenger transportation chains, the quality of transport systems should be evaluated by its accessibility, functionality and reliability. The production and functional components of the full quality of functioning of transport systems from the indicators of the basic properties of the corresponding group are substantiated. It is shown that the most important part of the process of studying transport systems is to provide the appropriate level of quality of their functioning. It is assumed that the level indicators of the quality of functioning of transport systems, as well as the level indicators of their properties, are divided into demanding, desirable and those associated with the possibility of achieving goals. All listed levels of quality metrics change over time, which makes it possible to make predictions. Differences between desired and predicted levels become the driving force of cyclic evolution, and between desirable and actual - phase and species evolution. In the latter case, the differences are eliminated by improving the existing and emerging new transport systems. The concept of step-by-step functionalities of system adaptability on the basis of corresponding groups of generalized basic and partial qualimetric parameters is revealed. It is revealed that among these quality indicators, reliability is one of the most important components of the operation of transport systems. Moreover, their reliability is the main property, since during the conclusion of a contract for the carriage of goods and passengers, the customer needs guarantees of high-quality performance of transport services.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8168
ISSN: 2415-3486
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття ІІt.pdf878,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.