Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8333
Title: Методичні аспекти кількісної, якісної та часової оцінки параметрів надійності функціонування транспортних систем
Other Titles: Methodical aspects of quantitative, qualitative and temporal assessment of the reliability parameters of transport systems
Authors: Аулін, В. В.
Голуб, Д. В.
Aulin, V.
Golub, D.
Keywords: транспортна система
автомобільні перевезення
надійність
оцінка
відмова
параметри
transport system
motor transportation
reliability
evaluation
renouncement
options
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Citation: Аулін, В. В. Методичні аспекти кількісної, якісної та часової оцінки параметрів надійності функціонування транспортних систем / В. В. Аулін, Д. В. Голуб // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Технічні науки. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - № 2(82). - С. 3-10.
Abstract: З’ясовано сутність кількісної, якісної і часової оцінки надійності автомобільних транспортних систем та обов’язковий перелік параметрів договору на перевезення вантажів, пасажирів та багажу. На основі вибраних критеріїв дано вирази для оцінки показників надійності транспортних систем. Запропоновано використання методів логічної функції та основних понять булевої алгебри для оцінки показників надійності функціонування транспортних систем. Виявлено ряд причин низької надійності автомобільних транспортних систем та можливі їх наслідки. З’ясовані характерні порушення параметрів договорів на перевезення вантажів і пасажирів, за які передбачена відповідальність у вигляді штрафу або компенсації завданого збитку. Проведена класифікація можливих відмов автотранспортних систем перевезень з вини виконавців та користувачів транспортних послуг. Наведено умову неприпустимості компенсації низької надійності в роботі перевізника за рахунок замовника. Зазначено, що, в основному, оцінка надійності транспортних систем проводиться емпіричним шляхом, але найбільш ефективно застосовувати аналітичні шляхи оцінки, які базуються на методах логічних функцій та побудови структурно-функціональних схем надійності. При цьому необхідним є побудова дерева відмов, проведення експертизи, врахування того, що логічні операції типу диз’юнкції та логічного складання істотно підвищують ймовірність появи результуючої події – повної відмови транспортної системи. Показано, що будь-якій логічній змінній привласнюється ваговий коефіцієнт залежно від її питомої ваги. Наводяться відповідні формули вагового коефіцієнта у випадках послідовного і паралельного виконання технологічних операцій. З’ясовано умову виконання заявки на перевезення з урахуванням вагового коефіцієнта, запланованої і ринкової вартості робіт. Розроблено блок-схему алгоритму оцінки надійності автомобільної транспортної системи перевезень пасажирів і вантажів. В основу алгоритму покладено блоки емпіричної і аналітичної оцінки надійності, враховано параметри структурно-функціональної схеми процесу автомобільних перевезень, побудова дерева відмов. A number of reasons for the low reliability of road transport systems and their possible consequences have been revealed. Classification of possible failures of the trucking transportation system was made through the fault of the performers and users of transport services. The conditions of inadmissibility of compensation of low reliability in the work of the carrier at the expense of the customer are given. Expressions were obtained for the evaluation of reliability indicators of an automotive transport system based on criteria. It is proposed for estimating reliability indicators of the use of logical function methods and basic concepts of Boolean algebra. It is noted that, basically, the assessment of the reliability of transport systems is carried out empirically, but it is most accurately carried out analytically, based on the methods of logical functions and the construction of structural and functional reliability schemes. It is shown that any weighting coefficient is assigned to any logical variable, depending on its specific weight in the translation process. The corresponding formulas of the weight coefficient are given in cases of consecutive and parallel execution of technological operations. The condition for executing the transportation application is determined, taking into account the weight coefficient, the planned and market cost of the work. A block diagram of the algorithm for assessing the reliability of an automobile transport system for the transport of passengers and goods has been developed.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8333
ISSN: 1728-4260
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148046-321286-1-PB.pdf580,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.