Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8972
Title: Regularities of dynamics of change in tribotechnical characteristics of coatings formed by tribotechnologies of restoration
Other Titles: Закономірності динаміки зміни триботехнічних характеристик покриттів, сформованих триботехнологіями відновлення
Authors: Aulin, V.
Lysenko, S.
Hrynkiv, A.
Velykodnyi, D.
Chernai, A.
Lukashuk, A.
Аулін, В. В.
Лисенко, С. В.
Гриньків, А. В.
Великодний, Д. О.
Чернай, А. Є.
Лукашук, А. П.
Keywords: technology of tribotechnical renewal
triflection
friction geomodifier
serpentinite
friction time
intensity of wear
tribotechnical characteristics
технології триботехнічного відновлювання
трибоспряження
геомодифікатор тертя
серпентиніт
триботехнічні характеристики
момент тертя
інтенсивність зношування
Issue Date: 2019
Publisher: ХНУ
Citation: Regularities of dynamics of change in tribotechnical characteristics of coatings formed by tribotechnologies of restoration / V. Aulin, S. Lysenko, A. Hrynkiv [et al] // Проблеми трибології. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - № 1. - С. 73-80.
Abstract: In this paper, the laws of the dynamics of the changes of such tribotechnical characteristics as the moment of friction and the intensity of wear of the formed coatings by tribotechnology of restoration with the use of mixtures of geomodifiers KGMF-1 from natural substances based on the clay of the Katerinovsky deposit in the Kirovograd region of Ukraine are considered. The geomodifier KGMF-1 was added to the engine oil M10G2k. The study of the friction moment was carried out on a friction machine 2070 SMT-1 on various types of tripartite specimens and parts differing in area of the friction zone and the magnitude of its hardness. The processes of friction and wear were investigated by the method of acoustic emission on the Brüel & Kjear instrument with the determination of the intensity of wear. The results of experimental studies have shown that the dependence of the moment of friction and the intensity of wear on the duration of the test for the strains I and III types are identical. Investigation of the patterns of these characteristics on samples without endurance and endurance of 100 and 300 days revealed the difference: when maintaining the coatings for 100 days tribotechnical characteristics are the best, with the friction moment practically does not change, however, the duration of the time of spin and the intensity of wear decreases. Виконаний аналіз літературних джерел показав, що підвищена інтенсивність використання сільськогосподарської, транспортної та військової техніки обумовлює інтенсивне зношування поверхонь тертя деталей трибоспряжень, їх систем і агрегатів. Виявлено, що одним зі способів підвищення зносостійкості і надійності машин є покращення триботехнічних показників мастильних матеріалів додаванням в них геомодифікаторів тертя. З'ясовано експлуатаційні властивості від використання геомодифікаторів у трибоспряженнях деталей та показано можливість їх відновлення і реалізація процесів самоорганізації. З наукових робіт вітчизняних та зарубіжних вчених виявлено теоретичну та експериментальну доцільність використання геомодифікаторів у відновлювальних композиціях триботехнологій, особливо порошку на основі серпентину. Визначено, що з подрібненням частинок геомодифікаторів тертя на поверхні відбуваються фізико-хімічні перетворення та спостерігається трибополімеризація компонентів композиційної оливи у сформованому покритті. Зазначене покладено в основу розробки триботехнологій відновлення у різних країнах з використанням різних типів геомодифікаторів. В даній роботі розглянуто закономірності динаміки зміни таких триботехнічних характеристик, як момент тертя і інтенсивність зношування сформованих покриттів триботехнологією відновлення з використанням сумішей геомодифікатора КГМТ-1 з природних речовин на основі глини Катеринівського родовища Кіровоградської області України. Геомодифікатор КГМТ-1 додавали в моторну оливу М10Г2к. Дослідження моменту тертя проводили на машині тертя 2070 СМТ-1 на різних типів трибоспряження зразків і деталей, що відрізнялися за площею зони тертя і величини її твердості. Процеси тертя та зношування досліджували методом акустичної емісії на приладі фірми Brüel&Kjear з визначенням величини інтенсивності зношування. Результати експериментальних досліджень показали, що залежність моменту тертя і інтенсивності зношування від тривалості випробування для трибоспряжень І і ІІІ типів є ідентичними. Дослідження закономірностей цих характеристик на зразках без витримки і витримці 100 і 300 діб виявили відмінність: при витримуванні покриттів протягом 100 діб триботехнічні характеристики є найкращими, при цьому момент тертя практично не змінюється, однак зменшується тривалість часу.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8972
ISSN: 2079-1372
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
707-Текст статьи-1694-1-10-20190508.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.