Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9030
Title: Increase of wear resistance of cast iron by the directed of structure formation of his matrix with vermicular graphite
Other Titles: Підвищення зносостійкості чавуну шляхом спрямованого формування структури його матриці з вермикулярним графітом
Authors: Aulin, V.
Kropivnyi, V.
Kuzyk, O.
Kropivna, O.
Аулін, В. В.
Кропівний, В. М.
Кузик, О. В.
Кропівна, О. В.
Keywords: vermicular graphite
microalloying
perlizating
wear resistance
вермикулярний графіт
мікросплав
перлітизація
зносостійкість
Issue Date: 2019
Publisher: ХНУ
Citation: Increase of wear resistance of cast iron by the directed of structure formation of his matrix with vermicular graphite / V. Aulin, V. Kropivnyi, O. Kuzyk, O. Kropivna // Проблеми трибології. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - № 3. - С. 74-84.
Abstract: The study was made of cast iron with vermicular graphite of the mark CIVG 300-4, for the production of which it was used the melts with a composition close to the eutectic, modified with the VL 63 (M) TS lag containing Mg = 6.5 %, Ca = 1.8 %, Si = 46 %, RZM = 0.7 %, Fe - the rest. The results of the influence on the structure of the metal matrix, modification conditions and formation of vermicular graphite are given. Perlite areas located between eutectic colonies of vermicular graphite as the place of formation of phosphide inclusions and micropores are revealed. It is determined that increase in dispersion of inclusions of vermicular graphite leads to a decrease in mechanical properties by reducing the compactness of graphite inclusions and increasing the ferritization of the metal base. Influence of residual magnesium content in different structures of graphite is given. The influence of the thickness of the cross-section of casting on the content of perlite in the structure of the metal matrix of cast iron with vermicular graphite, the change of its structure with acceleration of cooling of casting and the character of the distribution of Si, Mn, Cr and P are studied. It has been found that the use of antimony as a perlizator complicates its strong deglobuliratory action, and chrome by bleaching effect. It has been determined that microleagulation by chromium provides only up to 60 ... 65 % perlities, and the addition of 0.3% copper can increase the perlite content up to 80 %. It has been shown that despite the higher degree of perlization, the hardness of pig iron with vermicular graphite with microleagulation by antimony in all cross sections is lower than with microleagulation by chromium. At the same time, the reduction of the microhardness of perlite by the addition of antimony can be a promising method of providing increased wear resistance of cast by the iron with vermicular graphite. Для виробництва було виготовлено чавун із вермикулярним графітом марки CIVG 300-4, для виробництва з яких були використані розплави зі складом, близьким до евтектики, модифікованому VL 63 (M) TS містять Mg = 6,5%, Са = 1,8%, Si = 46%, RZM = 0,7%, Fe - решта. Результати впливу на наведену структуру металевої матриці, умови модифікації та формування вермикулярного графіту. Перліт ділянки, розташовані між евтектичними осередками вермикулярного графіту як місця утворення фосфідних включень виявляються мікропори. Визначено збільшення дисперсності включень вермикулярного графіту призводить до зниження механічних властивостей за рахунок зменшення компактності графітових включень і збільшення феритизації металевої основи. Дано вплив вмісту залишкового магнію в різних структурах графіту. Вплив товщини перерізу лиття на вміст перліту в структурі с металева матриця з чавуну з вермикулярним графітом, зміна його структури при прискоренні охолодження вивчається лиття та характер розподілу Si, Mn, Cr та P. Встановлено, що застосування сурми як перлізатора ускладнює її сильну деглобуліраторну дію, а хром відбілюючим ефектом. Було визначено, що мікролігуляція хромом забезпечує лише до 60 ... 65% перлідності та додавання 0,3% міді може збільшити вміст перліту до 80%. Було показано, що незважаючи на більш високий ступінь перлізація, твердість чавуну з вермикулярним графітом з мікролігуляцією сурми в усіх поперечних секції нижчі, ніж при мікролігуляції хромом. У той же час зменшення мікротвердості перліту шляхом додавання сурми може бути перспективним методом забезпечення підвищеної зносостійкості литого залізом з вермикулярним графітом.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9030
ISSN: 2079-1372
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
730-Article Text-1781-1-10-20191023.pdf764,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.