Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9100
Title: Exploring a possibility to control the stressed-strained state of cylinder liners in diesel engines by the tribotechnology of alignment
Other Titles: Дослідження можливості управління напружено-деформованим станом гільз циліндрів дизелів триботехнології припрацювання
Authors: Aulin, V.
Hrynkiv, A.
Lysenko, S.
Dykha, O.
Zamota, T.
Dzyura, V.
Аулін, В. В.
Гринькив, А. В.
Лисенко, С. В.
Диха, О. В.
Замота, Т. М.
Дзюра, В. О.
Keywords: liner
additive
copper glycerate
running-in
surface layer
electrolyte
coercive force
electric circuit
stress
cylinder liner
гільза
присадка
гліцерат міді
припрацювання
поверхневий шар
електроліт
коерцитивна сила
електрична схема
напруження
гільза циліндра
Issue Date: 2019
Publisher: PC Technology Center
Citation: Exploring a possibility to control the stressed-strained state of cylinder liners in diesel engines by the tribotechnology of alignment / V. Aulin, A. Hrynkiv, S. Lysenko [et al] // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - Харков : ЧП Технолог. центр, 2019. - № 3 (12). - С. 6-16.
Abstract: Using a finite element method, we have investigated the stressed-strained state of part in a diesel cylinder liner. It was established that the distribution of a stress field corresponds to the distribution of the mean wear along the generatrix and the diameter of cylinder liners in the powertrain KamAZ at different operating duration. It is shown that the coercimetric method makes it possible to obtain objective pattern of the stressed-strained state of cylinder liners by building a histogram of distributions of coercive force along their generatrix and the cross section. It was found that an important magnitude along the generatrix of the examined cylinder liners is within 12...68 mm along the generatrix from the upper plane. It was established that the intensity of wear of cylinder liners at operating duration of 112 thousand km is 2.5∙10–6 mm/km; at 220.5 thousand km, it increases by 1.36 times and equals 3.4∙10–6 mm/km; following the implementation of tribotechnology of alignment, at operating duration of 254.8 thousand km the intensity of wear is 2.4∙10–6 mm/km. This shows the improved wear resistance of cylinder liners for the case of a combined modification of a motor oil with a 4 % copper glycerate additive and the implementation of the proposed tribotechnology of align¬ment, as well as the increased resource of cylinder liners by 16 %. We have theoretically substantiated the dynamics of change in the wear resistance of the part consisting of a diesel cylinder liner when implementing the proposed tribotechnology of alignment, taking into consideration the character of additive wear. A refined mathematical model has been constructed for the wear of parts in the diesel engines when applying active additives to motor oils, which subsequently could be used for the theoretical estimation of their residual resource. A comparative analysis of the results obtained from applying a coercimetric method confirms that the proposed tribotechnology of alignment leads to a decrease in the stressed-strained state. That enhances the wear resistance and improves the technical condition of diesel cylinder liners: the magnitude of coercive force reduces by 7.5 % while the operating duration increases by 16 %. In this case, at longer operating duration: 254.8 thousand km vs. 220.5 thousand km based on data on coercive force (14.2...9.1) A/cm (13.2...9.0) A/cm, it is in almost the same technical condition. Проведеними дослідженнями формування функціонального мідьвмісного поверхневого шару на деталях двигунів автомобілів триботехнологією припрацювання встановлено зниження зношування деталей підчас їх експлуатації. Виявлено, що сформоване покриття створює можливість еластичного шару який зменшує напруження в матеріалі деталей двигунів. Експериментальними дослідженнями коерцитивної сили робочих поверхонь деталей підтверджено зниження накопичення руйнуючих напружень в приповерхневих шарах матеріалу деталей. В свою чергу, порівняльний аналіз отриманих результатів коерцитиметричним методом підтверджує, що запропонована триботехнологя припрацювання приводить до зменшення напружено-деформованого стану та дає можливість підвищити зносостійкість і поліпши¬ти технічний стан гільз циліндрів дизеля: величи¬на коерцитивної сили знижується на 7,5 %, в той час коли напрацювання збільшується на 16 %. При цьому при більшому напрацюванні: 254,8 тис. км проти 220,5 тис. км за даними коерцитивної сили (14,2…9,1) А/см і (13,2…9,0) А/см знаходиться в практично однаковому технічному стані. Функціональний поверхневий шар формується при впроваджені композиційної оливи в триботехнологію холодного припрацювання силового агрегату автомобіля. Запропоновано та реалізовано схему підключення електричного струму до деталей циліндропоршневої групи двигуна при дослідженні розробленої триботехнології припрацювання. Особливостями даної схеми є те, що постійний електричний струм подається наступною полярністю, плюсом, через щітково-колекторний вузол на колінчастий вал, а мінусом – через затискний контакт на блок картер. Результати досліджень дають підстави стверджувати про можливість контролю внутрішніх напружень та подальшої величини зношування в матеріалі робочих важконавантажених деталей силових агрегатів автомобілів підчас певних їх сервісних дій. Запропонована триботехнологія припрацювання може представляти інтерес як для сервісних служб автотранспортних підприємств, так і для станцій технічного обслуговування автомобілів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9100
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
171619-379811-2-PB.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.