Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9143
Title: Formation of the Mechanism of Providing Corporate Social Responsibility as an Integral Part of Effective Enterprise Activity
Other Titles: Формирование механизма обеспечения корпоративной социальной ответственности как составляющей эффективной деятельности предприятия
Формування механізму забезпечення корпоративної соціальної відповідальності як складової ефективної діяльності підприємства
Authors: Buhaieva, М.
Ryban, V.
Бугаева, М. В.
Рубан, В. М.
Бугаєва, М. В.
Keywords: Enterprise Management System
Corporate Social Responsibility Mechanism
Enterprise Strategy
Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility Tools
система управления предприятием
механизм корпоративной социальной ответственности
механизм корпоративной социальной ответственности
инструменты корпоративной социальной ответственности предприятия
стратегия предприятия
корпоративная социальная ответственность
система управління підприємством
механізм корпоративної соціальної відповідальності
інструменти корпоративної соціальної відповідальності підприємства
корпоративна соціальна відповідальність
стратегія підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Buhaieva, М. Formation of the Mechanism of Providing Corporate Social Responsibility as an Integral Part of Effective Enterprise Activity / М. Buhaieva, V. Ryban // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - Вип. 2 (35). - С. 179-190.
Abstract: The authors proposed the content and consistency of the stages of the formation of the corporate social responsibility mechanism in the enterprise management system; in particular, the company's corporate social responsibility tools (internal and external) are determined, depending on the orientation towards the different groups of stakeholders. The form of implementation of corporate social responsibility tools in the enterprise management system and their application at the levels of management is developed, which allows determining the levels and sequence of both implementation and use of tools of social responsibility. Specific organizational and value-creating mechanisms are identified which should be used to integrate corporate social responsibility into enterprise strategy. Possible main disadvantages of integrating corporate social responsibility into the management system, documents and processes of the enterprise are outlined. Авторами предложено наполнение и последовательность этапов формирования механизма корпоративной социальной ответственности в системе управления, в частности определены инструменты корпоративной социальной ответственности предприятия (внутренние и внешние) в зависимости от направленности на различные группы стейкхолдеров. Разработана форма внедрения инструментов корпоративной социальной ответственности в систему управления предприятием и их применение по уровням управления, которая позволяет определить уровни и последовательность, как внедрения, так и применения инструментов социальной ответственности. Определены конкретные организационные и ценностнообразующие механизмы, которые целесообразно привлечь к интегрированию корпоративной социальной ответственности в стратегию предприятия. Указаны возможные основные недостатки интегрирования корпоративной социальной ответственности в управленческую систему, документы и процессы предприятия. Метою дослідження є визначення практичних рекомендацій щодо розробки механізму забезпечення корпоративної соціальної відповідальності (далі – КСВ) та його впровадження в діяльність підприємства. Запропонована змістовність та послідовність етапів формування механізму КСВ у систему управління підприємством, система інструментів КСВ. Обґрунтовано, що для вирішення тактичних завдань КСВ найбільш дієвими виявляються комітети з етики, проведення етичних експертиз, етичне консультування, які підвищують репутацію та інвестиційну привабливість підприємства, рівень довіри з боку ключових стейкхолдерів, знижують трансакційні витрати. Інструменти КСВ підприємства запропоновано розділити також на внутрішні і зовнішні в залежності від спрямованості на різні групи стейкхолдерів підприємства. Розроблено форму впровадження інструментів КСВ у систему управління підприємства та їх застосування за рівнями управління, яка дозволяє визначити рівні та послідовність як впровадження, так і застосування інструментів соціальної відповідальності. Даний підхід покладено у послідовність етапів та характеристику застосовності на них інструментів КСВ. Виокремлено організаційні та ціннісноутворюючі механізми, які доцільно залучити до інтегрування КСВ у стратегію підприємства. Доведено, що доцільними є такі заходи щодо удосконалення в подальшому процедур та змісту інтегрування КСВ у стратегію підприємства на рівні тактичного та оперативного управління ним: а) організаційні: створення нового відділу або доповнення функціонального контуру існуючого, до компетенції якого належатиме КСВ і; створення інформаційного центру підприємства (call-centеr), що відповідатиме на питання стейкхолдерів стосовно КСВ, надаватиме їм інформаційну та методичну підтримку; участь підприємства у освітніх заходах та національних конкурсах з КСВ, якості, інклюзивних інновацій; запровадження власних конкурсів з тематики КСВ; б) економічні: розроблення та запровадження системи преференцій для тих підрозділів підприємства, що запроваджують інклюзивні інновації та соціально важливі програми; в) інформаційні: запровадження власних та участь зовнішніх інформаційних кампаніях зі соціальної відповідальності, публікація статей у засобах масової інформації і підготовка тематичних теле-та радіопрограм; обмін досвідом щодо змістовності та результативності програм і заходів із КСВ з іншими підприємствами; створення її сторінки або рубрики на веб-сайті підприємства для висвітлення заходів з його соціально відповідальної поведінки. Обґрунтовано, що формування та інтегрування механізму КСВ у систему управління підприємством надасть можливість підприємству: створити позитивний імідж; поліпшити ділову репутацію; створити стабільне ділове середовище; знизити нефінансові ризики; підвищити інвестиційну привабливість; прискорити капіталізацію підприємства в довгостроковій перспективі. .
URI: DOI:https://doi.org/10.32515/2663-1636.2019.2(35).179-190
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9143
Appears in Collections:Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Випуск 2. - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf393,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.