Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9332
Title: Prospects for Using React Native for Developing Cross-platform Mobile Applications
Other Titles: Перспективы применения React Native для разработки кроссплатформенных мобильных приложений
Перспективи застосування React Native для розробки кросплатформних мобільних додатків
Authors: Shevtsiv, N.
Shvets, D.
Karabut, N.
Шевцив, Н. А.
Швец, Д. В.
Карабут, Н. А.
Шевців, Н. А.
Швець, Д. В.
Карабут, Н. О.
Keywords: development
React Native
framework
Android
iOS
mobile application
фреймворк
разработка
мобильное приложение
розробка
мобільний додаток
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Shevtsiv, N. Prospects for Using React Native for Developing Cross-platform Mobile Applications / N. Shevtsiv, D. Shvets, N. Karabut // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - Вип. 2 (33). - С. 208-213.
Abstract: The article is devoted to the study of determining the best methods and tools for cross-platform development of mobile applications, allowing to accelerate the process of writing application program code. The analysis of the existing technologies used to write mobile applications is carried out, their advantages and disadvantages are considered. The nuances of using the React Native framework, the mechanism of its work, the advantages of working with it are described. The data on the interest of developers in the React Native framework, search trends, the number of downloads of its installation package have analyzed. Статья посвящена исследованию вопроса определения оптимальных методов и инструментальных средств кроссплатформенной разработки мобильных приложений, позволяющих ускорить процесс написания программного кода приложения. Проведен анализ существующих на сегодняшний день технологий, используемых для написания мобильных приложений, рассмотрены их преимущества и недостатки. Описаны нюансы использования фреймворка React Native, механизм его работы, преимущества работы с ним. Проанализированы данные о заинтересованности разработчиков во фреймворке React Native, поисковых трендах, количестве скачиваний его установочного пакета. Стаття присвячена дослідженню питання визначення оптимальних методів і інструментальних засобів кросплатформної розробки мобільних додатків, що дозволяють прискорити процес написання програмного коду додатків. Актуальність досліджень полягає в тому, що традиційно процес розробки мобільних додатків складається з двох частин – розробки програмного продукту для платформ Android та iOS на різних мовах програмування. Зазначений підхід значно збільшує затрати часу на розробку мобільних додатків. Поставлена мета полягає в аналізі існуючих на сьогоднішній день засобів розробки кросплатформних мобільних додатків для пришвидшення процесу створення мобільного програмного забезпечення. В роботі проведено аналіз існуючих на сьогоднішній день технологій, які використовуються для створення мобільних додатків, розглянуті їх переваги та недоліки. Зазначено, використання яких мов програмування вимагають ті чи інші інструменти, розглянуті механізми їх роботи, описані можливості застосування та можливі обмеження щодо їх використання. В дослідженні описано нюанси використання фреймворка React Native як одного з найбільш вдалих рішень для кросплатформної розробки мобільних додатків, механізм його роботи, переваги використання. Проаналізовано дані про зацікавленість розробників у застосуванні фреймворку React Native для створення додатків, пошукові тренди стосовно даної технології, кількість завантажень інсталяційного пакету React Native. Проведені дослідження показали, що використання фреймворку React Native для розробки кросплатформних мобільних додатків має значні переваги. Створюване за допомогою React Native програмне забезпечення при запуску на мобільному телефоні використовує нативний код та забезпечує високу продуктивність. Крім того, вивчення фреймворку React Native дозволяє одночасно опановувати тонкощі роботи з мобільними платформами та стек web-технологій.
URI: DOI: https://doi.org/10.32515/2664-262X.2019.2(33).208-213
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9332
Appears in Collections:Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Випуск 2. - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf204,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.