Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9411
Title: Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем
Other Titles: Methodological and theoretical foundations for ensuring and improving the reliability of road transport systems
Authors: Аулін, В. В.
Голуб, Д. В.
Гриньків, А. В.
Лисенко, С. В.
Aulin, V.
Holub, D.
Hrynkiv, A.
Lysenko, S.
Keywords: надійність
транспортна система
технологічна система
перевезення
фізико-інформаційний підхід
резервування
reliability
transport system
technological system
transportation
physical and information approach
reservation
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ "КОД"
Citation: Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем : монографія / В. В. Аулін, Д. В. Голуб, А. В. Гриньків, С. В. Лисенко. - Кропивницький : ТОВ "КОД", 2017. - 369 с.
Abstract: В монографії визначено стан проблеми забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем перевезень вантажів і пасажирів. На основі системно-спрямованого і фізико-інформаційного підходів розроблені методологічні основи дослідження і розв’язання визначеної проблеми. Використовуючи сукупність аналогій і відмінностей з технічними системами, їх підсистемами і елементами, дано визначення основних понять надійності транспортних систем. Наведено класифікацію відмов транспортних систем, запропоновано критерії їх надійності, методичний апарат визначення та алгоритми оцінки. Дослідження ефективності та надійності транспортних систем розглянуто на основі результатів аналізу різних методологічних рівнів узагальненої системи та реалізації їх цільових процесів. З’ясовано, що для оцінки показників надійності транспортних систем доцільним є використання понять і поєднання методів алгебри логіки і теорії ймовірностей з побудовою логічних структурно-функціональних схем надійності транспортних систем у вигляді з’єднання ланцюгів і елементів. Показано, що механізмом вирішення проблеми є створення інформаційних систем, а ефективним інструментарієм - побудова дерева відмов, які враховують специфіку роботи автомобільного транспорту і виконання ним ряду функцій. Видання призначене науковим та інженерно-технічним співробітникам, які здійснюють дослідження питань надійності проектування, експлуатації та управління транспортними системами і процесами перевезень, буде корисною викладачам, аспірантам, магістрам і студентам транспортних, агротехнічних та машинобудівельних ВНЗ. The monograph defines the state of the problem of ensuring and improving the reliability of road transport systems for transporting goods and passengers. On the basis of system-oriented and physical-informational approaches, the methodological foundations of research and solution of a certain problem have been developed. Using a set of analogies and differences with technical systems, their subsystems and elements, the main concepts of transport system reliability are defined. The classification of transport system failures is given, the criteria for their reliability, the methodological apparatus for determining and evaluation algorithms are proposed. The study of the efficiency and reliability of transport systems is considered on the basis of the results of the analysis of various methodological levels of the generalized system and the implementation of their target processes. It is found out that to assess the reliability of transport systems, it is appropriate to use concepts and combine methods of logic algebra and probability theory with the construction of logical structural and functional schemes for the reliability of transport systems in the form of a connection of chains and elements.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9411
ISSN: 978-617-653-021-3
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕРМItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.