Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9614
Title: Increasing the Functioning Efficiency of the Working Warehouse of the “UVK Ukraine” Company Transport and Logistics Center
Other Titles: Підвищення ефективності функціонування робочого складу транспортно-логістичного центру компанії «UVK Ukraine»
Authors: Aulin, V.
Hrynkiv, A.
Lyashuk, O.
Vovk, Y.
Lysenko, S.
Holub, D.
Zamota, T.
Pankov, A.
Sokol, M.
Ratynskyi, V.
Lavrentieva, O.
Аулін, В. В.
Гриньків, А. В.
Ляшук, О. Л.
Вовк, Ю. Я.
Лисенко, С. В.
Голуб, Д. В.
Замота, Т. М.
Панков, А. О.
Сокол, М. Б.
Ратинський, В. В.
Лаврентьєва, О. О.
Keywords: warehouse logistics
transport and logistics center
labor resources
loading and unloading machines
warehouse
cargo flow
costs
optimization
складська логістика
транспортно-логістичний центр
трудові ресурси
вантажно-розвантажувальні машини
склад
вантажопотік
витрати
оптимізація
Issue Date: 2020
Publisher: University of Zilina
Citation: Increasing the Functioning Efficiency of the Working Warehouse of the “UVK Ukraine” Company Transport and Logistics Center / V. Aulin, A. Hrynkiv, О. Lyashuk [et al.] // Communications : scientific letters of the University of Zilina. - Vol. 22. - № 2. - P. 3-14.
Abstract: Competition in the field of logistics and individual transport services requires the constant analysis of logistics chains and their individual links. Given analysis enables implementation of new approaches to logistics companies and networks trade marketing in the offtake of certain types of goods. Industrial and commercial enterprises have to expand their trade and economic relations with other regions with the aim to provide the necessary sales volumes in the domestic market of regions and to go beyond it. Integration of the country's economy and the free trade policy orientation greatly simplify the task of establishing the free trade and economic relations between producers and consumers. However, there is a question of how quickly and efficiently; with minimal logistics costs, the goods at the right region of the customer should be delivered. The experiment on a one-storey closed warehouse No 3 of Brovary "UVK Ukraine", where a process of the crossdocking warehousing, with subsorting from a warehouse, has been conducted. The warehouse mainly works on trading networks. The loading of the warehouse has been performed with the input flow intensity within (12.3 ... 23.56 (t/h)). During the experiment, the number gain of loading and unloading machines (Electrostacks Reath Track OMG NEOS LAT 3.0) a pcs in the process of unloading, loading and moving consignments, has been examined. In addition, the increasing number of workers employed in non-mechanized forms of work, such as receiving and stacking cargo in the reception area (moving the relevant consignments to designated areas of the reception area and its arrangement), which in total is an increase of 4 employees in the technological process of the warehouse operation, has been investigated during the experiment. The growing of labor and mechanized resources makes it possible to better organize the work of the warehouse, reduce total costs and increase cargo output flow. Conducting the process of warehouse work optimization on the formed technology and corresponding labor and mechanized resources caused an increase of its efficiency. It has been found that the optimal values of intensity of the incoming cargo flow will be 17.93 (t/h); the number of employees engaged in non-mechanized labor - 12 workers, and loading and unloading machines - 3 (pcs). Under such conditions, the warehouse functioning according to the desirability level will reach value 0.792. In this case, the cost value of warehouse work is 181.07 US$/h and cargo output flow intensity is 10.23 (t/h). Results of experimental studies have shown that implementation of the proposed method of increasing the efficiency of warehouse work, based on the company "UVK Ukraine" may, on average, achieve a total cost reduction of 17.2% and an increase in output flow by 34.6% and the input flow by 10.3%. Конкуренція в галузі логістики та окремих транспортних послуг вимагає постійного аналізу логістичних ланцюгів та їх окремих зв'язків. Наведений аналіз дозволяє реалізувати нові підходи до логістичних компаній та мережевого торговельного маркетингу при відході певних видів товарів. Промислові та комерційні підприємства мають розширити свої торговельно-економічні відносини з іншими регіонами з метою забезпечити необхідні обсяги продажів на внутрішньому ринку регіонів та вийти за його межі. Інтеграція економіки країни та орієнтація на політику вільної торгівлі значно спрощують завдання встановлення вільної торгівлі та економічних відносин між виробниками та споживачами. Однак виникає питання про те, як швидко та ефективно; при мінімальних логістичних витратах товар повинен бути доставлений у потрібний регіон замовника. Експеримент на одноповерховому закритому складі №3 м. Бровари «UVK Ukraine», де проведено процес перехресного складування із зануленням із складу. Склад переважно працює в торгових мережах. Завантаження складу виконується з інтенсивністю вхідного потоку в межах (12,3 ... 23,56 (т / год)). Під час експерименту було вивчено збільшення кількості вантажно-розвантажувальних машин (Electrostacks Reath Track OMG NEOS LAT 3.0) у процесі вивантаження, завантаження та переміщення вантажів. Крім того, збільшується кількість робітників, зайнятих на немеханізованих формах роботи, таких як отримання та укладання вантажів у зоні прийому (переміщення відповідних партій вантажів у визначені зони приймальної зони та її облаштування), що в цілому є збільшенням 4 працівників у технологічному процесі роботи складу, було досліджено в ході експерименту. Зростання робочої сили та механізованих ресурсів дає змогу краще організувати роботу складу, зменшити загальні витрати та збільшити потік вантажу. Проведення процесу оптимізації складських робіт за сформованою технологією та відповідними робочими та механізованими ресурсами викликало підвищення її ефективності. Встановлено, що оптимальні значення інтенсивності вхідного вантажопотоку становитимуть 17,93 (т / год); кількість працівників, зайнятих немеханізованою працею - 12 робітників, а вантажно-розвантажувальними машинами - 3 (шт). За таких умов функціонування складу відповідно до рівня бажаності досягне значення 0,792. У цьому випадку вартість витрат на складські роботи становить 181,07 дол. / год, а інтенсивність потоку вантажу - 10,23 (т / год). Результати експериментальних досліджень показали, що реалізація запропонованого способу підвищення ефективності роботи складських приміщень на базі компанії «UVK Ukraine» може в середньому досягти загального зниження витрат на 17,2% та збільшення потоку продукції на 34,6% і вхідний потік на 10,3%.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9614
DOI: https://doi.org/10.26552/com.C.2020.2.3-14
ISSN: 1335-4205
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1543-Article Text-2972-1-10-20200317.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.