Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9677
Title: Formation of Professional Knowledge among Graduates of Higher Educational Institutions in the Conditions of Knowledge-Based Economy: Integrative Approach
Other Titles: Формирование профессиональных знаний у выпускников высших учебных заведений в условиях экономики знаний: интегративный подход
Формування фахових знань у випускників вищих навчальних закладів в умовах економіки знань: інтегративний підхід
Authors: Kononenko, L.
Kononenko, S.
Mytsenko, V.
Кононенко, Л. В.
Кононенко, С. А.
Мыценко, В. И.
Кононенко, Л. В.
Кононенко, С. О.
Миценко, В. І.
Keywords: information
knowledge
professional knowledge
knowledge economy
integration
integrative approach
educational institutions
graduates of higher educational institutions
информация
знание
профессиональные знания
экономика знаний
интеграция
интегративный подход
учебные заведения
выпускники
інформація
знання
фахові знання
економіка знань
інтеграція
інтегративний підхід
навчальні заклади
випускники вищих навчальних закладів
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Kononenko, L. Formation of Professional Knowledge among Graduates of Higher Educational Institutions in the Conditions of Knowledge-Based Economy: Integrative Approach / Lesya Kononenko, Serhii Kononenko, Valerii Mytsenko // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - Вип. 3 (36). - С. 125-130.
Abstract: The possibilities of using an integrative approach in the process of forming professional knowledge among graduates of higher educational institutions were studied in the article. The categories "information" and "knowledge" have been considered. It is suggested to consider information as a "raw material" for the formation of knowledge, and knowledge as a "quality" that is inherent in a particular individual. It is stated that knowledge is constantly transformed into information and vice versa. It has been determined that the application of an integrative approach has a positive impact on the formation of professional knowledge among university graduates. В статье исследованы возможности использования интегративного подхода в процессе формирования профессиональных знаний выпускников высших учебных заведений. Рассмотрены категории «информация» и «знание». Предложено рассматривать информацию как «сырье» для формирования знаний, а знания - как «качество», которое присуще определенному индивидууму. Отмечено, что постоянно происходит трансформация знания в информацию и наоборот. Определено, что использование интегративного подхода имеет положительное влияние на формирование профессиональных знаний у выпускников высших учебных заведений. На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин освіта ґрунтується на проблемному підході до змісту професійної підготовки, що обумовлює необхідність розвитку здатності сучасного випускника вищого навчального закладу розв’язувати комплексні завдання. Актуальність проведеного дослідження пов’язана з тим, що в умовах ринкової економіки робоча сила є товаром, і, як будь-який товар, вона підлягає продажу (оренді). Загальновідомо, що будь-який суб’єкт господарювання на ринку прагне отримати максимальний прибуток. Людина також є суб’єктом господарювання, яка прагне продати (здати в оренду) як найдорожче свою працю, вартість якої на ринку безпосередньо пов’язана із фаховими знаннями, вмінням їх використовувати тощо. На сьогодні залишається недостатньо вивченим та потребує подальших досліджень процес формування фахових знань у випускників вищих навчальних закладів в умовах економіки знань за інтегративним підходом. Мета написання статті полягає в обґрунтуванні доцільності формування фахових знань випускників вищих навчальних закладів в умовах економіки знань за інтегративним підходом. Обґрунтовано, що фундаментом для отримання знань людиною є освіта. У процесі навчання заклади освіти надають студенту «інформацію», яка у процесі навчання перетворюється на «знання». Ці «знання» змінюють індивідуума, який починає ними володіти. При цьому інформація є «сировиною» для формування знань, а знання – це «якість», яка притаманна певному індивідууму. Процес набуття знань у вищих навчальних закладах достатньо складний. Саме інтегративний підхід до процесу формування фахових знань дозволить випускнику вищого навчального закладу мати конкурентні переваги на ринку праці в умовах економіки знань. Крім того, сформовані інтегровані знання дозволяють випускнику вищого навчального закладу на протязі всього свого життя оновлювати як отримані знання, так і формувати нові. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі пов’язані із побудовою системи параметрів знань та їх зв’язків із метою цілісного підходу до формування фахових компетентностей випускників вищих навчальних закладів.
URI: DOI: https://doi.org/10.32515/2663-1636.2019.3(36).125-130
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9677
Appears in Collections:Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Випуск 3. - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кононенко_125-130_2.pdf126,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.