Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5669
Title: Особливості зрівноваження маятниками обертового несучого тіла в ізольованій системі
Other Titles: Features of balancing by the pendulums of unstable bearing body in the isolated system
Authors: Пирогов, В. В.
Pirogov, V.
Keywords: супутник
космічний апарат
пасивний автобалансир
демпфер кута нутації
кут нутації
маятники
ізольована система
асимптотична стійкість
пассивный автобалансир
sattelite
spasecraft
passive autobalancer
damper nutation angle
nutation angle
pendulums
isolated system
asymptotic stability
Issue Date: 2014
Publisher: Поліграфічний центр "КОД"
Citation: Пирогов, В. В. Особливості зрівноваження маятниками обертового несучого тіла в ізольованій системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.01 «Теоретична механіка» / Пирогов Володимир Васильович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. – К., 2014. – 24 с.
Abstract: Вирішується задача із зрівноваження і усунення кута нутації маятниками обертового несучого тіла в ізольованій системі (ІС). Побудовані плоска і просторова моделі ІС, в рамках яких незрівноважене обертове НТ несе маятники, насаджені на його подовжнювісь. В рамках плоскої моделі встановлено, що умовно асимптотично стійкі є основні рухи, решта рухів – нестійкі, а перехідні процеси, у випадку, коли маса маятників набагато менша маси системи – аперіодичні, причому у випадках відсутності та максимальної незрівноваженості перехідні процеси, в залежності від параметрів системи, можуть також мати і коливально-затухаючий характер. В рамках просторової моделі, в якій статично незрівноважене НТ зрівноважується однією парою маятників, у випадку, коли маса маятників набагато менша маси системи, встановлено, що у системи перехідні процеси коливально-затухаючі. Встановлено, що наявність одного нульового кореня у характеристичного рівняння і у випадку плоскої та просторової моделей ІС, у випадках відсутності та максимальної незрівноваженості, не впливає на стійкість основних рухів, а відповідає за перехід від одного до іншого усталеного руху із однопараметричної сім’ї (псевдосім’ї). Decides an actual task on balancing by the pendulums of revolved bearing absolutely rigid body in the isolated system, consisting of bearing absolutely rigid body and pendulums to relative motion of which hinder the forces of viscid resistance. Models are built isolated system: flat model, within the framework of which statically unstable isolated system carries out planar motion and carries pendulums; spatial model, within the framework of which statically or dynamically unstable isolated system carries out spatial motion and carries pendulums, thus pendulums are mathematical, and balls are examined as material points. It’s set for flat models, that basic motions are been conditional asymptotically steady, the other motions – unsteady, and transients, in the case when mass of pendulums less mass systems – aperiodic.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5669
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ДМ та ПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_PirogovVV_2014_pdf.pdf632,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.