Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5711
Title: Розроблення автоматизованої системи керування технологічними процесами виробництва хліба з використанням сценарного підходу
Other Titles: Development of automated process control systems of production of bread using scenario approach
Authors: Гончаренко, Б. М.
Кишенько, В. Д.
Лобок, О. П.
Кронг, Є. В.
Віхрова, Л. Г.
Goncharenko, B.
Kischenko, V.
Lobok, O.
Kronh, Y.
Vikhrova, L.
Keywords: хлібопекарське виробництво
інформаційні технології
автоматизація виробництва
сценарний підхід
А- та С- сценарії керування
breadmaker production
information technology
manufacturing automation
scenario approach
A- and C-control scripts
Issue Date: 2016
Publisher: КНТУ
Citation: Розроблення автоматизованої системи керування технологічними процесами виробництва хліба з використанням сценарного підходу / Б. М. Гончаренко, В. Д. Кишенько, О. П. Лобок [та ін.] // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кропивницький : КНТУ, 2016. - Вип. 46. - С. 132-139.
Abstract: Розглянуті підходи до інтенсифікації хлібопекарської промисловості, яка забезпечує попит населення України на хлібобулочні вироби. Розв’язання задач поліпшення якості продукції в хлібопекарському виробництві, раціонального використання ресурсів і сировини, підвищення продуктивності технологічних ліній неможливе без автоматизації технологічних процесів на основі сучасних інформаційних технологій, передових досягнень в теорії та практиці автоматизованого керування. В статті розглянуті зміст та приклади сценаріїв абстрактного (А) та структурного (С) керування та їхня реалізація. Проведене представлення вхідних та вихідних змінних процесів у вигляді нечітких величин [1]. Сформоване графічне зображення А- та С-сценаріїв керування. Технологічні процеси промислового хлібопекарського виробництва є складним технологічним комплексом, характерними особливостями якого є високий ступінь невизначеності, велика розмірність, латентність показників якості сировини та напівфабрикатів, багатоцільова поведінка, коли пріоритетність цілей залежить від ситуації, яка виникає в залежності від стану об’єкта керування. Рекомендоване використання при автоматизації хлібопекарського виробництва сценаріїв та алгоритмів керування із застосуванням інтелектуальних механізмів сприятиме розв’язанню вищеозначених задач. Approaches to intensify the baking industry that provides consumer demand for bakery Ukraine. The article deals with the content and scripts abstract examples (A-) and structural (C-) controls and their implementation. A study represent input and output variables in a process of fuzzy variables. The current graphic representation of A- and C-control scenarios. Processes for industrial bakery production is a complex technological complex, theme which is the high degree of uncertainty, a large dimension latency indicators of quality of raw materials and semi-finished multi behavior when the priority targets depending on the situation that arises depending on the control object. Recommended use in bakery production automation scripts and control algorithms using intelligent mechanisms contribute to resolving the mentioned above problems. Problem solving improve product quality in the baking industry, rational use of resources and raw materials, improved performance of production lines is impossible without automation of technological processes based on modern information technology, the latest achievements in the theory and practice of automatic control.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5711
Appears in Collections:Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 46. - 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf250,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.