Методи дослідження і розробки силових струминних елементів висіваючих систем

Abstract

Для більш точного дослідження чинників, що впливають на передачу механічної енергії плоским струменем в струминному елементі, промодельовано робочий процес конфігурації силового струминного елемента за допомогою програмного пакету ANSYS Fluent, на основі якого відтворюються перехідні процеси, що відбуваються в робочій камері. При цьому для розрахованої конфігурації дискретного силового струминного елемента визначено картину перемикання при подачі на вхід управляючого впливу. В процесі імітаційного моделювання спочатку було задано геометрію струминного елемента і на її підставі моделюється робочий процес. За характеристиками течій визначено, чи задовольняються вимоги до елементу. При необхідності його геометрія коригується і процес моделювання повторюється. For a more accurate study of factors affecting the transfer of mechanical energy by a flat jet in an inkjet element, the workflow of the configuration of a power jet element was modeled using the ANSYS Fluent software package, on the basis of which transients occurring in the working chamber are reproduced. At the same time, for the calculated configuration of the discrete power jet element, the switching pattern is determined when the control input is applied to the input. In the process of simulation, the geometry of the inkjet element was first specified and the working process was simulated on its basis. The flow characteristics are determined, the requirements for the element are satisfied. If necessary, its geometry is adjusted and the modeling process is repeated.

Description

Keywords

висівні системи, струминні елементи, імітаційне моделювання, sowing sistems, jet elements, simulation modeling

Citation

Аулін, В. В. Методи дослідження і розробки силових струминних елементів висіваючих систем / В. В. Аулін, М. І. Черновол, А. О. Панков // Сучасні проблеми землеробської механіки : XIX Міжнар. наук. конф. : зб. тез доп., 17-19 жовтня 2018 р., Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП, 2018. - С. 21-23.