Нові надходження

Документ
Зовнішньоекономічна діяльність: облік, контроль та оподаткування
(ЦНТУ, 2023) Кононенко Л. В.; Магопець О. А.; Назарова Г. Б.; Шалімов В. В.; Шалімова Н. С.
У навчальному посібнику, базуючись на вимогах чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів, висвітлено теоретичні і практичні аспекти організації та провадження зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, зокрема, досліджено сутність міжнародних економічних відносин, охарактеризовано їх сучасний стан, окреслено перспективи розвитку та з’ясовано їх місце і роль в системі світового господарства, висвітлено механізм здійснення міжнародних економічних відносин, їх нормативно-правове регламентування та визначено основні вимоги щодо організації зовнішньоекономічної діяльності. Питання обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання охоплюють: облік операцій з експорту та імпорту товарів, облік операцій в іноземній валюті; порядок організації оподаткування експортно-імпортних операцій; облікове забезпечення та оподаткування контрольованих операцій; особливості оподаткування контрольованих іноземних компаній. Розглянуто порядок організації та здійснення митного і валютного контролю, у тому числі: основи організації митного контролю; порядок митного оформлення товарів при переміщенні товарів через митний кордон України; економіко-правові аспекти визначення митної вартості товарів та методи визначення митної вартості товарів; основні види відповідальності суб’єктів господарювання за порушення митного законодавства; теоретичні основи та особливості здійснення валютного нагляду.
Документ
Міжнародна макроекономіка
(ЦНТУ, 2023) Миценко І. М.; Решитько Т. В.
Навчальна дисципліна "Міжнародна макроекономіка" є складовою частиною освітньо - професійної програми „Міжнародні економічні відносини”, освітній ступінь – магістр. Міжнародна макроекономіка є складовою фундаментальних економічних дисциплін: економічної теорії, мікро-, макроекономіки та виступає проміжною ланкою між спеціалізованими курсами таких дисциплін як: міжнародна економіка, міжнародний маркетинг, міжнародний менеджмент, міжнародні економічні відносини тощо. Міжнародна макроекономіка суттєво поширює предмет аналізу теорії міжнародної економіки, здійснює його на рівні взаємодії відкритих національних економік та світового господарства в цілому. Провідне місце в міжнародній макроекономіці посідають: - дослідження феномену сучасної міжнародної валютно-фінансової системи; - вивчення проблем щодо валютного курсу та механізму його утворення, стану платіжного балансу, які визначають місце національних економік у світогосподарських зв’язках; - аналіз міжнародних фінансових ринків, торгівлі конкретними фінансовими інструментами – валютою, кредитами, цінними паперами; - функціонування відкритої національної економіки та світового господарства в цілому.
Документ
Система національних рахунків та її ключові показники
(ЧДТУ, 2023) Лисенко А. М.
Автором досліджена сукупність показників, які формують Систему національних рахунків (СНР) та послідовно описують найбільш важливі процеси та явища в економіці, враховуючи обсяги виробництва та споживання, доходи, нагромадження капіталу та фінансів. Акцентується увага на поняттях річних та квартальних національних рахунків, а також регіональних рахунків, валового внутрішнього продукту (ВВП), номінального та реального ВВП, валового регіонального продукту (ВРП), валової доданої вартості (ВДВ). Зазначено, що позитивним у динаміці є нарощування ключових показників СНР з урахуванням доцільності нейтралізації впливу цінового чинника, що свідчитиме про реальне економічне зростання.
Документ
Методичні рекомендації до виконання та захисту міждисциплінарної курсової роботи. Облік і оподаткування. Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки
(ЦНТУ, 2023) Шалімова Н. С.; Магопець О. А.; Смірнова І. В.; Решетов В. О.
Методичні рекомендації визначають загальні вимоги до тематики, структури, обсягу й оформлення міждисциплінарної курсової роботи відповідно до стандартів вищої освіти України.
Документ
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт. Облік і оподаткування. Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки
(ЦНТУ, 2023) Шалімова Н. С.; Магопець О. А.; Смірнова І. В.
Методичні рекомендації визначають загальні вимоги до тематики, структури, обсягу й оформлення кваліфікаційних робіт відповідно до стандартів вищої освіти України
Документ
Програма переддипломної практики. Облік і оподаткування. Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки
(ЦНТУ, 2023) Шалімова Н. С.; Магопець О. А.; Смірнова І. В.
Програма визначає загальні вимоги до змісту, строків практики, а також до структури, обсягу й оформлення Звіту з переддипломної практики відповідно до стандартів вищої освіти України.
Документ
Методичні рекомендації до виконання та захисту міждисциплінарної курсової роботи. Облік і оподаткування. Адміністрування податків та митних платежів
(ЦНТУ, 2023) Шалімова Н. С.; Магопець О. А.; Фоміна Т. В.; Черновол О. М.
Методичні рекомендації визначають загальні вимоги до тематики, структури, обсягу й оформлення міждисциплінарної курсової роботи відповідно до стандартів вищої освіти України
Документ
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт. Облік і оподаткування. Адміністрування податків та митних платежів
(ЦНТУ, 2023) Шалімова Н. С.; Магопець О. А.; Фоміна Т. В.
Методичні рекомендації визначають загальні вимоги до тематики, структури, обсягу й оформлення кваліфікаційних робіт відповідно до стандартів вищої освіти України.
Документ
Організація бухгалтерського обліку. Самостійна робота
(ЦНТУ, 2023) Пугаченко О. Б.
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи при вивченні дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» призначено для кращого засвоєння теоретичних питань курсу, більш глибокого опанування практичними навичками, виконання науково-дослідної роботи та підготовки до поточних і підсумкового контролів здобувачами денної і заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за ОПП «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки».
Документ
Програма переддипломної практики. Облік і оподаткування. Адміністрування податків та митних платежів
(ЦНТУ, 2023) Шалімова Н. С.; Магопець О. А.; Фоміна Т. В.
Програма визначає загальні вимоги до змісту, строків практики, а також до структури, обсягу й оформлення Звіту з переддипломної практики відповідно до стандартів вищої освіти України.