Recent Submissions

Item
Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
(ЦНТУ, 2023-11)
Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень. Highlighting the most important current problems of improving the efficiency of road transport and finding optimal ways to solve them through the development and implementation of modern innovative technologies in production, exchange of research and practical experience, publication of the results of scientific research.
Item
Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
(ЦНТУ, 2021-11)
Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень. Основні напрями роботи конференції: сучасні та перспективні конструкції засобів транспорту; розвиток технологій обслуговування, сервісу та ремонту засобів транспорту; вдосконалення технологій транспортних процесів та безпеки дорожнього руху; підвищення надійності та ефективності функціонування засобів транспорту та автомобільних транспортних підприємств; нове нормативне та законодавче забезпечення ефективності функціонування та розвитку автомобільного транспорту; економіка та організація роботи автомобільного транспорту, ринок транспортних послуг; автоматизація процесів управління та сучасні інформаційні технології на автомобільному транспорті; "зелений" транспорт та перспективні методи зменшення екологічного навантаження автомобільного транспорту на довкілля; вдосконалення та використання нових конструкційних та експлуатаційних матеріалів на життєвих циклах засобів транспорту; інтелектуальні транспортні системи та транспортні засоби; інтегровані логістичні системи підтримки життєвого циклу засобів транспорту та транспортної інфраструктури; підвищення якості підготовки фахівців з спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" та 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Highlighting the most important current problems of improving the efficiency of road transport and finding optimal ways to solve them through the development and implementation of modern innovative technologies in production, exchange of research and practical experience, publication of the results of scientific research. The main directions of the conference: modern and promising designs of means of transport; development of technologies for maintenance, service and repair of means of transport; improvement of technologies of transport processes and road safety; increasing the reliability and efficiency of the functioning of means of transport and automobile transport enterprises; new normative and legislative provision of the efficiency of operation and development of road transport; economy and organization of road transport, market of transport services; automation of management processes and modern information technologies in road transport; "green" transport and promising methods of reducing the ecological burden of road transport on the environment; improvement and use of new construction and operational materials in the life cycles of means of transport; intelligent transport systems and vehicles; integrated logistics systems supporting the life cycle of means of transport and transport infrastructure; improving the quality of training of specialists in the specialty 274 "Automotive transport" and 275.03 Transport technologies (on road transport).
Item
Вплив зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією на продовольчу безпеку України
(ЦНТУ, 2024-01-23) Лихенко, Олег Валерійович; Lykhenko, Oleh
У роботі досліджено основні тенденції та закономірності розвитку світової торгівлі аграрною продукцією в умовах глобалізації. Систематизовано теоретичні положення щодо впливу аграрного експорту на економіку країн, що розвиваються. Узагальнено методичні підходи до дослідження аграрного експорту та його впливу на економічне зростання. Проаналізовано позиції України на світовому ринку продовольства, динаміку та структурні особливості аграрного експорту України. Визначено ризики та загрози розвитку аграрного експорту України в умовах воєнного стану. Обґрунтовано напрями удосконалення структури українського експорту аграрної продукції. Визначено заходи щодо покращення структури аграрного експорту України. In the master's thesis, the main trends and regularities of the development of world trade in agricultural products in the conditions of globalization were investigated. Theoretical provisions regarding the influence of agricultural exports on the economy of developing countries are systematized. Methodological approaches to the study of agricultural export and its impact on economic growth are summarized. The position of Ukraine on the world food market, the dynamics and structural features of Ukraine's agricultural exports are analyzed. Risks and threats to the development of agricultural exports of Ukraine in the conditions of martial law are identified. The directions for improving the structure of Ukrainian export of agricultural products are substantiated. Measures to improve the structure of agricultural exports of Ukraine have been determined.
Item
Роль прямих іноземних інвестицій у повоєнній відбудові економіки регіонів України
(ЦНТУ, 2024-01-24) Коваленко, Дарина Олександрівна; Kovalenko, Daryna
У роботі узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності прямих іноземних інвестицій та їх значення для економіки. Проаналізовано теоретичні основи дослідження інвестиційних процесів на регіональному рівні. Систематизовано методи дослідження процесу прямого іноземного інвестування і обґрунтувати методику оцінки впливу ПІІ на економіку регіону. Визначено рівень забезпеченості регіонів України інвестиційними ресурсами. Проаналізовано структурні особливості ПІІ у регіонах України. Оцінено ступінь диференціації регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості. Визначено детермінанти прямого іноземного інвестування в економіку регіонів. Обґрунтовано пріоритетні види економічної діяльності для залучення ПІІ у період повоєнного відновлення економіки регіонів України. The master's thesis summarizes theoretical approaches to determining the essence of foreign direct investments and their significance for the economy. The theoretical foundations of the research of investment processes at the regional level are analyzed. The methods of researching the process of direct foreign investment are systematized and the method of assessing the impact of FDI on the economy of the region is substantiated. The level of provision of the regions of Ukraine with investment resources has been determined. The structural features of FDI in the regions of Ukraine are analyzed. The degree of differentiation of the regions of Ukraine by the level of investment attractiveness was assessed. Determinants of direct foreign investment in the regional economy are determined. The priority types of economic activity for attracting FDI in the period of post-war recovery of the economy of the regions of Ukraine are substantiated.
Item
Удосконалення інструментів управління зовнішнім державним боргом України
(ЦНТУ, 2024-01-24) Куртишан, Каріна Миколаївна; Kurtyshan, Karina
У магістерській роботі визначено сутнісні характеристики зовнішнього державного боргу та його вплив на економіку. Систематизовано теоретичні засади управління зовнішнім державним боргом. Узагальнено міжнародний досвід вирішення проблем зовнішньої заборгованості держави. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення управління зовнішнім державним боргом в Україні. Визначено основні тенденції утворення та повернення зовнішнього державного боргу України. Оцінено ефективність системи управління зовнішнім державним боргом України. Обґрунтовано заходи щодо зменшення боргового навантаження на економіку України. Визначено основні інструменти управління зовнішнім державним боргом в умовах повоєнного відновлення України. In the master's thesis, the essential characteristics of external public debt and its impact on the economy are defined. The theoretical principles of external state debt management are systematized. The international experience of solving the problems of the state's foreign debt is summarized. The normative and legal provision of external public debt management in Ukraine is analyzed. The main trends in the `The effectiveness of the external public debt management system of Ukraine was assessed. Measures to reduce the debt burden on the economy of Ukraine are substantiated. The main instruments of external public debt management in the post-war reconstruction of Ukraine are defined.
Item
Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
(ЦНТУ, 2020-11)
Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності та надійності функціонування автомобільного транспорту в Україні та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень. Highlighting the most important current problems of improving the efficiency and reliability of road transport in Ukraine and finding optimal ways to solve them through the development and implementation of modern innovative technologies in production, exchange of research and practical experience, publication of the results of scientific research.
Item
Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем
(ЦНТУ, 2022-04)
В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.
Item
Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем
(ЦНТУ, 2021)
В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.
Item
The concept of management accounting in the system of information support of innovative integrated structures
(Baltija Publishing, 2024) Смірнова, І. В.; Smirnova, I.
У роботі розглянуто поняття управлінського обліку в системі інформаційне забезпечення діяльності інноваційних інтегрованих структур. З’ясовано місце сфери управління в інноваційній парадигмі, особливості функціонування системи управління в умовах адаптації до реалій четвертої промислової революція. Доведено необхідність змін в системи управління в напрямку підвищення її інноваційності. З'ясовані проблеми підвищення ефективності інноваційної системи та систематизовано інноваційну діяльність. Доведено, що в сучасних економічних умовах система управління в інноваційно-інтегрованих структурах вимагає належного інформаційного забезпечення, яке формується в рамках стратегічного управлінського обліку, як частині обліково-аналітичного забезпечення діяльності таких структур.