Recent Submissions

Item
Комбінована система електропостачання на основі сонячної електростанції з накопичувачами електроенергії
(ЦНТУ, 2024-01-17) Нетюхайло, Денис Валерійович; Netiukhailo, Denys
Метою роботи є підвищення надійності та економічності електрозабезпечення об’єктів віддалених від централізованих систем електропостачання за рахунок раціональної побудови комбінованої системи електропостачання та режимів її роботи. У роботі виконаний аналітичний огляд питання використання фотоелектричних перетворювачів та батарей акумуляторів в складі комбінованих систем для електропостачання. Проаналізована типова житлова будівля як об’єкт електропостачання з побудовою графіків споживання потужності та розрахунком споживання електроенергії. На основі даних про споживання електричної енергії та сонячної інсоляції для умов Новоукраїнського району виконаний вибір основного обладнання комбінованої системи електропостачання з розробкою схеми їх з’єднання. Проведені дослідження режимів роботи складових елементів комбінованої системи електропостачання для кожного місяця з оцінкою енергетичних балансів, надійності роботи системи, витрати палива на електрогенерацію. The purpose of the work is to increase the reliability and cost-effectiveness of the power supply of objects remote from centralized power supply systems due to the rational construction of the combined power supply system and its modes of operation. The paper provides an analytical review of the issue of using photoelectric converters and battery batteries as part of combined power supply systems. A typical residential building was analyzed as an electricity supply facility with construction of power consumption graphs and calculation of electricity consumption. On the basis of data on the consumption of electric energy and solar insolation for the conditions of the Novoukrainian district, the selection of the main equipment of the combined power supply system with the development of their connection scheme was made. Conducted studies of the operating modes of the components of the combined power supply system for each month with an assessment of energy balances, system reliability, fuel consumption for power generation.
Item
Планування режимів електроспоживання промислових підприємств в умовах діючого ринку електричної енергії
(ЦНТУ, 2024-01-17) Подоляк, Діана Сергіївна; Podoliak, Diana
Метою кваліфікаційної роботи є розроблення системи ефективного планування режимів електроспоживання та удосконалення точності прогнозування електроспоживання промислових об’єктів за рахунок створення моделі прогнозування на базі штучної нейронної мережі з врахуванням метеорологічних чинників та динаміки процесу електроспоживання в умовах роздрібного ринку електричної енергії. У роботі проаналізовано фактичний стан та тенденції розвитку методів планування режимів електроспоживання, досліджено принципи побудови математичної моделі планування режимів електроспоживання; реалізувано методику планування та прогнозування режимів електроспоживання промислових об’єктів; виконано планування галузевого електроспоживання енергосистеми. Результати досліджень можуть бути використані для планування режимів електроспоживання промислових підприємств в умовах діючого ринку електричної енергії. The purpose of the qualification work is to develop a system for effective planning of electricity consumption modes and to improve the accuracy of forecasting electricity consumption of industrial facilities due to the creation of a forecasting model based on an artificial neural network, taking into account meteorological factors and the dynamics of the electricity consumption process in the conditions of the retail electricity market. The paper analyzes the actual state and development trends of methods of planning electricity consumption modes, investigates the principles of building a mathematical model of planning electricity consumption modes; the methodology of planning and forecasting of power consumption modes of industrial facilities was implemented; planning of sectoral electricity consumption of the power system has been carried out. The research results can be used to plan the electricity consumption regimes of industrial enterprises in the conditions of the current electricity market.
Item
Розробка та аналіз рішень підвищення енергоефективності будівельних споруд з системами вентиляції та кондиціонування
(ЦНТУ, 2024-01-17) Полстянова, Юлія Олександрівна; Polstianova, Yuliia
В роботі досліджено сучасний стан енергозбереження в Україні залишається важливим та потребує подальшого розвитку. Зменшення викидів в атмосферу вимагає впровадження технологій, що зменшують споживання теплової енергії. Визначення класу енергоефективності будівель важливе під час будівництва чи реконструкції, впливаючи на перелік можливостей енергозбереження, які можуть бути запропоновані. Таким чином, використання систем вентиляції з рекуперацією тепла стає доцільним рішенням, оскільки вони працюють за рахунок електричної енергії, що дозволяє ефективно використовувати тепло без його споживання будівлею. Метою кваліфікаційної роботи є підвищення енергоефективності громадських будівель за рахунок використання рекуперативних систем вентиляції системи . Об’єкт дослідження. Процеси енергоспоживання та теплогенерації в громадських будівлях за рахунок використання систем вентиляції. Предмет дослідження. Чисельні методи розрахунку та математичні моделі інженерних систем для вибору систем вентиляції. The research explores the current state of energy conservation in Ukraine, which remains important and requires further development. Reducing emissions into the atmosphere necessitates the adoption of technologies that decrease the consumption of thermal energy. Determining the energy efficiency class of buildings is crucial during construction or reconstruction, influencing the range of energy-saving options that can be proposed. Therefore, the utilization of ventilation systems with heat recovery becomes a viable solution as they operate using electrical energy, allowing efficient heat utilization without consumption by the building. The aim of the qualification work is to enhance the energy efficiency of public buildings through the use of recuperative ventilation systems. Research Object. Processes of energy consumption and heat generation in public buildings through the use of ventilation systems. Research Subject. Numerical methods for calculation and mathematical models of engineering systems for selecting ventilation systems.
Item
Законодавство, охорона праці в галузі та інженерна екологія. Практичні роботи
(2024-07-19) Лузан, П. Г.; Амосов, В. В.; Лузан, О. Р.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти спеціальності 208 "Агроінженерія" освітньо-професійна програма "Агроінженерія. Метою вивчення навчальної дисципліни «Законодавство, охорона праці в галузі та інженерна екологія» є формування знань та вмінь щодо практики використання законодавчих вимог у сфері аграрного виробництва, у сфері стану i проблем охорони праці в галузі згідно з законодавчими нормативно-правовими актами України, формування навичок з нормалізації стану навколишнього середовища в зоні впливу агропідприємств для забезпечення збалансованого природокористування, екологічно орієнтованої діяльності, ефективного впровадження природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів.
Item
Удосконалення механізмів взаємодії Національної поліції з інститутами громадянського суспільства в контексті забезпечення національної безпеки
(ЦНТУ, 2024-01-22) Звенигородський, Станіслав Сергійович; Zvenyhorodskyi, Stanislav
Метою роботи є проведення комплексного дослідження того, як взаємодія національної поліції та органів місцевого самоврядування впливає на проведення реформ у сфері громадської безпеки та правоохоронної діяльності, а також на захист прав і громадян, свободи мешканців у територіальних громадах. Для досягнення цієї мети було визначено такі завдання: дослідження базових принципів, які регулюють співпрацю між поліцією та органами місцевого самоврядування; важливим завданням є визначення напрямів створення інститутів правоохоронної діяльності в державі та територіальних громадах; важливою частиною аналізу є вивчення практичних елементів міжнародної практики надання інституційної підтримки поліцейським організаціям у співпраці з місцевими органами влади; визначити особливості діяльності органів поліції в українській системі державного управління на різних рівнях; вивчення нормативно-правових змін щодо сприяння взаємодії національної поліції, органів місцевого самоврядування та жителів громади; визначення того, як поліцейські інституції та громадянське суспільство можуть взаємодіяти на місцевому рівні, передбачає визначення різних шляхів і напрямків їх взаємодії. Об'єктом дослідження є вивчення динаміки взаємодії національних поліцейських органів і місцевих органів влади в межах територіальних громад. Предметом кваліфікаційної роботи є розв’язання поточних викликів, пов’язаних із удосконаленням механізмів та інструментів, які сприяють ефективній співпраці між поліцейськими установами та органами місцевого самоврядування. The purpose of the work is to conduct a comprehensive study of how the interaction of the national police and local self-government bodies affects the implementation of reforms in the field of public safety and law enforcement, as well as the protection of the rights and citizens, the freedom of residents in territorial communities. To achieve this goal, the following tasks were defined: research of the basic principles that regulate cooperation between the police and local self-government bodies; an important task is to determine directions for the creation of institutions of law enforcement activity in the state and territorial communities; an important part of the analysis is the study of practical elements of the international practice of providing institutional support to police organizations in cooperation with local authorities; to determine the peculiarities of the activities of police bodies in the Ukrainian system of state administration at different levels; study of regulatory and legal changes regarding the promotion of interaction between the national police, local self-government bodies and community residents; determining how police institutions and civil society can interact at the local level involves identifying different ways and directions of their interaction. The object of the study is the study of the dynamics of interaction between national police bodies and local authorities within territorial communities. The subject of the qualification work is the solution of current challenges related to the improvement of mechanisms and tools that promote effective cooperation between police agencies and local self-government bodies.
Item
Управління забезпеченням інформаційної безпеки підприємства
(ЦНТУ, 2024-01-26) Гарань, Денис Сергійович; Haran, Denys
Мета дослідження полягає у розробці зведеного комплексу рекомендацій щодо забезпечення інформаційної безпеки на ТОВ «МХП-Урожайна країна», на основі збору та аналізу заходів та засобів забезпечення інформаційної безпеки на великих та малих підприємствах. В роботі необхідно вирішити такі завдання: розглянути теоретичні аспекти формування системи управління інформаційною безпекою підприємства; проаналізувати основні показники фінансового становища; провести оцінку існуючої системи управління інформаційної безпеки; розробити заходи щодо вдосконалення формування системи управління інформаційною безпекою підприємства ТОВ «МХП-Урожайна країна». Об'єктом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є ТОВ «МХП-Урожайна країна». Предметом дослідження виступає система управління інформаційною безпекою підприємства. The purpose of the study is to develop a consolidated set of recommendations for ensuring information security at MHP-Urozhayna Kraina LLC, based on the collection and analysis of measures and means of ensuring information security at large and small enterprises. The work should solve the following tasks: to consider the theoretical aspects of the formation of an enterprise information security management system; to analyze the main indicators of the financial situation; to assess the existing information security management system; to develop measures to improve the formation of an information security management system at MHP-Urozhayna Kraina LLC. The object of research of the final qualification work is LLC "MHP-Urozhayna Kraina". The subject of the study is the information security management system of the enterprise.
Item
Оцінка та напрями підвищення рівня кадрової безпеки
(ЦНТУ, 2024-01-29) Чурзін, Ілля Юрійович; Churzin, Illia
Об’єктом дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "Ельбрук Плюс". Предметом дослідження є теоретичні, методичні положення та практичні аспекти підвищення рівня кадрової безпеки підприємства. Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретико-методологічних засад управління кадровою безпекою підприємства та розробка рекомендацій щодо вдосконалення діагностики кадрової безпеки на прикладі ТОВ "Ельбрук Плюс". Методи дослідження: абстрактно-логічний, теоретичного узагальнення, порівняння, діалектичний метод, економіко-статистичний аналіз, методи критичного аналізу та узагальнення теоретичних досліджень. Наукова новизна одержаних результатів визначається такими основними положеннями: удосконалено технологію забезпечення кадрової безпеки та запропоновано механізм забезпечення кадрової безпеки підприємства. Практичне значення роботи полягає в тому, що представлені рекомендації щодо підвищення рівня кадрової безпеки ТОВ "Ельбрук Плюс" дозволять мінімізувати вплив загроз на кадрову безпеку й можуть бути використані в діяльності досліджуваного підприємства. The object of research is Limited liability company ''Elbruk plus''. The subject of research is the theoretical, methodological provisions and practical aspects for increasing the level of personnel security. The purpose of the master's qualification work is to generalize the theoretical and methodological principles of personnel security management of the enterprise and to develop recommendations for improving the diagnosis of personnel security on the example of LLC «Elbruk plus». Methods of research: abstract-logical, method of theoretical generalization, method of comparison, dialectical method, economic and statistical analysis, critical analysis and generalization of theoretical research. Scientific news of the obtained results with the following basic provisions: the technology of ensuring personnel security has been improved and a mechanism for ensuring personnel security of the enterprise has been proposed. The practical significance of the work is due to the fact that the given recommendations for increasing the level of personnel security of LLC "Elbruk Plus" allow to minimize the impact of the threat on personnel security and can be used in the activities of the investigated enterprise.
Item
Аналіз енергоменеджменту енергопостачальних компаній та вибір автоматизованої системи обліку електроенергії на оптовому ринку України
(ЦНТУ, 2024-01-16) Кульчицька, Наталія Сергіївна; Kulchytska, Nataliia
Об’єктом досліджень є оптовий ринок електроенергії України та система енергоменеджменту. Предмет досліджень – автоматизована система контролю та обліку електроенергії енергетичної компанії. Метою роботи є дослідження енергоменеджменту енергопостачальних компаній та роль автоматизованої системи обліку електроенергії на оптовому ринку України. Дана робота містить в собі огляд різних аспектів енергоменеджменту діяльності енергопостачальних компаній та їх вплив на енергосистему та ринок, включаючи організацію автоматизованої системи контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ) при аналізі діяльності енергопостачальних компаній. Значну увагу приділено дослідженню оптового електроенергетичного ринку України, де аналізуються різні сегменти оптового ринку та розкривається їхні принципи функціонування. Детально розглянуто структуру енергоменеджменту у виробничо-економічній діяльності обласних енергопостачальних компаній, алгоритм визначення рейтингу РЕМів. Проаналізовано питання зменшення втрат електроенергії в розподільних електричних мережах і обгрунтовано необхідність проведення досліджень в цій галузі. Протягом виконання роботи проведено обгрунтування впровадження систем АСКОЕ на оптовому ринку електроенергії та застосування даних систем в енергетичній компанії «Черкасиобленерго». За результатами досліджень зроблено висновки щодо ефективності впровадження АСКОЕ в енергопостачальних компаніях в рамках діяльності служб енергоменеджменту. The object of research is the wholesale electricity market of Ukraine and the energy management system. The subject of research is the automated system of control and accounting of electricity of the energy company. The purpose of the work is to study the energy management of energy supply companies and the role of the automated electricity accounting system in the wholesale market of Ukraine. This work contains an overview of various aspects of energy management of energy supply companies and their impact on the energy system and the market, including the organization of the automated system of control and accounting of electricity (ASCOE) in the analysis of the activities of energy supply companies. Considerable attention is paid to the study of the wholesale electricity market of Ukraine, where various segments of the wholesale market are analyzed and their principles of operation are revealed. The structure of energy management in the production and economic activity of regional energy supply companies, the algorithm for determining the rating of power supply companies is considered in detail. The issue of reducing electricity losses in distribution networks is analyzed and the need for research in this field is substantiated. During the execution of the work, the justification of the implementation of ASKOE systems in the wholesale electricity market and the application of these systems in the energy company "Cherkasioblenergo" was carried out. Based on the results of the research, conclusions were made regarding the effectiveness of the implementation of ASKOE in energy supply companies within the framework of energy management services.
Item
Підвищення енергоефективності роботи насосної станції стоків комбінату "Ятрань"на основі комплексного енергетичного аудиту
(ЦНТУ, 2024-01-19) Швець, Лінура Шавкатівна; Shvets, Linura
Метою кваліфікаційної роботи є підвищення ефективності енергоспоживання та пошук шляхів надання допомоги об’єктам для визначення напрямків ефективного енергоспоживання. Об'єктом енергетичного аудиту є процеси споживання палива та енергії, надання рекомендацій з ефективного використання енергоресурсів. Предмет аудиту – каналізаційна станція стоків, її енергетичне устаткування, агрегати, що перетворюють, передають та споживають енергію. За результатами комплексних енергетичних обстежень помпової станції стоків виявлено джерела підвищених втрат теплової та інших видів енергії, розроблено шляхи підвищення енергоефективності роботи устаткування, ряд заходів з енергоощадження, зокрема – впровадження теплопомпових установок. Результати кваліфікаційної роботи можуть бути використані під час розроблення та впровадження комплексу енергоощадних заходів з метою підвищення рівня енергоефективності. The purpose of the qualification work is to increase the efficiency of energy consumption and to find ways of providing assistance to objects to determine the directions of effective energy consumption. The object of the energy audit is the processes of fuel and energy consumption, providing recommendations on the effective use of energy resources. The subject of the audit is the sewage treatment plant, its energy equipment, units that convert, transmit and consume energy. Based on the results of comprehensive energy surveys of the sewage pumping station, sources of increased losses of heat and other types of energy were identified, ways of increasing the energy efficiency of the equipment were developed, and a number of energy-saving measures were developed, in particular, the introduction of heat pump installations. The results of the qualification work can be used during the development and implementation of a set of energy-saving measures in order to increase the level of energy efficiency.
Item
Підвищення ефективності теплопостачання адміністративного корпусу комбінату "Ятрань" з дослідженням системи автоматичного керування температурним режимом
(ЦНТУ, 2024-01-19) Лук'яненко, Сергій Миколайович; Lukianenko, Serhii
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження методів підвищення ефективності теплопостачання адміністративного корпусу комбінату та розгляд питань доцільності впровадження системи автоматичного керування температурним режимом. В результаті виконання енергетичного аудиту будівлі адміністративного корпусу комбінату виявлено джерела підвищених втрат теплової та інших видів енергії, обґрунтовано комплекс енергоефективних заходів. Розроблена система автоматичного регулювання температури дозволить скоротити витрати на оплату «перепалів» та покращити санітарно-гігієнічний стан приміщень. Результати досліджень можуть бути використані для зменшення теплових втрат та покращення режимів теплопостачання у приміщеннях адміністративного корпусу комбінату. The purpose of the qualification work is to study the methods of increasing the efficiency of the heat supply of the administrative building of the plant and consider the feasibility of implementing a system of automatic temperature control. As a result of the energy audit of the building of the administrative building of the plant, sources of increased losses of heat and other types of energy were identified, and a complex of energy-efficient measures was substantiated. The developed system of automatic temperature regulation will allow to reduce the costs of paying for "overheating" and improve the sanitary and hygienic condition of the premises. Research results can be used to reduce heat losses and improve heat supply regimes in the premises of the administrative building of the plant.