Recent Submissions

Item
Методи статистики у фінансовому аналізі діяльності підприємств на фінансовому ринку
(Наукові перспективи, 2024) Савченко, В. М.; Кононенко, Л. В.; Гай, О. М.; Savchenko, V.; Kononenko. L.; Gai. O.M.
Публікація спрямована на визначення напрямів розвитку інформаційного забезпечення суб'єктів фінансового ринку в сучасних умовах на основі узагальнення опублікованих результатів досліджень науковців з проблематики фундаментального і технічного аналізу на фінансовому ринку. У статті акцентовано увагу на важливості для України активізації фінансового ринку та зазначено, що ефективність функціонування фінансового ринку обумовлена рівнем інформаційного забезпечення суб'єктів, що реалізується через технічний (статистичний) та фундаментальний (фінансовий) аналіз. Обґрунтовано, що сьогодення характеризується як розширенням технічних можливостей, так і виникненням загроз і викликів, що визначає необхідність розвитку методології та методів аналізу на фінансовому ринку. У публікації зазначається, що відповідно до позиції науковців передумовою успішної діяльності суб'єктів фінансового ринку є аналіз і прогнозування ситуації на ринку. Акцентується увага на тому, що останнім часом вітчизняні дослідники з огляду на нетривалий період функціонування фінансового ринку зосереджуються на з'ясуванні сутності технічного та фундаментального аналізу, їх функціональному навантаженню та порівнянню цих видів аналізу, висвітленню результатів узагальнення досліджень зарубіжних науковців з проблематики розвитку аналізу як основи прийняття рішень на фінансовому ринку. Доведено, що відповідно до сучасних тенденцій розвитку фінансового ринку та узагальнення результатів наукових досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних науковців перспективним є викорис тання комбінованого підходу до інформаційного забезпечення суб'єктів фінансового ринку - методів як технічного так і фундаментального аналізу. У статті обґрунтовано, що напрями розвитку технічного аналізу обумовлені можливостями сучасних цифрових технологій при формуванні прогнозів на фінансовому ринку і інтерпретації їх результатів, необхідінстю врахування психологічної складової та настроїв інвесторів, що реалізується в межах сентиментального аналізу. Доведено, що напрямами розвитку фундаментального аналізу є обґрунтування сучасних моделей, які ґрунтуються на використанні показників звітності та інших економічних показниках, а також показниках не фінансової звітності. The publication is aimed at determining the directions of development of information provision of financial market subjects in modern conditions based on the generalization of published research results of scientists on the issues of fundamental and technical analysis in the financial market. The article focuses on the importance of financial market activation for Ukraine and states that the efficiency of financial market functioning is determined by the level of information support of subjects, which is realized through technical (statistical) and fundamental (financial) analysis. It is substantiated that today is characterized by both the expansion of technical capabilities and the emergence of threats and challenges, which determines the need for the development of methodology and methods of analysis in the financial market. The publication notes that, according to the position of scientists, the prerequisite for the successful operation of financial market entities is the analysis and forecasting of the market situation. Attention is focused on the fact that recently, in view of the short period of functioning of the financial market, domestic researchers are focusing on clarifying the essence of technical and fundamental analysis, their functional load and comparing these types of analysis, as well as highlighting the results of the generalization of research by foreign scientists on the issues of the development of analysis as the basis of decision-making in the financial market. It has been proven that according to modern trends in the development of the financial market and the results of scientific research by leading domestic and foreign scientists, it is promising to use a combined approach to information provision of financial market subjects - methods of both technical and fundamental analysis. The article substantiates that the directions of development of technical analysis are determined by the possibilities of modern digital technologies in the formation of forecasts on the financial market and the interpretation of their results, taking into account the psychological component and moods of investors, which is implemented within the framework of sentimental analysis. It is proved that the directions of development of fundamental analysis are the substantiation of modern models, which are based on the use of reporting indicators and other economic indicators, as well as non-financial reporting indicators.
Item
Методологія, методика, метод: сутність понять та особливості їх прояву у сфері податкового планування, аналізу та аудиту
(Гельветика, 2023) Лисенко, А. М.; Акімов, С. С.; Чадай, Ю. В.; Lysenko, A.; Akimov Serhii; Chadai, Yu.
В роботі досліджено сучасні наукові підходи до трактування сутності понять «методологія», «методика», «метод», а також особливості їх прояву в сфері податкового планування, аналізу та аудиту. Автори розглянули методологію як багаторівневе утворення, що формується із сукупності пов’язаних між собою та ієрархічно підпорядкованих складових компонентів, виокремили у її складі закони та основні категорії діалектики, загальнонаукові принципи та методи дослідження, методи досліджень, використовувані у міждисциплінарних рамках та у межах вивчення конкретних дисциплін, закони й категорії окремих наук. У методології податкового планування, аналізу та аудиту запропоновано виокремлювати загальну, спеціальну та приватну складові. Також автори систематизували компоненти методики та узагальнили сфери використання методів податкового планування, аналізу та аудиту. The work examines modern scientific approaches to the interpretation of the essence of the concept of "methodology", "methodology", "method", as well as the peculiarities of their manifestation in the field of tax planning, analysis and audit. The authors considered the methodology as a multi-level entity formed from a set of interrelated and hierarchically subordinate components (general scientific methodology based on a combination of philosophy and scientific concept; interdisciplinary methodologies that combine certain fields of knowledge; sectored and disciplinary methodologies, the components of which there are, in particular, the methodologies of tax planning, analysis, and auditing), identified in its composition the laws and main categories of dialectics, general scientific principles and research methods, research methods used in interdisciplinary frameworks and within the study of specific disciplines, laws and categories of individual sciences. It is proposed to define methodology as a systematized set of ideas regarding the use of certain methods within a certain scientific approach, and methodology as a description of the research process itself using various methods (techniques, methods) of research, as well as an established sequence of rules and tools. In the methodology of tax planning, analysis and audit, it is proposed to distinguish a general component (which defines a philosophical approach to understanding the processes and phenomena occurring in the environment, the place and role of tax planning, analysis and audit in it), a special component (principles) and a private component (methods and techniques). The authors singled out the generalized components of the research methodology in the field of tax planning, analysis and audit (formulation of the purpose and tasks of the research; definition of the object, subject of the research, development of indicators; composition of the information base; selection of research methods (techniques, methods); implementation of analytical and audit procedures, planning and forecasting calculations; development of final documentation, interpretation of results, formulation of conclusions; control over the implementation of results), systematized the components of the methodology and summarized the areas of use of tax planning, analysis and audit methods.
Item
Удосконалення стратегії підприємства (на прикладі фермерського господарства «Лік» с. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області)
(ЦНТУ, 2023-12-25) Гапонов, Павло Павлович; Gaponov, Pavlo
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, об’єкт, і предмет дослідження. В першому розділі розглянуті теоретико-методологічні аспекти стратегій підприємств, досліджено сутність і методи стратегій, формування інноваційних стратегій та їх характеристика, зокрема в умовах цифровізації. В другому розділі приведені організаційно-економічна характеристика ФГ «Лік», аналіз його фінансового стану, SWOT-аналіз діяльності, визначено, що підприємство розвивається. В третьому розділі запропоновані напрями удосконалення стратегії ФГ «Лік», зокрема впровадження нової операції - зерносушіння на підприємстві. Запровадження заходів дасть можливість ФГ «Лік» покращити ефективність функціонування. In the introduction, the relevance of the topic is substantiated, the purpose, object, and subject of the study are determined. In the first section, the theoretical and methodological aspects of enterprise strategies are considered, the essence and methods of strategies, the formation of innovative strategies and their characteristics, in particular in the context of digitalization, are investigated. The second section presents the organizational and economic characteristics of FG "Lik," analysis of its financial condition, SWOT-analysis of activities, it is determined that the enterprise is developing. The third section proposes directions for improving the strategy of FG "Lik," in particular the introduction of a new operation - grain drying at the enterprise. The introduction of measures will enable FG "Lik" to improve the efficiency of functioning.
Item
Підвищення прибутковості діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «С ЄНД ДОВЕРСІС», м. Київ)
(ЦНТУ, 2023-12-25) Винокурова, Дар'я Олександрівна; Vynokurova, Dar'ya
У першому розділі роботи досліджено теоретичні основи формування та управління прибутком. Проаналізовано сутність поняття «прибуток». Визначено функції прибутку та проведена його класифікація. У другому розділі роботи здійснено аналіз фінансово-економічного стану підприємства. Надано загальну організаційно-економічну характеристику ТОВ «С ЄНД ДОВЕРСІС. Здійснено SWOT- аналіз діяльності підприємства та аналіз ймовірності банкрутства. У третьому розділі розроблено науково-практичні рекомендації щодо підвищення прибутковості діяльності підприємства. Запропоновано бізнес-план продажу окремих лікарських препаратів та проведено розрахунок економічної ефективності від його впровадження. The first chapter of the work examines the theoretical foundations of profit formation and management. The essence of the concept of "profit" is analyzed. Profit functions were defined and its classification was carried out. In the second section of the work, an analysis of the financial and economic state of the enterprise was carried out. The general organizational and economic characteristics are given LLC "S YEND DOVERSIS. A SWOT analysis of the company's activity and an analysis of the probability of bankruptcy were carried out. In the third chapter, scientific and practical recommendations for increasing the profitability of the enterprise have been developed. A business plan for the sale of certain medicines was proposed and the economic efficiency of its implementation was calculated.
Item
Підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (на прикладі приватного підприємства агрофірма «Могутнє» с. Глібівка Вишгородського району Київської області)
(ЦНТУ, 2023-12-25) Зеленько, Володимир Олегович; Zelenko, Volodymyr
У першому розділі роботи досліджено теоретичні основи ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано сутність поняття «ефективність». Визначено переваги і недоліки технологічних інновацій. У другому розділі роботи здійснено аналіз фінансово-економічного стану підприємства. Надано загальну організаційно-економічну характеристику приватного підприємства «Могутнє». Здійснено аналіз витрат ПП «МОГУТНЄ» та аналіз ринку сільськогосподарської продукції. У третьому розділі розроблено науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Обґрунтовано і запропоновано впровадження нової технології обробітку ґрунту Strip-till, впровадження супутникового моніторингу та проведено розрахунок економічної ефективності від їх впровадження. In the first section of the work, the theoretical foundations of the efficiency of agricultural enterprises are investigated. The essence of the concept of "efficiency" is analyzed. Advantages and disadvantages of technological innovations are determined. In the second section of the work, an analysis of the financial and economic state of the enterprise was carried out. The general organizational and economic characteristics of the private enterprise "Mogutne" are given. An analysis of the costs of PE "MOGUTNE" and an analysis of the market for agricultural products was carried out. In the third section, scientific and practical recommendations for increasing the efficiency of the enterprise's activities have been developed. The implementation of the new Strip-till soil cultivation technology, the introduction of satellite monitoring, and the calculation of the economic efficiency of their implementation were substantiated and proposed.
Item
Спосіб приготування компостів на основі осадів стічних вод за допомогою ЕМ-препаратів. Патент на корисну модель
(Український інститут інтелектуальної власності, 2020) Ковальов, М. М.; Васильковська, К. В.; Резніченко, В. П.; Мостіпан, М. І.
Метою даного винаходу є здешевлення технології отримання компосту на основі усіх видів осадів стічних вод, що утворюється на станціях малої пропускної спроможності (до 2000 м3/добу). Поставлена мета досягається завдяки тому що, пошарове компостування з використанням сирого осаду, надлишкового мулу та наповнювачів: торфу, тирси, опалого листя, гілля, господарсько-побутових відходів, відрізняється тим, що разом з сирим осадом та надлишковим активним мулом підлягають компостуванню й інші відходи очистки стічних вод, а саме: відходи грабельного відділення, піскова пульпа, шлакові забруднення після дезінфекції очищених стічних вод, які укладаються пошарово (по 20 см) разом з наповнювачами та пошарово обробляються ЕМ-препаратом – ЕМ-Біоактив, після чого сформований бурт накривається покривними матеріалами і витримується 3-6 місяців.
Item
Управління стратегічною гнучкістю підприємства в умовах викликів і загроз (на прикладі ТОВ «Монтажні системи» м. Кропивницький)
(ЦНТУ, 2023-12-28) Кириченко, Єгор Олегович; Kirichenko, Egor
У першому розділі роботи розглянуто ключові аспекти розвитку понятійного апарату гнучкості підприємства, представленого в наукових джерелах; запропоновано авторське визначення гнучкості та стратегічної гнучкості підприємства; подано класифікацію поняття гнучкості за критерієм системності; розроблено концепцію формування механізму забезпечення стратегічної гнучкості підприємства, як послідовного комплексу відповідних організаційних процедур та економічних інструментів адаптації підприємств до несподіваних і непередбачуваних впливів зовнішнього середовища. В другому розділі подано загальну характеристику підприємства; проведено поглиблений аналіз зовнішнього макросередовища та безпосереднього оточення даного підприємства, аналіз внутрішнього середовища; зроблено SNW-аналіз його сильних та слабких сторін; складено баланс факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ за методикою SWOT-аналізу. В третьому розділі визначено стратегію подальшого розвитку підприємства, напрямки укріплення його конкурентних позицій; запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємства; обґрунтовано економічну ефективність розвитку одного з напрямків діяльності підприємства – монтажу систем автономного тепловодопостачання. The first section considers the key aspects of the development of the conceptual apparatus of enterprise flexibility, presented in scientific sources; the author's definition of flexibility and strategic flexibility of the enterprise is proposed; the classification of the concept of flexibility according to the criterion of systematicity is given; the concept of formation of the mechanism of maintenance of strategic flexibility of the enterprise as a consistent complex of the corresponding organizational procedures and economic tools of adaptation of the enterprises to unexpected and unpredictable influences of external environment is developed. The second section presents a general description of the enterprise; an in-depth analysis of the external macroenvironment and the immediate environment of the enterprise, analysis of the internal environment; made SNW-analysis of its strengths and weaknesses; the balance of factors of external and internal environments according to a technique of SWOT-analysis is made. In the third section the strategy of further development of the enterprise, directions of strengthening of its competitive positions are defined; a methodical approach to assessing the level of strategic flexibility of the enterprise is proposed; the economic efficiency of the development of one of the company's activities – the installation of autonomous heating and water supply systems – is substantiated.
Item
Історія управлінської думки. Практичні заняття
(ЦНТУ, 2023) Орлова, А. А.
Протягом століть людство накопичувало знання та досвід управлінської практики, але лише у XX столітті вчені почали систематично вивчати історію управлінської думки та менеджменту. Предмет їх розгляду включає широкий спектр питань: причини та витоки ідей, ключові концепції, теорії та практики розвитку в менеджменті. Необхідність дослідження історичних аспектів управлінської практики значно актуалізувалася в останні десятиліття на фоні зростання проблеми підготовки висококваліфікованих спеціалістів з навиками ефективного керівництва і самоуправління на основі знань про еволюційний розвиток наукової управлінської думки. Саме дисципліна «Історія менеджменту» забезпечує у визначальній мірі якісну підготовку таких спеціалістів.
Item
Економіка праці та соціально-трудові відносини
(ЦНТУ, 2023) Сочинська-Сибірцева, І. М.
Знання основ теорії та володіння практичними навичками у сфері економіки праці та соціально-трудових відносин є особливо цінними для здобувачів, які навчаються за спеціальністю «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», оскільки саме вони-це майбутні професіонали та управлінці. В умовах сучасного бізнес-середовища, де конкуренція постійно посилюється, а технологічні інновації надзвичайно швидко набувають обертів, важливим фактором успіху організації є її здатність побудувати ефективну систему соціально-трудових відносин. Доведеним фактом на сьогодні є унікальність людського ресурсу і сфері праці, збереження і збагачення якого визначає життєздатність не лише окремої організації, але й країни в цілому.
Item
Ключові напрями застосування економічного аналізу в процесі проведення аудиту на підприємстві
(Наукова спільнота, 2022) Лисенко, А. М.; Акімов, С. С.
Автори акцентують увагу на необхідності урахування в процесі проведення аудиту специфіки та масштабів діяльності підприємства, а також на потребі в широкому застосуванні аналітичних процедур. При цьому рекомендується вивчати показники, відображені у фінансовій звітності, а також макроекономічні та галузеві індикатори, що слугують основою для формування порівняльних оцінок. Наголошується на тому, що єдиної методики проведення економічного аналізу в ході аудиту діяльності підприємства не існує. Тому кожен аудитор розробляє її самостійно, виходячи з наявної інформаційної бази, цільових установок, власного досвіду та професіоналізму. Систематизовано ключові напрями застосування економічного аналізу при проведенні аудиту на підприємстві.