Recent Submissions

Item
Бази даних
(ЦНТУ, 2024) Босько, В. В.; Константинова, Л. В.; Поліщук, Л. І.
Навчальний посібник пропонує теоретичний та практичний матеріал для роботи з базами даних. Розглядаються основні поняття баз даних. Приділяється увага проектуванню баз даних. Описується архітектура баз даних, розповідається про моделювання даних. Розглядається концепція розподілених баз даних. Також описано основні прийоми роботи з БД за допомогою мови SQL. Призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями: «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека та захист інформації» й «Електронні комунікації та радіотехніка». Для полегшення засвоєння наведеного матеріалу надаються ілюстрації та приклади.
Item
Опір матеріалів. Частина І
(ЦНТУ, 2024) Філімоніхін, Г. Б.; Пирогов, В. В.; Олійніченко, Л. С.
Навчальний посібник призначено для закріплення теоретичного матеріалу та полегшення самостійної роботи студентів під час виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Опір матеріалів”. Також його можна використовувати і для розв’язання задач, які виникають перед інженером на практиці при проектуванні або удосконаленні різноманітних будівельних конструкцій та машин.
Item
Вплив галузевих особливостей агродіяльності на діджиталізацію обліку
(ЦНТУ, 2023) Мінаєв, Д. О.; Minaiev, D.
Аграрна галузь економіки характеризується індивідуальними особливостями, що обумовлені внутрішніми та зовнішніми умовами агродіяльності. Специфічні характеристики ідентифікують та відрізняють агробізнес від інших галузей економіки. Галузеві особливості агродіяльності впливають на бухгалтерський облік, який є основним інформаційним генератором в управлінні агропідприємствами. В умовах формування цифрової економіки відбувається діжиталізація усіх обліково-контрольних процесів в агродіяльності. Необхідність дослідження перспектив оптимізації і діджиталізації бухгалтерського обліку в умовах прояву галузевих характеристик агросектору економіки актуалізує тему статті та дає змогу сформувати її мету. Мета статті полягає в ідентифікації галузевих особливостей агробізнесу і дослідженні їх впливу на удосконалення та діджиталізацію методики й організації бухгалтерського обліку. The agricultural sector of the economy is characterized by unique features that are determined by both internal and external conditions of agribusiness. These specific characteristics identify and differentiate agribusiness from other sectors of the economy. The industry-specific characteristics of agribusiness have an impact on accounting, which serves as the primary information generator in the management of agricultural enterprises. The need to explore the prospects of optimizing accounting in the presence of industry-specific characteristics of the agricultural sector highlights the topic of the article and allows for the formulation of its objective. The objective of the article is to identify the industry-specific characteristics of agribusiness and examine their influence on the improvement and digitalization of accounting methodology and organization.
Item
Діджиталізація внутрішнього контролю та інформаційної підтримки управління транспортними підприємствами
(ЦНТУ, 2023) Корнят, І. В.; Kornyat. I.
Ефективне функціонування смартміста створює передумови не тільки для автоматизації збору облікової інформації про господарські процеси у транспорті, але й для комплексного контролю за транспортними, пасажирськими та грошовими потоками. Використання сучасних комп’ютерно комунікаційних технологій у смартмісті забезпечує діджиталізацію внутрішнього контролю для цілей ефективного управління транспортними підприємствами, що визначає актуальність теми статті і дає змогу сформувати мету. Метою дослідження є удосконалення методики внутрішнього контролю та інформаційної підтримки управління пасажирськими перевізниками у контексті використання сучасних комп’ютерно-комунікаційних технологій. The effective functioning of the smart city creates prerequisites not only for automating the collection of accounting information about economic processes in transport, but also for comprehensive control over transport, passenger and cash flows. The use of modern computer and communication technologies in the smart city ensures the digitization of internal control for the purposes of effective management of transport enterprises, which determines the relevance of the topic of the article and makes it possible to form a goal. The main aim of the article is to improve the methodology of internal control and information support for the management of passenger carriers in the context of the use of modern computer and communication technologies.
Item
Інноваційні маркетингові інструменти просування промислової продукції в мережі Інтернет
(ЦНТУ, 2023) Цатурян, Р. О.; Бедов, Д. В.; Жовновач, Р. І.; Tsaturian, R.; Bedov, D.; Zhovnovach, R.
Статтю присвячено дослідженню особливостей просування промислової продукції в мережі. Метою публікації є дослідження особливостей використання інноваційних інструментів цифрового маркетингу в процесі трансформації відносин між брендом промислової продукції та споживачем. The article is devoted to the study of features of promotion of industrial products in the network. The publication is aimed at studying the peculiarities of using innovative digital marketing tools in the process of transforming the relationship between the brand of industrial products and the consumer.
Item
Сучасні тенденції грошового обігу в Україні
(ЦНТУ, 2023) Гаврилова, Н. В.; Задорожня, Л. М.; Gavrilova, N.; Zadorozhnia, L.
У статті проведено аналіз структури грошової маси в Україні, аналіз готівкових грошових знаків. Метою дослідження є визначення ключових засад та сучасних особливостей організації грошового обігу в Україні, проведення аналізу структури грошової маси та виявлення напрямків її оптимізації. The article analyzes the structure of the money supply in Ukraine, analysis of cash banknotes. The purpose of the study is to determine the key principles and modern features of the organization of money circulation in Ukraine, to analyze the structure of the money supply and identify directions of its optimization.
Item
Сутність податкового планування та фактори, що здійснюють вплив на якість податкових планів
(ЦНТУ, 2023) Лисенко, А. М.; Lysenko, А.
У статті досліджено підходи науковців до трактування поняття податкового планування та встановлено, що у більшості публікацій увага науковців зосереджується на дослідженні сутності, видів, методів податкового планування, проте вивченню факторів впливу на якість податкових планів не приділяється належна увага. Запропоновано авторське визначення сутності податкового планування з урахуванням його здійснення на рівні суб’єктів господарювання, а також відповідних державних та територіальних органів управління. При цьому податкове планування розглянуто як систему заходів, сформовану у рамках чинного податкового законодавства, спрямовану на рівні суб’єктів господарювання на оптимізацію податкового навантаження та зниження податкових ризиків, а на рівні держави й територій - на визначення оптимальних податкових параметрів та раціональних рішень відповідних державних та територіальних органів управління, спрямованих на забезпечення обґрунтованого (у межах податкового потенціалу) обсягу податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. The article examines the approaches of scientists to the interpretation of the concept of tax planning and found that in most publications the attention of scientists is focused on the study of the essence, types, and methods of tax planning, but due attention is not paid to the study of factors influencing the quality of tax plans. The author's definition of the essence of tax planning is proposed, taking into account its implementation at the level of business entities, as well as relevant state and territorial management bodies. At the same time, tax planning is considered as a system of measures formed within the framework of current tax legislation, aimed at the level of economic entities to optimize the tax burden and reduce tax risks, and at the level of the state and territories - to determine the optimal tax parameters and rational decisions of the relevant state and territorial management bodies, aimed at providing a justified (within the tax potential) volume of tax revenues to the budgets of different levels.
Item
Візуальне програмування. Лабораторні роботи
(ЦНТУ, 2024) Мелешко, Є. В.; Козірова, Н. Л.
Дані методичні вказівки адресовані майбутнім розроблювачам програмного забезпечення, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки" та 123 "Комп’ютерна інженерія". Вони включають в себе основи візуального програмування на прикладі середовища розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio та ігрового рушія Unity з використанням мови програмування С#. Ці методичні вказівки можуть використовуватися також студентами інших спеціальностей. Вони містять основні теоретичні положення та практичні завдання, необхідні для засвоєння учбового матеріалу.
Item
Методи складання та способи розв’язання диференціальних рівнянь руху вантажного візка крану. (Частина ІІ)
(ЦНТУ, 2024) Щербак, О. В.; Хачатурян, С. Л.
У другій частині методичного посібника розглянуто чотири методи (теорема про рух центру мас у поєднанні з динамікою відносного руху точки; метод кінетостатики; загальне рівняння динаміки; рівняння Лагранжа другого роду) складання диференціальних рівнянь руху вантажного візка крану на прикладі розрахункової моделі математичного маятника, точка підвісу котрого переміщується горизонтально. Наведені приклади їх розв’язання в різних програмних пакетах (Math LAB; Simulink; Mathcad).
Item
Особливості та напрямки розвитку сучасної енергетики України. Самостійні роботи
(ЦНТУ, 2023-09) Віхрова, Л. Г.; Зінзура, В. В.; Мірошніченко, М. С.
В методичних вказівках приведена загальна характеристика освітньої компоненти «Особливості та напрямки розвитку сучасної енергетики України», зокрема: мета, предмет, завдання, передумови вивчення та результати навчання. Наведено перелік тем для самостійного вивчення освітньої компоненти, посилання на рекомендовану літературу а також питання для самоконтролю. Надано загальні рекомендації стосовно організації самостійної роботи під час роботи з літературою, підготовки до виконання лабораторних робіт. Наводиться інформація стосовно політики дисципліни, форм та вимог контролю.