Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Abstract

Розкрито еволюцію поглядів на роль людини в економіці у працях представників різних наукових шкіл і течій. Визначено сутність людського потенціалу, важливе значення в структурі якого посідають як виробничі, так і невиробничі елементи та чинники, що характеризує переростання „людини економічної” у „людину творчу” в процесі трансформації економічних та суспільних відносин, їх переході на якісно новий рівень. The evolution of views on the role of a human in economics in the papers of economists of different scientific schools and trends were revealed. The essence and structure of human potential, the importance of which is occupied, both by economic and non-economic elements and factors that characterize the development of an „homo economic” into a „homo creative”, in the process of transforming of economic and social relations, and their transition to a qualitative new level have been determined.

Description

Keywords

людський потенціал, робоча сила, чинники формування людського потенціалу, умови праці, освіта, здоров’я, тривалість життя, рівень життя, творча діяльність, громадянська і виробнича активність, human potential, work force, human potential forming factors, working conditions, education, health, life duration, standards of living, creative activity, civil and productive activity

Citation

Яковенко, Р. В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 „Економічна теорія та історія економічної думки” / Р. В. Яковенко, К., 2011. – 21 с.