Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості в Україні: тенденції формування та напрями регулювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПДТУ
Анотація
Автором зосереджено увагу на особливостях формування соціального капіталу суспільства, виявлення властивостей, функцій та результатів функціонування соціального капіталу. Запропоновано визначення соціального капіталу, яке поєднує елементи соціально-психологічного, соціологічного, економічного, мережевого, комунітарного та інших підходів, що розширює можливості дослідження соціального капіталу на макро-, мезо- та мікрорівнях. Розроблено концептуальну схему з характеристикою соціального капіталу, яка розширює можливості його дослідження, базуючись на авторській версії його властивостей та функцій. Встановлено, що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій створює нові форми співпраці на основі соціального капіталу, а саме: фріланс, коворкінг, краудсорсинг, аутсорсинг та ін. Визначено, що суперечливий характер трансформацій зайнятості в Україні має негативні наслідки для довіри, що загрожує уповільненням економічного розвитку, перешкоджає накопиченню соціального капіталу, формуванню ефективної зайнятості загалом. У статті запропоновано корегування існуючого механізму регулювання зайнятості через посилення ролі соціальної взаємодії, утвердження об’єднуючих цінностей на основі освітньо-професійного розвитку, дієвої соціально-економічної мотивації, що сприятиме забезпеченню ефективної зайнятості та нагромадженню соціального капіталу. В перспективі, з подальшим розвитком мережевих технологій, не виключено заміщення традиційного механізму регулювання зайнятості новим, що враховує роль соціального актора та орієнтується на активне застосування інструментів соціального капіталу. The author focused on the specifics of society’ social capital formation, identifying features, functions and results of functioning social capital. The definition of social capital that combines elements of social, psychological, sociological, economic, network, communication and other approaches for expanding research opportunities of social capital at the macro-, meso- and micro-levels was proposed. The conceptual scheme of characteristic of social capital that is expands possibilities of its research based on the author's version of its features and functions were developed. The development of information and communication technologies creates new forms of cooperation based on social capital, namely freelance, co-working, crowd-sourcing, outsourcing and others. The author was defined the contradictory character of employment transformation in Ukraine has a negative consequences for the trust that threatens the slowing of economic development, prevents the accumulation of social capital and formation effective employment. Correcting of the existing mechanism of employment regulation through strengthening the role of social interaction, consolidation values based on educational and professional development, effective social and economic motivation that will promote effective employment and accumulation of social capital was proposed in the article. In the future, with further development of network technology, it is possible substitution of the traditional mechanism of employment regulation into new that takes account a role of social actors and focused on active application of social capital instruments.
Опис
Ключові слова
соціальний капітал, трансформація зайнятості, механізм регулювання зайнятості, нагромадження соціального капіталу, social capital, transformation employment, mechanism for regulation of employment, accumulation of social capital, социальный капитал, трансформация занятости, механизм регулирования занятости, накопление социального капитала
Бібліографічний опис
Волчкова, Г. К. Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості в Україні: тенденції формування та напрями регулювання / Г. К. Волчкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. – Маріуполь, 2015. – Вип. 2 (12), т. 1. – С. 176–183.