Моделі функціонування та розвитку підприємств агропромислового комплексу

Abstract

У монографії наведено декілька моделей оцінки й аналізу стійкості функціонування тваринницьких підприємств, що використовують логістичний підхід та апарат теорії автоматичного управління системами. Розглянуто сценарні моделі розвитку молокопереробного холдингу, що їх може бути використано у системі стратегічного контролінгу. Призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів; монографія може бути корисною широкому колу фахівців у галузі економіко-математичного моделювання та підприємцям.
В монографии приведены несколько моделей оценки и анализа устойчивости функционирования животноводческих предприятий, использующих логистический подход и аппарат теории автоматического управления системами. Рассмотрены сценарные модели развития молокоперерабатывающего холдинга, которые могут быть использованы в системе стратегического контроллинга. Предназначено для студентов экономических специальностей, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений; монография может быть полезна широкому кругу специалистов в области экономико-математического моделирования и предпринимателям.
Several models of assessment and analysis of stock-raising enterprises functioning stability using logistic approach and apparatus of the theory of automatic control systems are presented. Scenario models of milk processing holding development which can be used in the system of strategic controlling are considered. Intended for students of economic specialties, graduate students, teachers of higher educational institutions; monograph can be useful to a wide range of professionals in the field of economic-mathematical modelling, and entrepreneurs.

Description

Keywords

логістичний підхід, агропромислова інтеграція, моделювання, стійкість функціонування, моделі управління, контролінг, молокопереробні холдинги, logistic approach, agro-industrial integration, modeling, stability of functioning, models of management, controlling, milk processing holdings, логистический подход, агропромышленная интеграция, моделирование, устойчивость функционирования, модели управления, контроллинг, молокоперерабатывающие холдинги

Citation

Клебанова, Т. С. Моделі функціонування та розвитку підприємств агропромислового комплексу : монографія / Т. С. Клебанова, І. В. Ніколаєв, С. О. Хайлук. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 232 с.