Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науково-практичний журнал «Економіка та держава»
Анотація
У статті розглядається стратегічна економічна проблема: паралельне існування відносин традиційного та інтелектуального капіталу в сфері вищої освіти України, як специфіка перехідного періоду деолігархізації економічних відносин. Зазначено, що тенденції властиві індустріальній стадії розвитку цивілізації, експлуатація та привласнення результатів роботи інтелектуальних працівників є визначальним гальмом становлення постіндустріальної стадії, визначальною ланкою якого є заклад освіти. Сучасний заклад вищої освіти є, як правило, закритим середовищем, в якому формуються дуже специфічні відносини між роботодавцем та найманим працівником, що дозволяє організовувати відносини всередині колективу на засадах традиційного капіталу, декларуючи при цьому стратегічною метою своєї діяльності розвиток інтелектуального капіталу. Отримавши певні посади, керівники структурних підрозділів освіти замість того, щоб сприяти покращенню якості освіти та її поширенню, використовують своїх підлеглих як звичайних найманих працівників в умовах капіталістичного способу господарювання. Можна спостерігати „виштовхування” кращих викладачів, у разі наявності власної думки/незгоди з керівництвом або більш високий моральний рівень та небажання збагачуватись за рахунок інших. Отже, якщо вибір стоїть між отриманням інтелектуального результату та можливістю особистого збагачення – вибір робиться на користь останнього. При цьому можна спостерігати збереження адміністративного, непродуктивного, з точки зору інтелектуального капіталу, персоналу, і продуктивного, з погляду традиційного капіталу, прошарку. Саме цей адміністративний персонал дозволяє уникати відповідальності за використання бюджетних та спонсорських коштів, організовує відповідні схеми, що переспрямовують фінансові потоки „правильним особам”. Загальною схемою виробничих відносин у сфері вищої освіти в Україні є: використання відносин традиційного капіталу представниками адміністрацій освіти для привласнення результатів діяльності людського капіталу (інтелектуальних та грошових) та привласнення і нагромадження структурного (технологічного) капіталу. The article deals with the strategic economic problem: parallel existence of relations of traditional and intellectual capital in the field of higher education of Ukraine, as the specificity of the transition period of the deoligarchization of economic relations. It is noted that the tendencies inherent in the industrial stage of the development of civilization, the exploitation and appropriation of the results of the work of intellectual workers is a decisive hindrance to the emergence of the post-industrial stage, the determining element of which is the institution of education.  A modern institution of higher education is, as a rule, a closed environment in which a very specific relationship between the employer and the employee is formed, which allows organizing the relations within the collective on the basis of traditional capital, while declaring the development of intellectual capital in the strategic goal of its activity. Having received certain positions, the heads of the structural units of education, instead of promoting the quality of education and its dissemination, use their subordinates as ordinary wage earners under the conditions of a capitalist mode of management. One can observe the "pushing off" the best teachers, if there is an alternative opinion or disagreement with the leadership or a higher moral standard and unwillingness to be enriched at the expense of others. So, if the choice is between getting an intellectual result and the personal enrichment – the choice will be in favor of the latter. At the same time it is possible to observe the preservation of administrative, unproductive, in terms of intellectual capital, personnel, and productive, in terms of traditional capital, the stratum. It is this administrative staff that avoiding responsibility for the use of budget and sponsorship funds, organizes appropriate schemes that redirect the financial flows to the "right people". The general scheme of industrial relations in the field of higher education in Ukraine is: the use of relations of traditional capital by representatives of the administrations of education to assign the results of human capital (intellectual and monetary) and the appropriation and accumulation of structural (technological) capital.
Опис
Ключові слова
капітал, людський капітал, інтелектуальний капітал, експлуатація, привласнення, вища освіта, capital, human capital, intellectual capital, exploitation, appropriation, higher education
Бібліографічний опис
Яковенко, Р. В. Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України / Р. В. Яковенко // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 72–76.