Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Дмитришин, Б. В.
Жовновач, Р. І.
Левченко, О. М.
Малаховський, Ю. В.
Гончар, В. В.
Dmytryshyn, B.
Zhovnovach, R.
Levchenko, O.
Malakhovskyi, Yu.
Gonchar, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Problems and Perspectives in Management

Abstract

Узагальнено існуючі напрацювання окремих науковців у напрямку формування показників ефективності, що можуть бути застосовані для оцінки результатів функціонування системи закупівельної логістики в публічному секторі Україні. В результаті виділено підходи, що можна використати для визначення ефективності участі замовників, представників приватного сектору та системи електронних публічних закупівель в цілому. На основі ретроспективних даних минулих років та першої половини поточного року визначено ряд оцінок абсолютної та відносної економії, а також показників результативності відкритих торгів у публічному секторі України. Проаналізовано динаміку вказаних показників до та після запровадження системи електронних закупівель «ProZorro». Проведений аналіз вказує на те, що перші результати функціонування системи «ProZorro» демонструють наявність негативного тренду конкуренції та зменшення обсягів економії державних коштів. Забезпечення високої ефективності та конкурентності, цілісності та прозорості закупівельного процесу є головними завданнями уряду України у сфері публічних закупівель. Автори обґрунтовують, що запровадження системи «ProZorro» може допомогти успішно їх вирішити, а застосування модуля аналітики дає можливість обчислювати економію від застосування даної системи. The existing works of the individual scientists in the direction of developing indicators of the efficiency that can be used to evaluate the results of the operation of the procurement logistics system in the public sector in Ukraine are generalized. As a result, approaches have been identified that can be used to determine the effectiveness of the participation of customers, private sector representatives and the system of electronic public procurement in general. On the basis of retrospective data of past years and the first half of the current year, a number of estimates of absolute and relative savings, as well as indicators of the effectiveness of the open bidding in the public sector of Ukraine have been identified. The dynamics of these indicators before and after the introduction of the “ProZorro” electronic procurement system was analyzed. The analysis shows that the first results of the functioning of the “ProZorro” system demonstrate the existence of a negative trend of competition and a reduction in the amount of savings in public funds. Ensuring high efficiency and competitiveness, integrity and transparency of the procurement process are the main tasks of the Ukrainian government in the field of public procurement. The authors argue that the introduction of the “ProZorro” system can help to solve them successfully, and the application of the analytics module enables to calculate the savings from the use of this system.

Description

Keywords

публічні закупівлі, відкриті торги, система «ProZorro», ефективність, public procurement, open bidding, the “ProZorro” system, efficiency

Citation

Dmytryshyn, B. Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine / Bohdan Dmytryshyn, Ruslana Zhovnovach, Oleksandr Levchenko, Yurii Malakhovskyi, Viktoriya Gonchar // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Volume 16, Issue #2, pp. 353-363. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.32