Експоненційна та мультиплікативна регресійні моделі процесу пневмосепарації зернових сумішей

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Лещенко, С. М.
Сало, В. М.
Васильковський, О. М.
Петренко, Д. І.
Кузло, В. В.
Leschenko, S.
Salo, V.
Vasil'kovskiy, A.
Petrenko, D.
Kuzlo, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Робота присвячена підвищенню ефективності роботи зерноочисних машин загального призначення шляхом розробки універсальної регресійної моделі процесу очищення зерна повітряним потоком. Отримання адекватної моделі із зменшеною кількістю наближень і припущень дозволить більш ефективно вдосконалити процес очистки. В статті проведено побудову експоненційної та мультиплікативної регресійних моделей процесу сепарації. Запропоновано системний узагальнений аналіз факторів, що впливають на кількісні і якісні показники сепарації. Після використання π – теореми Букінгама, виведені регресійні моделі очищення зернових сумішей повітряним потоком, які є дійсними як для вертикальних, так і для похилих пневмосепаруючих систем. Аналіз безрозмірних комплексів в критеріальному рівнянні для вхідних перемінних дозволяє зменшити їх кількість, при цьому значно скоротити кількість дослідів та зменшити похибку. Work is sanctified to the increase of efficiency work grain cleaners of general-purpose by development of universal regressive model process cleaning of grain by the current of air. The receipt of adequate model with the diminished amount of approaching and suppositions will allow more effectively to perfect a cleaning process. In the article a construction is conducted by exponential and multiplicative regressive models of process separation. The generalized analysis systems of factors that influence on the quantitative and quality indexes separation offers. After the use π - theorems of Bookingamm, the regressive models cleaning of grain mixtures are shown out by the current of air, that are actual as for vertical so for the sloping air systems. The analysis of dimensionless complexes in criterion equalization for entrance variables allows to decrease their amount, here considerably to shorten the amount of experiments and decrease an error.

Description

Keywords

зерноочисна машина (ЗОМ), пневмосепаруючий канал (ПСК), регресійна модель, π – теорема Букінгама, безрозмірний комплекс

Citation

Експоненційна та мультиплікативна регресійні моделі процесу пневмосепарації зернових сумішей / С. М. Лещенко, В. М. Сало, О. М. Васильковський та ін. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 1. - С. 82-88.