Математичні моделі в маркетингу та менеджменті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Гамалій, В. Ф.
Сотніков, В. С.
Жовновач, Р. І.
Вишневська, В. А.
Загреба, М. М.
Ніколаєв, І. В.
Hamalii, V.
Sotnikov, V.
Zhovnovach, R.
Vyshnevska, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У навчальному посібнику розглядається основне коло теоретичних питань, що стосуються сутності та завдань моделювання у маркетингу та менеджменті; моделей та технологій планування досліджень у маркетингу, станів і динаміки функціонування товарних ринків; моделей сегментування ринку, поведінки споживачів; моделювання і прогнозування стратегій поведінки виробників; програмного інструментарію для вирішення задач маркетингу. Пропонуються основні типи задач та сформульовані питання для контролю засвоєння курсу. Призначено для здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, спеціалістів сфери маркетингу, менеджменту. The textbook examines the main range of theoretical issues related to the essence and tasks of modeling in marketing and management; models and technologies for planning research in marketing, states and dynamics of functioning of commodity markets; models of market segmentation, consumer behavior; modeling and forecasting strategies of manufacturers' behavior; software tools for solving marketing problems. The main types of tasks and formulated questions are offered to control the mastery of the course. Intended for students of higher education, graduate students, teachers, specialists in the field of marketing, management.

Description

Keywords

математичні моделі, маркетинг, менеджмент, аналіз інформації, товарні ринки, поведінка споживача, поведінка виробника, маркетингові дослідження, теорія ігор, методи прогнозування, mathematical models, marketing, management, information analysis, commodity markets, consumer behavior, producer behavior, marketing research, game theory, forecasting methods

Citation

Математичні моделі в маркетингу та менеджменті : навч. посіб. / [уклад.: В. Ф. Гамалій, В. С. Сотніков, В. А. Вишневська та ін] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – [3-тє вид., доп. та перероб.]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 181 с.