Вплив реологічних властивостей, прилеглого до різального елементу робочого органу шару ґрунту, на механізм його обробітку

Abstract

У реології ґрунтів в якості фундаментальних властивостей розглядають: пружність; пластичність і в'язкість. Усі інші механічні властивості є складним поєднанням різних комбінацій цих трьох фундаментальних властивостей. Для дослідження механічних властивостей і мікроструктури ґрунту останнім часом стали активно застосовуватися реологічні методи. Вони дозволяють отримати ряд кількісних фізично обґрунтованих параметрів, з допомогою яких стає можливим прогнозувати зміну мікроструктури ґрунту при навантаженнях. Сучасні прилади дозволяють значно збільшити точність вимірювання реологічних параметрів і їх кількість. Реометри є високочутливими приладами для вимірювання взаємодії між частинками ґрунту в оброблюваному шарі. Застосування реометру для вивчення мікроструктури показана у великому ряді робіт. Для дослідження в'язкопружних властивостей чорнозему використано метод амплітудної розгортки з вимірювальною системою паралельних плато на модульному реометрі MCR-302. In the soil's rheology, fundamental properties are considered: elasticity; ductility and viscosity. All other mechanical properties are a complex combination of various combinations of these three fundamental properties. To study the mechanical properties and microstructure of the soil, lately, rheological methods have become actively used. They allow to obtain a number of quantitatively physically grounded parameters, by which it becomes possible to predict the change of soil microstructure under loads. Modern devices allow to significantly increase the accuracy of measurement of rheological parameters and their number. Rheometers are highly sensitive devices for measuring the interaction between soil particles in the treated layer. The use of the rheometer to study the microstructure is shown in a large number of papers. To study the viscoelastic properties of soil, the method of amplitude scanning with the measuring system of parallel plateau on the modular rheometer MCR-302 is used.

Description

Keywords

реологічні властивості, в’язкість ґрунту, модуль пружності, тяговий опір, rheological properties, soil viscosity, modulus of elasticity, traction resistance

Citation

Солових, Є. К. Вплив реологічних властивостей, прилеглого до різального елементу робочого органу шару ґрунту, на механізм його обробітку / Є. К. Солових, А. А. Тихий, С. Є. Катеринич // Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences : іnternational research and practice conference, December 27-28, 2017. Radom, Poland. - Radom : Baltija Publishing, 2017. - p. 109-112.