Концепції та парадигми у розвитку теорії та методології обліку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Савченко, В. М.
Юрченко, О. В.
Кононенко, Л. В.
Пальчук, О. В.
Смірнова, І. В.
Смірнова, Н. В.
Гай, О. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У посібнику висвітлено теоретичні засади та тенденції становлення і розвитку науки «бухгалтерський облік», як системи наукових теорій, що ґрунтуються на певних облікових парадигмах; викладено концептуальні засади та визначено перспективи застосування МСФЗ; досліджено вплив економічних теорій на становлення та розвиток облікової теорії та методології у контексті сталого розвитку в умовах діджиталізації; розглянуто методологію інформаційного забезпечення інноваційного розвитку. У посібнику за темами надано питання та тести для самоконтролю, представлено методичне забезпечення самостійної роботи здобувачів у контексті поглиблення дослідницьких навичок з використанням іноземної мови. Навчальний посібник може бути корисним при підготовці здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОПН «Облік і оподаткування».The manual highlights the theoretical foundations and trends of formation and development of the science of "accounting" as a system of scientific theories that based on certain accounting paradigms; conceptual principles are stated and identified prospects for the application of IFRS; the influence of economic ones is investigated theories on the formation and development of accounting theory and methodology in context sustainable development in the context of digitalization; the methodology is considered information support of innovative development. In the guide on topics questions and tests for self-control are provided, methodical is presented ensuring independent work of applicants in the context of deepening research skills using a foreign language. The tutorial can be useful in preparing applicants second (master's) and third (educational-scientific) level of higher education OPN "Accounting and Taxation".

Description

Keywords

бухгалтерський облік, концепції, парадигми, методологія, фінансова звітність, облікові теорії, економічні теорії, балансові облікові теорії, інноваційна діяльність, діджиталізація

Citation

Концепції та парадигми у розвитку теорії та методології обліку : навч. посіб. / [В. М. Савченко, О. В. Юрченко, Л. В. Кононенко та ін.] ; за ред. В. М. Савченка. – Кропивницький : 2022. – 269 с.