Дослідження процесу настання автобалансування в роторних машинах з пасивними автобалансирами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Гончаров, В. В.
Goncharov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

1. Розроблено метод аналітичного дослідження умов настання автобалансування і перехідних процесів в реальних роторних машинах з автобалансирами з багатьма корегувальними вантажами. Запропонований метод апробований на роторних машинах, в яких незрівноважений ротор поміщений з можливістю обертання в корпусі, що має нерухому точку або утримується податливими опорами. При цьому ротор зрівноважувався статично одним однорядним чи двохрядним автобалансиром або динамічно двома однорядними автобалансирами. В результаті проведених досліджень встановлено, що: а) при встановленні ротора в корпус роторна машина динамічно веде себе як умовний складений ротор – більш масивний і видовжений; б) перехідні процеси діляться на: швидкі, при яких зупиняються швидкі відносні рухи корегувальних вантажів і встановлюється рух ротора, що відповідає поточному сумарному дисбалансу ротора і корегувальних вантажів; повільні, при яких корегувальні вантажі приходять в автобалансувальне положення; 2. Розроблені технічні рішення по модернізації роторних машин (серійних соковижималок та відцентрових дробарок) для їх автобалансування за допомогою автобалансирів. Запропоновано спосіб динамічного зрівноваження пасивними автобалансирами жорстких коротких та гнучких двохопорних роторів. 3. Розвинуто метод оптимізації параметрів автобалансирів для мінімізації функціоналів якості роботи роторних машин з автобалансирами; створено натурні стенди та 3D моделі роторних машин з автобалансирами; проведена апробація розробленої методики оптимізації параметрів автобалансирів на створених натурних стендах та 3D моделях роторних машин.1. A method has been developed for an analytical study of the conditions for the onset of auto-balancing and transient processes in real rotor machines with an autobalance with many correcting weights. The proposed method is tested on rotary machines in which an unbalanced rotor is placed rotatably in a housing, has a fixed point or is contained in compliant supports. In this case, the rotor is balanced statically by a single-row or two-row autobalance or dynamically by two single-row autobalancers. As a result of the conducted studies it was established that: a) when the rotor is installed in the body, the rotor machine behaves dynamically as a conditioned rotor - more massive and elongated; b) transient processes are divided into: fast, at which fast relative movements of correcting weights are stopped and the motion of the rotor corresponding to the current total imbalance of the rotor and correcting weights is established; slow, at which the correcting loads come into autobalancing positions. 2. Technical solutions for the modernization of machines (serial juicers and centrifugal crushers) have been developed for their autobalancing with the help of autobalancers. A method for dynamically balancing the rigid short and flexible two-rotor rotors by a passive autobalancer is proposed. 3. Develops a method for optimizing the parameters of auto-balancers for minimizing the functionals of the quality of work of machines with an auto balance; created full-scale stands and 3D models of machines with an auto-balance; Approbation of the developed technique of optimization of parameters by an auto-balance on the created field stands and 3D models of machines is carried out. Approbation of the developed technique of optimization of parameters of auto-balancers on the created field stands and 3D models of machines is carried out.

Description

Keywords

роторні машини, автобалансування, автобалансир, перехідні процеси, оптимізація, 3D модель, rotary machines, auto-balancing, autobalance, transitional processes, optimization, 3D model

Citation

Гончаров, В. В. Дослідження процесу настання автобалансування в роторних машинах з пасивними автобалансирами / В. В. Гончаров // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2015 р. - Кіровоград : КНТУ, 2015, С. 69-71.