Якість життя як індикатор довіри до соціальної політики держави

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Семикіна, М. В.
Волчкова, Г. К.
Semykina, M.
Volchkova, H.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Херсонський національний технічний університет

Abstract

Уточнено змістовну характеристику соціальної політики з позицій соціально відповідальної взаємодії держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства. Поглиблено визначення сутності якості життя населення як провідного індикатора довіри до соціальної політики держави. Узагальнено основні підходи до оцінювання якості життя населення за пріоритетними напрямами, способами та показниками оцінювання. Проаналізовано тенденції в якості життя українців порівняно з іншими державами. Визначено кризу соціально оптимізму і довіри в Україні на основі аналізу змін в якості життя і рівня довіри до соціальної політики держави, накопиченні соціального капіталу. Визначено зв’язок та взаємовплив якості життя, економічного процвітання країн і довіри. Обґрунтовано необхідність підвищення якості життя через нарощування згуртованості і довіри в суспільстві. Substantial characteristics of social policy has been clarified from the positions of socially responsible cooperation between the state, business and civil society institutions. The definition of the essence of quality of life as a leading indicator of the trust to the state social policy has been deepened. The main approaches to the evaluation of the quality of life of the population in priority directions, methods and assessment indicators have been generalized. The trends in quality of life of Ukrainians, compared with other countries have been analyzed. Based on the analysis of changes in quality of life and level of the trust to the state social policy, the accumulation of social capital, the crisis of social optimism and trust has been defined in the Ukraine. The relation and interaction of the quality of life and economic prosperity of the country and trust have been defined. The necessity to improve the quality of life through the increase of cohesion and trust in society.

Description

Keywords

соціальна політика, якість життя, довіра, соціальний капітал, оцінювання, економічне процвітання, згуртованість, криза соціального оптимізму, social policy, quality of life, trust, social capital, economic prosperity, cohesion, crisis of social optimism, assessment

Citation

Семикіна, М. В. Якість життя як індикатор довіри до соціальної політики держави / М. В. Семикіна, Г. К. Волчкова // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. - 2016. - № 20 (9). - Т. 1. - С. 79–85.