Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Оптимізація кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Колотуха, С. М.
  Автор вивчає та поділяє ризики розвитку аграрного сектора на дві групи. Наводять позитивні наслідки глобалізації економіки для фінансової сфери держави та чинники впливу. Пропонує проведення певних заходів щодо стабілізації стану в аграрному секторі економіки в сучасних умовах i зміни мотиваційної компоненти інвестиційної діяльності банків в даному сегменті ринку. Обґрунтовує використання іпотечних механізмів в сільському господарстві. Надає рекомендації щодо удосконалення законодавства стосовно надання кредитних пільг за раціональне використання земель.
 • Item
  Розвиток фінансів в умовах глобалізації економіки
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Кожухар, Р. О.; Мельник, О. І.
  Автори розкривають вплив глобалізації економіки на розвиток фінансів. Наводять позитивні наслідки глобалізації економіки для фінансової сфери держави та чинники впливу.
 • Item
  Операції з афілійованими особами та консолідована фінансова звітність
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Клименко, Я. В.
  Автор розкриває сутність афілійованих підприємств та пов’язаних осіб. Обґрунтовує головну проблему у якісному відображенні інформації щодо афілійованих осіб у формах фінансової звітності. Досліджує законодавче регулювання щодо консолідованої фінансової звітності та надає рекомендації щодо його удосконалення.
 • Item
  Інвестиційний потенціал сільського господарства та його земельної складової
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Кісіль, М. І.
  Автори критично досліджує сучасний ринок землі та висловлює свою думку щодо відкриття ринку землі. Обґрунтовує вплив інвестицій в сільське господарство на приріст ВВП на прикладі іноземних держав. Наводить трактування інвестиційного потенціалу введення ринку сільськогосподарських земель. Виокремлює земельний чинник та досліджує проблеми, які стримують повне використання інвестиційного потенціалу в сільському господарстві України. Автором виявлено встановлено часові параметри прояву циклічності в пріоритетах інвестування сільського господарства. Доводить що основний інвестиційний ефект від введення повноцінного ринку землі може бути реалізованим через механізм іпотеки.
 • Item
  Сучасний стан соціального інвестування в Україні
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Карпенко, М. В.
  Автори обґрунтовують необхідність соціального інвестування в Україні. Розкривають сутність соціальних інвестицій. Наводять основні напрями соціальних інвестицій на всіх рівнях у забезпечення людського розвитку в регіонах України.
 • Item
  Шляхи підвищення прибутковості підприємства
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Іщенко, Н. А.
  Автор наводить зовнішні та внутрішні фактори впливу на прибутковість підприємства. Надає певні рекомендації щодо проведення заходів, які підвищать рівень прибутковості на підприємстві.
 • Item
  Формування політики управління пасивами підприємства
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Загреба, І. Л.; Бабіна, В. І.
  Автори розкривають сутність політики управління пасивами підприємства, основну мету та завдання. Обґрунтовуються основні фактори впливу на формування політики управління пасивами підприємства. Наводять основні напрями удосконалення політики управління пасивами підприємства, які дозволяють сформувати систему управління фінансами в частині фінансового забезпечення, орієнтовану на максимізацію ринкової вартості підприємства.
 • Item
  Зелені інвестиції: перспективи впровадження в Україні
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Завальський, А. А.
  Автор розривається сутність зеленої економіки та зелених інвестицій. Обґрунтовуються основні напрями здійснення зелених інвестицій. Наводиться статистика видатків Державного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища. Пропонується на рівні держави стимулювати громадян до залучення зелених інвестицій та впроваджувати нові програми задля більш ефективного та екологічного використання ресурсів.
 • Item
  Світовий досвід залучення інвестицій у розвиток мобільного банкінгу
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Єгупов, К. О.
  Автор проаналізувавши зарубіжний досвід розвитку мобільного банкінгу (WeBank, Starling Bank, Monobank) надає певні рекомендації і пропозиції щодо переваги використання мобільних додатків при взаємодії з банками та прибутковості інвестування у розвиток мобільних банків.
 • Item
  Податкове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Дем’янишина, О. А.
  Автор розривається сутність податкового регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва. Розкривається сутність податкової знижки та її види. Обґрунтовуються недоліки використання податкової знижки в Україні. Пропонується для подальшого розвитку податкової системи для суб’єктів малого підприємництва створення таких інституційних умов, які підвищать довіру платників податків до фіскальних органів, поліпшать умови ведення бізнесу і зменшать податковий тиск і регуляторне навантаження в сфері оподаткування.
 • Item
  Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Гуменюк, А. В.
  Автор розривається сутність та роль фінансової системи. Наводяться ряд проблем, що перешкоджають та гальмують розвиток фінансової системи країни. Пропонується для покращення функціонування фінансової системи країни переглянути стабілізаційні напрямки фінансової політики, а саме, недовершений розвиток страхового механізму пенсійного забезпечення, медичного обслуговування, принципів страхового фінансування при отриманні вищої освіти.
 • Item
  Проблеми формування ресурсного потенціалу банків
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Головатий, А. О.
  Розривається економічний зміст ресурсного потенціалу банку. Досліджується структура фінансового потенціалу банку. Обґрунтовуються заходи щодо вчасного виявлення та вирішення проблем управління ресурсним потенціалом банку.
 • Item
  Social oriented activity of crowdfunding fintech platforms
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Gernego, Іu.; Гернего, Ю.
  Crowdfunding involves combining the efforts of crowdfunding investors and project implementers to carry out the process of attracting financial resources through the Internet to develop business and the social initiatives. In addition, the proliferation, dynamism and flexibility of information technology create the conditions for rapid realization of crowdfunding benefits in a specific timeframe.
 • Item
  Оцінка інвестиційної привабливості країни
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Гриценко, Л. Л.; Шамкало, К. Ю.
  Автори досліджують сучасні методи та моделі оцінки інвестиційної привабливості країни. Пропонують використовувати міжнародний досвіт та обґрунтовують необхідність розробки методики, яка дозволяла б об’єктивно за допомогою математичних методів оцінити загальну інвестиційну ситуацію в державі.
 • Item
  Особливості функціонування системи місцевого оподаткування в Україні
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Гвоздєй, Н. І.
  Автор дослідивши зарубіжний досвід стягнення місцевих податків і зборів надає певні рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення системи місцевого оподаткування в Україні.
 • Item
  Сучасні проблеми обліку оплати праці на підприємстві
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Гаращенко, Н. О.
  Автор розкриває основні поняття обліку оплати праці на підприємстві. Розглядає основні проблеми, які породжують недоліки сучасної системи розрахунків із заробітною платою в Україні.
 • Item
  Сучасні форми оплати праці: переваги і недоліки
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Гайналій, А. О.
  Автор статті, розглянувши різні методи та системи нарахування заробітної плати, може сказати, що у більшості з систем розподіл доходу передбачає тісний взаємозв’язок між результатами роботи працівника і величиною прибутку, наявність додаткових доплат за виконання запланованих норм та допустимих перевиконань, нарахування преміальних виплат, що залежать від таких показників, як продуктивність, якість, економія матеріалів, надійність роботи.
 • Item
  Управління стратегічним розвитком підприємства
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Гаврилова, Н. В.
  Досліджуючи стратегічне управління розвитком підприємства, можна дійти до висновку, що воно спрямоване на створення конкурентних переваг підприємства і зміцнення ефективної стратегічної позиції, що забезпечить майбутню життєздатність підприємства в мінливих умовах. Отже, вибір стратегії в стратегічному управлінні пов’язаний зі станом ключових факторів, до яких відносяться сильні сторони галузі і підприємства, мета, місія, інтереси вищого керівництва, кваліфікація працівників. Динамічний процес стратегічного управління підприємства є тією захисною силою, під якою підприємство може рухатись впевнено до поставленої мети, незважаючи на несприятливі впливи навколишнього середовища.
 • Item
  Теоретичні аспекти фінансового стану підприємств
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Вінницька, О. А.
  Фінансовий стан підприємства - це якісна характеристика, яка визначається системою показників, обраних конкретним замовником (користувачем) аналізу, що дозволяє висвітлити результати фінансово-господарської діяльності підприємства. При цьому необхідно зазначити, що система параметрів та перелік показників не можуть бути раз і на завжди встановлені. Характерною ознакою аналізу фінансового стану є комплексне і системне дослідження фінансової діяльності підприємств, оцінка ефективності виробничо-фінансової діяльності та ринку, а також діагностика та пошук резервів і можливостей їх мобілізації.
 • Item
  Інвестиції в штучний інтелект
  (Ексклюзив-Систем, 2019) Васильєва, К. С.
  Впровадження технологій штучного інтелекту в економіку країни загалом та процеси виробництва зокрема сприятиме підвищенню їх ефективності, скорочуватиме енергозатрати та гарантуватиме надійний результат без впливу «людського фактору». Економіка України, використовуючи інструменти технологій штучного інтелекту, може вийти на новий рівень розвитку та посісти вище місце на світовій арені.