Наукові публікації кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 403
 • Item
  Давньогрецькі монети на Кіровоградщині: постановка проблеми
  (РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2024) Саросіян, Є.
  На території сучасної Кіровоградщини зустрічається досить велика кількість знахідок давньогрецьких монет, починаючи з VI ст. до Р.Х і закінчуючи I ст. до Р.Х. Серед різних груп давньогрецьких монет визначне місце займають монети Ольвії. Знахідки давньогрецьких монет на території Кіровоградської області, зокрема в басейні р. Тясмин, які в основному карбувалися в Ольвії, говорить про те, що населення басейну та й усієї Кіровоградської області мало зв’язки з мешканцями грецьких міст Північного Причорномор’я, зокрема Ольвією. On the territory of modern Kirovohrad Oblast, there are quite a large number of finds of ancient Greek coins, starting from the VI century. to R.H. and ending the 1st century to R.H. Among the various groups of ancient Greek coins, Olbia's coins occupy a prominent place. The finds of ancient Greek coins on the territory of the Kirovohrad region, in particular in the basin of the Tyasmin River, which were mainly minted in Olbia, indicate that the population of the basin and the entire Kirovohrad region had connections with the inhabitants of the Greek cities of the Northern Black Sea region, in particular Olbia.
 • Item
  Інтерактивні методи на початковому етапі навчання української мови як іноземної
  (ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022) Ліпатова, М. В.; Бабич, Т. В.; Щербина, С. В.; Lipatova, M.; Babich, T.; Shcherbyna, S.; Липатова, М. В.
  У статті розглядаються питання застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з української мови як іноземної для підвищення ефективності та якості навчання студентів-іноземців. Автори зазначають, що використання інтерактивних технологій на заняттях із мови навчання сприяє активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів, розвиває у них комунікативні навички та вміння міжособистісного, навчально-професійного та міжнаціонального спілкування, підвищує загальний рівень володіння українською мовою. The article is devoted to the use of interactive forms of work in teaching Ukrainian as a foreign language to students of various training profiles at the pre-University stage. The authors give an overview of the types of interactive activities and the examples of various similar occupations, based on the experience of working with foreign students of the preparatory Department.The actuality of theme is due to current trends in education – to the use of interactive forms of work in teaching Ukrainian as a foreign language. Systematic use of interactive teaching methods in the educational process is aimed at intensifying educational, cognitive, independent, communicative activities of foreign students in the process of learning the Ukrainian language. The results of interactive studies are outlined and a few examples of its methods and forms are offered. В статье рассматриваются вопросы применения интерактивных методов обучения на занятиях по украинскому языку как иностранному для повышения эффективности и качества обучения студентов-иностранцев. Авторы отмечают, что использование интерактивных технологий на занятиях способствует активизации познавательной деятельности иностранных студентов, развивает у них коммуникативные навыки и умения межличностного, учебно-профессионального и межнационального общения, повышает общий уровень владения украинским языком.
 • Item
  Українська мова для іноземних студентів першого року навчання. Ч. 2
  (ЦНТУ, 2022) Царук, А. П.; Ліпатова, М. В.; Попова, Л. В.
  Друга частина навчального посібника Українська мова для іноземних студентів першого року навчання містить мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал, необхідний для ефективного засвоєння та практичного використання української мови іноземцями в усіх видах мовленнєвої діяльності. Широкий спектр лексико-граматичних завдань різного рівня складності сприяє активізації пізнавальної діяльності, до завдань для самостійної роботи додано ключі. Посібник може бути використаний як під час авдиторних занять, так і в процесі дистанційного навчання. Вторая часть учебного пособия Украинский язык для иностранных студентов первого года обучения содержит языковой и коммуникативный материал, необходимый для эффективного усвоения и практического использования украинского языка иностранцами во всех видах речевой деятельности. Широкий спектр лексико-грамматических заданий разного уровня сложности содействует активизации познавательной деятельности, задания для самостоятельной работы снабжены ключами. Пособие может быть использовано как во время аудиторных занятий, так и в процессе дистанционного обучения.
 • Item
  Повернення до епістолярного діалогу: душа у слові
  (2021) Царук, А. П.
  У статті рецензуються перший том листування Івана Чендея з київськими критиками та монографія Сидора Кіраля, присвячена дослідженню епістолярних діалогів як психологічного відбиття особистості, яка відповідає на виклики часу. Ракурсом аналізу слугує концепт повернення в художньому доробку закарпатського майстра малої прози та історія шляху його творів до читача. Листування як різновид літератури факту дає змогу для глибшого пізнання учасників епістолярного спілкування і підстави розглядати творчість і громадянську позицію Івана Чендея у фокусі бунту шістдесятників. В статье рецензируются первый том переписки Ивана Чендея с киевскими критиками и монография Сидора Кираля, посвященная исследованию эпистолярных диалогов как психологического отображения личности, принявшей вызов времени. Ракурсом анализа служит концепт возвращения в художественном наследии закарпатского мастера малой прозы и история пути его произведений к читателю. Переписка как разновидность литературы факта дает возможность более глубоко познать участников эпистолярного общения и рассматривать творчество и гражданскую позицию Ивана Чендея в фокусе бунта шестидесятников.
 • Item
  Видавнича рецензія на мемуарну книгу Антоніни Корінь "Ми є. Були і будем ми!"
  (2021) Царук, А. П.
  До різножанрової письменницької діяльності Антоніни Корінь долучається опанування жанру мемуарної прози. У книжці споминів "Ми є. Були і будем ми!" зібрано теплі роздуми про літературних учителів періоду харківського навчання та про колег-земляків із Кропивниччини. К разножанровой писательской деятельности Антонины Коринь присоединился жанр мемуарной прозы. В книге "Мы есть. Были и будем мы!" собраны теплые размышления о литературных учителях периода учебы в Харькове и о коллегах-земляках Кропивницкого края.
 • Item
  Видавнича рецензія на рукопис денникової прози «Мережані закладки» Василя Бондаря
  (2021) Царук, А. П.
  У видавничій рецензії на рукопис денникової прози Василя Бондаря "Мережані закладки" зауважено особливості жанру, які зумовлюють зростання читацького інтересу до нього, вплив прочитаного на формування самоідентичності та формулювання етико-естетичних оцінок сучасній українській літературі в порівняльному літературно-критичному розрізі. В издательской рецензии на рукопись дневниковой прозы Василя Бондаря "Изпещренные закладки" пределено внимание особенностям жанра, обусловившим растущий к нему читательский интерес, влияние прочитанного на формирование самоидентичности и формирование морально-эстетических оценок современной украинской литературы в сравнительном литературно-критическом разрезе.
 • Item
  Життя як шедевр служіння емоційного інтелекту народові в збірці «Сковорода» Наталі Дзюбенко-Мейс
  (2021) Царук, А. П.
  Досліджено поетику творення художнього світу як відображення психологічної домінанти сприйняття світобудови через призму межової ситуації у поетичній збірці Наталі Дзюбенко-Мейс "Сковорода". Акцентовано внутрішню драму вибору і ціну пасіонарності, поєднані з любов'ю до людини і надією на конденсацію світла істини для майбутніх поколінь. Окреслено визначальні мотиви творчості поетеси і прийоми творення нею чуттєво-філософських образів. Исследована поэтика создания художественного мира как психологическая доминанта восприятия мироздания сквозь призму пограничной ситуации в поэтическом сборнике Наталии Дзюбенко-Мейс "Сковорода". Акцентированы внутренняя драма выбора и цена пассионарности, связанные с любовью к человеку и надеждой на конденсацию света истин для будущих поколений. Очерчены определяющие мотивы творчества поэтессы и ее приемы создания чувственно-философских образов.
 • Item
  Коли схожість з ідеалом - нуль цілих...
  (2021) Царук, А. П.
  У статті пропонується рецепція повісті Роксолани Жаркової "Нуль цілих, нуль десятих...": вираження екзистенції самотності, мотивів дому, кохання та сенсу буття в метафоричній символіці. Акцентовано прийоми психологізму у філософії самоідентифікації героя. В статье предлагается рецепция повести Роксоланы Жарковой "Ноль целых, ноль десятых...": выражение экзистенции одиночества, мотивов дома, любви и смысла жизни в метафорической символике. Акцентированы приемы психологизма в философии самоидентификации героя.
 • Item
  Посвіт заповітної зорі Івана Хланти
  (Пектораль, 2021) Царук, А. П.
  Проаналізовано монографію Василя Марка, присвячену науково-пошуковій діяльності відомого збирача фольклору академіка Івана Хланти. Окреслено жанрове розмаїття його зацікавлень: народні казки, пісні, колядки і вертепні драми, перекази, легенди, духовний спів. Дано огляд його літературознавчої діяльності. Акцентовано дружню критику і підтримку Василем Марком широкого поля діяльності І. Хланти. Проанализирована монография Василия Марка, посвященная научно-исследовательской деятельности известного собирателя фольклора академика Ивана Хланты. Очерчено жанровое разнообразие его заинтересованности: народные сказки, песни, колядки, вертепные драмы, легенды, сказания, духовное пение. Представлен обзор его литературоведческой деятельности. Акцентирована дружеская критика и поддержка Василием Марком широкого поля деятельности И. Хланты.
 • Item
  Епістолярна спадщина Володимира Миколайовича Ястребова
  (Імекс-ЛТД, 2020) Собчук, О. В.
  У виданні представлено 32 листи В. Ястребова до відомих громадських діячів, видавців, вчених другої половини ⅩⅨ століття. Тут вперше зібрано в одній книзі та систематизовано всю відому на сьогоднішній день епістолярну спадщину науковця. Дана робота є першим опрацюванням листування В. Ястребова. Видання буде цікавим для істориків, науковців, студентів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історичним минулим краю.
 • Item
  Публікації Володимира Ястребова в "Київській Старовині” (1883–1896 рр.)
  (РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014) Собчук, О. В.
  У статті проаналізовано, систематизовано та визначено головні тематичні напрямки публікацій В. Ястребова в журналі “Київська Старовина”, зроблено спробу оцінки внеску дослідника в джерельну базу з вивчення минулого Південної та Центральної України. В статье проанализировано, систематизировано и определено главные тематические направления публикаций В. Ястребова в журнале “Киевская Старина”, сделана попытка оценки вклада исследователя в источниковедческую базу по изучению прошлого Южной и Центральной Украины. The article analyzed, systematized and identifies the key themes of publications V. Yastrebova in the “Kievskaya Starina” attempted estimation of the contribution of the researcher in the source base for the study of the past in South and Central Ukraine.
 • Item
  Володимир Ястребов: особистість дослідника в його епістолярній спадщині
  (Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2015) Собчук, О. В.; Тупчієнко, М. П.
  У статті робиться спроба реконструювати особистісні риси характеру відомого археолога другої половини ⅩⅨ ст. Володимра Миколайовича Ястребова на основі його листів до видавців журналу «Киевская старина» Ф. Лебединцева та О. Лашкевича, а також до видатних сучасників дослідника -– етнографів та археологів Ф. Вовка та М. Сумцова.
 • Item
  Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах Наддніпрянської України в 1785–1917 рр.: історіографія
  (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021) Бондаренко, О. В.; Bondarenko, A.
  Підкреслено, що проблема визначення поняття «місто», його типології та функцій не завжди мала дослідницький характер. Адже надання поселенню нового адміністративного статусу відчутно підвищувало його значущість, збільшувало права та свободи міського самоврядування, сприяло економічному розвитку, розміщенню адміністративних органів, отриманню замовлень від держави тощо. Тож зрозуміле прагнення місцевих еліт до надання їхньому поселенню статусу міста. Згодом виникає і чисто дослідницький інтерес статистиків, істориків, географів, представників інших наук, які виробили численні підходи до визначення та типології міста, що залежали передусім від наукової спеціалізації та світоглядних позицій конкретного вченого та специфіки їхнього творчого бачення. Схарактеризовано здобутки учених в обґрунтуванні концептуальних засад історії міст. Визначено внесок науковців в осмислення становлення та еволюції міського самоврядування, соціально-економічного та соціокультурного розвитку міст. З’ясовано особливості історіографічної інтерпретації проблеми в науковій літературі останньої чверті ⅩⅧ – початку ⅩⅩⅠ ст. та зміни у її дослідженні в різні історіографічні етапи. Визначені головні чинники, які впливали на розвиток досліджень з порушеної проблеми. Серед найменш розроблених в історіографії питань історії соціальноекономічних та соціокультурних процесів у містах Наддніпрянської України в 1785–1917 рр., які потребують подальшого вивчення виокремлено такі: питання становлення та розвитку міського самоврядування; місце міських органів самоврядування у системі губернських та повітових владних державних структур; взаємозв’язки міських фінансових та державних інституцій; повсякдення чиновників міських органів самоврядування; з’ясування їхньої ролі у громадському та культурному житті міських громад. Перспективними напрямами дальшого вивчення порушеної проблеми можуть бути комплексні історичні та історіографічні дослідження історії соціальноекономічних процесів в українських містах з використанням компаративного інструментарію; студії з соціокультурного розвитку міського соціуму, зокрема повсякдення містян, менталітет міських верств; вивчення історії корпоративних купецьких товариств та органів самоврядування купецтва; характеристика соціально-психологічного портрету міських прошарків; внутрішньосімейні стосунки у купецькій та міщанській родині; традиції сімейного виховання і освіти, ціннісні орієнтири; організація дозвілля і розваг у купецькому та міщанському середовищі. The practical significance of the dissertation work lies in the fact that the results obtained, substantiated conclusions and practical recommendations significantly expand modern knowledge on the history and historiography of socioeconomic and socio-cultural processes in the cities of Dnieper Ukraine in 1785- 1917. And accordingly, they will contribute to the intensification of research both on this issue and related and related topics. The provisions and conclusions of the dissertation work can be used in the lecture and methodological support of academic disciplines for applicants for higher education in the specialty "History and Archeology", in particular, "Historiography of the History of Ukraine", "Historical Regional Studies", "Historical Urban Studies", "Modern History of Ukraine" ... The relevance of the topic of the dissertation is substantiated, the purpose, tasks of scientific research, object and subject of research are formulated, its connection with scientific programs is noted, chronological and geographical borders are defined, scientific novelty and practical value of the received results are outlined, information on approbation of research results . Analysis of historiographical research on the history of socio-economic and socio-cultural processes in the cities of Dnieper Ukraine in 1785-1917 showed that this topic has not yet become the subject of a special generalizing historiographical study. Only some aspects of this complex problem have become the subject of research, which necessitates its in-depth and comprehensive study. In the dissertation for the first time in historical science the state and tendencies of more than 230 years of research of history of social and economic and sociocultural processes in the cities of Dnieper Ukraine in 1785–1917 are analyzed in detail. 12 The leading stages, directions and specific features of research of a theme are defined. The periodization of the problem is carried out in accordance with the development of historical thought and modern theoretical and methodological foundations of historiography. There are three main historiographical periods of scientific development of the problem: imperial - the end of the eighteenth - beginning of the twentieth century; Soviet - 1920s - 1991 and modern - 1991-2021, which characterize the priority trends of historiography in the study of urban history. The source base for the period from the last quarter of the 18th century has been identified, analyzed, systematized and classified. by 2021, its information potential has been revealed. A wide range of new historiographical sources has been introduced into scientific circulation, on the basis of which key aspects of the researched problem are considered. A wide source base made it possible to analyze the reflection in the scientific literature of the main directions of socio-economic and socio-cultural processes in the cities of the Dnieper region during the imperial era. It is noted that the study is based on the integrated use of the principles of historicism, objectivity, comprehensiveness, systemicity, continuity. A set of general scientific, interdisciplinary and specific historical methods was used to achieve the purpose of the study. The use of a wide range of methods of historiographical analysis and synthesis, problem-chronological, comparative, genetic, retrospective, contributed to the comprehensive solution of the dissertation tasks. Their choice is determined by the theme of the dissertation, its structure and the specifics of modern methodological approaches, in particular those borrowed by historians from other scientific disciplines. However, despite the variety of research methods, the key was the problem-chronological method, which allowed to clearly outline the ways of general accumulation of historical knowledge of various semantic aspects of the problem. These methodological principles made it possible to trace the evolution of historiographical discourse during the last quarter of the eighteenth and early twenty-first centuries. and its structural and institutional forms. 13 It is proved that among the important and insufficiently studied methodological problems of the history of the cities of Dnieper Ukraine in 1785– 1917 is the scientific definition of its concept, typology and functional purpose. After all, a significant role in the study of cities belongs to the conceptual and terminological apparatus. One of its basic concepts is "city", which, along with others, being in close connection, and forms a terminological and conceptual system used by historical science and historical urban planning in particular. The problem of the content of this concept arose at least from the first half of the XIX century. and is due to the coexistence of various forms of urban settlements and the reflection of the phenomenon of the city in the public consciousness, administrative and demographic statistics, whence it was introduced into science. It is emphasized that the problem of defining the concept of "city", its typology and functions has not always been research. After all, granting the settlement a new administrative status significantly increased its significance, increased the rights and freedoms of municipal self-government, contributed to economic development, placement of administrative bodies, receiving orders from the state, and so on. Therefore, the desire of local elites to give their settlement the status of a city is understandable.
 • Item
  Синтез у творенні художнього світу Мо Янем
  (Гельветика, 2021) Царук, А. П.
  У статті досліджено роль синтезу прийомів в оповідній матриці та творенні художнього світу Мо Янем. Наголошено на витоках оповідної манери та модифікації прозаїком традиційних сюжетів китайських народних оповідачів. Зауважено тематологічну взаємодію канону і новаторства, що, зрештою, стає підґрунтям для створення власного канону. Формування етико-естетичних критеріїв людини з низьким больовим порогом простежено на родинному та історично-культурному рівнях. Акцентовано сплав національного й особистісного в художньому світі Мо Яня. Простежено художнє осмислення реальних подій та репрезентацію психоемоційних особливостей світосприйняття автора, який делегує свій внутрішній світ і психологічний досвід літературним персонажам. Проведено концептуальні паралелі між творчим доробком нобелівського лавреата і малою прозою засновника нової китайської літератури Лу Сіня в контексті мотиву трагізму буття «маленької людини» в деморалізованому суспільстві доби історичних зрушень. Зауважено фольклорні витоки мотивів жертовності і людоїдства та їх інтерпретацію у творах названих письменників. Досліджено метафоризацію небезпеки знедуховлення світу, її трансформування в імператив загальнолюдського звучання. Артикульовано прийоми сутнісної індивідуалізації зображення характерів літературних героїв за допомогою фокусування уваги на екзистенційних проблемах і наданні моральному вибору метафоричних рішень. Простежено і цитаційно потверджено імажиністське поєднання всіх рецепторів світовідчуття для вираження органічної єдності любові й потреби захисту крихкого світу стосунків, психологічно запаралелізованих із гармонією природи. Акцентовано наскрізний мотив опору в добу девальвації загальнолюдських цінностей. Синтезовано локус художнього світу роману «Червоний ґаолян» із селянським мірилом подієвого часу як хронотоп межового вибору. Поєднання колористичної символіки помежів’я з прийомом монументалізму у вираженні внутрішнього вибору трактовано як метафору рецептивного усвідомлення сенсу власного життя. Зроблено висновок про домінантну рису художнього світу Мо Яня – сугерований образ моральної чистоти на тлі жорстокої боротьби далеко не ідеальних персонажів. A role of synthesis in narrator’s matrix and artistic world creation by Mo Yan (莫言) is investigating in the article. The sources of the spoken manner and modification of traditional plots of Chinese folk storytellers by the novelist emphasized. Thematic collaboration between canon and innovations, which, by the way, becomes a foundation for establishment of own canon was mentioned. The formation of human ethical-aesthetic criteria with low painful threshold in family and in historical-cultural levels is traced. The connection between national and own in Mo Yan’s artistic world is focused. Artistic comprehension of real events and representation of psycho-emotional peculiarities of author's perception, which delegates his internal world and psychological experience to his literary figures is investigating. Conceptual parallels between creative Nobel laureate and little prose in master of new Chinese literature Lu Sin’ (魯迅,) in the context of the motive of the tragedy of the "little people" in the demoralized society at the time of historical destructions has been reviewed. The folklore sources and motives in human sacrifice and cannibalism and their interpretation in the named writers essays were mentioned. Methods of personalized essence in the images of literary characters for an additional focus on existential problems and given the moral choice as metaphorical decisions spelled are outlined. Sacrifices and cannibalism in the folk resources and their interpretation by named artists has been mentioned. A metaphor of the risk losing people’s spirit and their transformation into the imperative of humanity mindset. The locus of artistic world in the novel "Red Sorgum" (红高粱家族) with a village measure of time act as a chronotope of a boundary choice has been synthesized. The compound of the coloristic symbolism boundaries with the monumentality reception and image of the internal choice is interpreted as a metaphor for receptive learning about sense in own life. About the dominant feature in Mo Yan’s artistic world - the image of moral purity on the background of cruel struggle by far from ideal characters was made a conclusion.
 • Item
  Кому заважає код невмирущості народу?
  (2021) Царук, А. П.
  Оцінено внесок письменників Кропивниччини В. Близнеця, Г. Клочека, С. Піддубного в розкодуванні писемних пам'яток давнини. Зауважено полярні підходи сучасних дослідників до визначення істинності походження "Велесової книги", тлумачення контроверсійних питань, авторства книги та її імперативу. Проведено історичні паралелі актуальності твору Ілара Хоругина. Оценен вклад писателей Кропивницкой области В. Близнеца, Г. Клочека, С. Пиддубного в раскодировании памяток древней письменности. Обращено внимание на полярность подходов современных исследователей в определении истинности происхождения "Велесовой книги", в трактовании спорных вопросов, авторства книги и ее главного императива. Проведены исторические параллели актуальности произведения Илара Хоругина.
 • Item
  Рідкісні грошові зливки з-під Олики
  (Домбровська Я. М., 2020) Єскін, Д.; Литвинчук, О.