Навчально-методичні матеріали кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 41
 • Документ
  Фінансовий потенціал організації виробництва. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2023) Іщенко, Н. А.
  У методичних вказівках розглянуто: тематика і плани практичних занять, самостійна робота здобувачів, перелік питань до підсумкового контролю знань, критерії оцінювання рівня знань здобувачів, список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни. Методичні вказівки “Фінансовий потенціал організації виробництва” рекомендовано для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”.
 • Документ
  Менеджмент персоналу у сфері фінансів
  (ЦНТУ, 2023) Іщенко, Н. А.
  У методичних вказівках розглянуто: структура навчальної дисципліни, зміст програми навчальної дисципліни, тематика і плани семінарських занять, самостійна робота здобувачів, методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для здобувачів заочної форми навчання, орієнтовні питання до підсумкового контролю, критерії оцінювання знань здобувачів, список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни. Методичні вказівки “Менеджмент персоналу у сфері фінансів” рекомендовано для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт. Фінанси, банківська справа та страхування
  (ЦНТУ, 2022) Сибірцев, В. В.; Мельник, Т. А.; Попов, В. М.; Задорожня, Л. М.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, організаційні аспекти написання та захисту кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Фінанси підприємств
  (ЦНТУ, 2022) Коцюрба, О. Ю.
  «Фінанси підприємств: практикум» розроблено у відповідності до освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) ступеня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». У практикумі наведені теми лекційних занять, практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання, завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, тематика рефератів та доповідей. Може бути корисним для здобувачів вищої освіти, викладачів, керівників підприємств, фінансистів, економістів, підприємців і всіх тих, хто цікавиться питаннями фінансів підприємств.
 • Документ
  Етика професійних комунікацій. Ч. 1
  (ЦНТУ, 2022) Кравченко, В. П.; Задорожня, Л. М.
  У навчальному посібнику розглядаються особливості професійних комунікацій та етики з використанням європейського досвіду. Визначається специфіка співвідношення комунікації і мислення, надаються поради для ефективного спілкування. В навчальному посібнику використовується: англійська мова, запропоновано словник термінів, що сприятеме підвищенню рівня володіння іноземною мовою, розглядається дидактичний матеріал. Наведено список літератури до кожної із розглянутих тем. Може бути корисним здобувачам, керівникам підприємств і організацій, менеджерам, підприємцям і широкому колу читачів.
 • Документ
  Етика професійних комунікацій. Ч. 2
  (ЦНТУ, 2022) Кравченко, В. П.; Задорожня, Л. М.
  У навчальному посібнику розглядаються особливості професійних комунікацій та етики з використанням європейського досвіду. Визначається специфіка співвідношення комунікації і мислення, надаються поради для ефективного спілкування. В навчальному посібнику використовуються поради, прийоми, вправи, ігри, кросворди та інші види діяльності, які дають можливість дізнатися більше про етику та ефективні комунікації які допоможуть керувати вашими взаємодіями з іншими та покращити комунікативні навички. Може бути корисним здобувачам, керівникам підприємств і організацій, менеджерам, підприємцям і широкому колу читачів.
 • Документ
  Actuarial calculations
  (ЦНТУ, 2022) Kotsiurba, O.; Коцюрба, О. Ю.
  Методичні рекомендації спрямовані на формування системи теоретичних та практичних знань з теорії і практики розрахунку тарифних ставок як основи діяльності страхової компанії та формування страхових резервів для забезпечення стійкості операцій з ризикових та накопичувальних видів страхування. Методичні рекомендації включають зміст дисципліни, методичні рекомендації до підготовки до практичних занять, самостійної роботи здобувачів, написання рефератів, контрольні питання, критеріїї поточного та підсумкового контролю, а також список літератури з дисципліни.
 • Документ
  Страхування
  (Ексклюзив Систем, 2022) Мельник, Т. А.; Сибірцев, В. В.
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» і робочої програми курсу «Страхування». В ньому викладено теоретичні та практичні основи страхування, страхового ризику, страхового ринку, страхової організації, перестрахування, співстрахування. Розглянуто головні аспекти державного регулювання страхової діяльності, формування доходів, витрат і прибутку страхової організації, управління фінансовою надійністю страховика. Розділи навчального посібника містять питання та тестові завдання для перевірки знань, практичні ситуації, що сприятиме самостійному опануванню матеріалу та дозволить здійснити самоконтроль отриманих навичок. Навчальний посібник призначено для здобувачів, викладачів економічних дисциплін, наукових працівників, аспірантів, докторантів закладів вищої освіти, працівників страхових організацій.
 • Документ
  Фінансовий потенціал організації виробництва
  (Ексклюзив-Систем, 2021) Іщенко, Н. А.
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування та використання фінансового потенціалу підприємства. Визначено сутність та структуру фінансового потенціалу підприємства. Висвітлено формування та використання майнових ресурсів підприємства, особливості фінансування підприємств за рахунок власного та позикового капіталу, методичні підходи до оцінювання рівня фінансового потенціалу підприємства, особливості організації фінансового контролінгу на підприємстві. Посібник включає контрольні питання по кожній темі, тестові завдання, практичні завдання. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”, а також здобувачів інших економічних спеціальностей, викладачів, фахівців в галузі фінансів.
 • Документ
  Страхування. Семінарські, практичні та самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2019) Мельник, Т. А.; Коцюрба, О. Ю.
  Методичні рекомендації до підготовки на практичні, семінарські заняття та до виконання самостійної роботи містять теми, плани занять, рекомендовану літературу. Запропоновані приклади вирішення розрахункових задач з дисципліни «Страхування». Сформульовані види самостійної та індивідуальної роботи, які дозволяють здобувачам вищої освіти розкрити свій власний потенціал. Наведенні тестові завдання допоможуть перевірити рівень засвоєння матеріалу.
 • Документ
  Оцінювання майна. Практичні та семінарські заняття
  (ЦНТУ, 2020) Мельник, Т. А.; Шалімов, В. В.
  Методичні рекомендації до підготовки на практичні та семінарські заняття містять теми, плани занять, рекомендовану літературу. Запропоновані приклади вирішення розрахункових задач з дисципліни «Оцінювання майна». Сформульовані тестові завдання допоможуть перевірити рівень засвоєння матеріалу.
 • Документ
  Ціноутворення
  (ЦНТУ, 2018) Кравченко, В. П.
  Запропоновано для підготовки до практичних занять: теми рефератів, запитання для самоконтролю, тестові завдання, задачі, кросворди та перелік рекомендованої літератури.
 • Документ
  Банківські операції
  (ЦНТУ, 2018) Кравченко, В. П.
  Висвітлено порядок проведення операцій із залучення коштів юридичних і фізичних осіб, порядок і техніку нарахування відсотків за кредитами, операції банку з цінними паперами та іноземною валютою. До кожного практичного завдання подані задачі та методичні вказівки щодо їх виконання, перелік рекомендованої літератури.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт. Фінанси, банківська справа та страхування
  (ЦНТУ, 2020) Сибірцев, В. В.; Пальчевич, Г. Т.; Фрунза, С. А.; Попов, В. М.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, організаційні аспекти написання та захисту випускних кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Фінанси соціальної сфери
  (ЦНТУ, 2018) Попова, С. П.; Попов, В. М.
  Навчальна дисципліна "Фінанси соціальної сфери" має на меті дослідження теорії і практики соціальних процесів в невиробничій сфері, соціального захисту деяких категорій працівників в залежності від умов трудової діяльності (зайнятості і безробіття).Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює основу, на якій базується вивчення фінансових дисциплін, що розкривають конкретні питання організації соціального забезпечення.
 • Документ
  Фінанси підприємств. Курсові роботи. 3 курс
  (ЦНТУ, 2020) Коцюрба, О. Ю.; Петренко, Л. М.; Kotsyurba, O.; Petrenkо, L.
  Курсова робота з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» − це творче індивідуальне завдання, яке передбачає розробку сукупності документів (розрахунково-пояснювальної або пояснювальної записки, за необхідності − графічного, ілюстративного матеріалу), та є рішенням конкретної задачі щодо об’єктів діяльності суб’єкта господарювання, що виконане здобувачем вищої освіти самостійно під керівництвом науково-педагогічного працівника згідно із завданням, на основі набутих з даної та суміжних навчальних дисциплін знань та умінь. Написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» допомагає формувати творче та аналітичне мислення здобувача вищої освіти, перевіряє навички збирання, систематизації, аналізу та інтерпретації використаних джерел, вміння формулювати висновки та пропозиції. Успішне проведення наукового дослідження та написання курсових робіт залежить від чіткого дотримання основних вимог, що ставляться до них. Ці вимоги стосуються насамперед наукового рівня робіт, її змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також їх оформлення. Курсова робота за своєю сутністю є завершеним самостійним дослідженням здобувача вищої освіти за однією із важливих фінансових проблем підприємства. На підставі зробленої курсової роботи кафедра визначає рівень підготовки здобувача вищої освіти, ступінь володіння ним теоретичних знань та вмінь використовувати набуті в процесі навчання знання для виконання фінансового аналізу певного підприємства, прийняття раціональних фінансово-управлінських рішень.
 • Документ
  Аналіз банківської діяльності
  (ЦНТУ, 2018) Кравченко, В. П.; Попов, В. М.; Попова, С. П.
  Висвітлюються теоретичні основи та прикладні аспекти аналізу банківської діяльності. Використовується аналітичний інструментарій для проведення досліджень окремих напрямів діяльності банку. Розглядаються процеси впливу на фінансові показники основних банківських операцій та ризиків.
 • Документ
  Комплексна практика студентів. 4 курс
  (ЦНТУ, 2020) Гаврилова, Н. В.; Фрунза, С. А.; Коцюрба, О. Ю.; Петренко, Л. М.; Havrilova, N.; Frunza, S.; Kotsyurba, O.; Petrenkо, L.
  Комплексна практика є складовою частиною освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та проводиться відповідно до затверджених робочим навчальним планом і графіком навчального процесу з метою закріплення студентами системи професійних вмінь і навичок, а також досвідом професійної діяльності, та має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана забезпечити набуття практичних навиків роботи в ринкових умовах господарювання, вміння самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної спеціальності. Практика студентів організовується відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93 та «Положенням про практичну підготовку студентів Центральноукраїнського національного технічного університету» затвердженого засіданням Вченої ради ЦНТУ протокол № 7 від 27.03.2018 р. При проходженні практики студенти керуються розробленою кафедрою фінансів, банківської справи та страхування програмою, яка охоплює глибоке вивчення процесу фінансово-господарської та управлінської діяльності підприємства, банківських чи страхових установ, державних, муніципальних чи підприємницьких структур. Комплексна практика має на меті засвоєння практичних навичок і вмінь та закріплення знань, отриманих студентами в процесі навчання на основі розширеного вивчення діяльності бази практики.
 • Документ
  Виробнича практика студентів. Фінанси, банківська справа та страхування
  (ЦНТУ, 2020) Гаврилова, Н. В.; Фрунза, С. А.; Коцюрба, О. Ю.; Петренко, Л. М.; Havrilova, N.; Frunza, S.; Kotsyurba, O.; Petrenkо, L.
  Виробнича практика є складовою частиною освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та проводиться відповідно до затверджених робочим навчальним планом і графіком навчального процесу з метою оволодіння студентами системою професійних вмінь і навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, та має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана забезпечити набуття практичних навиків роботи в ринкових умовах господарювання, вміння самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної спеціальності. Практика студентів організовується відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993р. №93 та «Положенням про практичну підготовку студентів Центральноукраїнського національного технічного університету» затвердженого засіданням Вченої ради ЦНТУ протокол № 7 від 27.03.2018 р. При проходженні практики студенти керуються розробленою кафедрою фінансів, банківської справи та страхування програмою, яка охоплює глибоке вивчення процесу фінансово-господарської та управлінської діяльності підприємства, банківських чи страхових установ, державних чи підприємницьких структур. Виробнича практика як невід’ємна частина навчального процесу, направлена на закріплення знань та практичних навичок, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом вітчизняних підприємств різних форм власності, банків, страхових організацій та інших державних органів, їх економічною діяльністю та проблемами функціонування, із виробничим процесом та основними напрямами діяльності.
 • Документ
  Виробничо-ознайомча практика студентів. Фінанси, банківська справа та страхування. 2 курс
  (ЦНТУ, 2020) Гаврилова, Н. В.; Фрунза, С. А.; Коцюрба, О. Ю.; Петренко, Л. М.; Havrilova, N.; Frunza, S.; Kotsyurba, O.; Petrenkо, L.
  Виробничо-ознайомча практика покликана сформувати у студента професійні вміння, навички прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних, виробничих умовах шляхом виконання обов'язків, властивих їх майбутньої професійної й організаційно-управлінської діяльності. Πоставлені цілі реалізують шляхом самостійного вивчення виробництва й виконання кожним студентом в умовах підприємства необхідних програмою окремих виробничо-ознайомчих та організаційно-управлінських завдань.