Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 47. Ч. 1. - 2017

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Фізико-математична модель технологічного процесу сухого очищення забрудненої вовни
  (ЦНТУ, 2017) Шевченко, І. А.; Полюсов, В. В.; Алієв, Е. Б.; Шевченко, И. А.; Алиев, Е. Б.; Shevchenko, I.; Polyusov, V.; Aliev, E.
  Наведено рішення задачі визначення параметрів тріпальної машини, виходячи з умов забезпечення високої розпушувальної здатності і продуктивності, а також виключення пошкодження вовни і намотування її на робочі органи. В результаті досліджень розроблено математичну модель процесу взаємодії робочих органів малогабаритної тріпальної машини з масивом забрудненої вовни, яка узгоджує вплив фізико-механічних властивостей вовни (товщина та ширина шару вовни, границя міцності на розтяг, щільність вовни, коефіцієнти тертя об матеріали робочих органів, модуль деформації) та конструктивно-технологічних параметрів машини (зовнішні діаметри кілкових барабанів, діаметри живильних валків та їх кутові швидкості, діаметр прутків колосникових решіт, радіальний зазор між кілком барабана і прутком колосникового решета) на ефективність виконання робочого процесу тріпання вовни. Виходячи з умов оптимізації процесу тріпання вовни, аналітично обґрунтовано ряд конструктивно-технологічних параметрів малогабаритної тріпальної машини: сила стискання живильних валків; координати вісей живильних валків в системі координат; кутові швидкості розпушувально-тріпальних барабанів; кількість рядів кілків на розпушувально-тріпальному барабані; зазор між кілками першого розпушувально-тріпального барабана і живильними валками; кути обхвату колосниковими решетами розпушувально-тріпальних барабанів; продуктивність малогабаритної тріпальної машини. Приведены решения задачи определения параметров трепальной машины, исходя из условий обеспечения высокой разрыхлительной способности и производительности, а также исключения повреждения шерсти и намотки ее на рабочие органы. В результате исследований разработана математическая модель процесса взаимодействия рабочих органов малогабаритной трепальной машины с массивом загрязненной шерсти, которая согласовывает влияние физико-механических свойств шерсти (толщина и ширина слоя шерсти, предел прочности на растяжение, плотность шерсти, коэффициенты трения о материалы рабочих органов, модуль деформации) и конструктивно-технологических параметров машины (внешние диаметры колковых барабанов, диаметры питательных валков и их угловые скорости, диаметр прутков колосниковых решет, радиальный зазор между колом барабана и прутком колосникового решета) на эффективность выполнения рабочего процесса трепания шерсти. Исходя из условий оптимизации процесса трепания шерсти, аналитически обосновано ряд конструктивно-технологических параметров малогабаритной трепальной машины: сила сжатия питательных валков; координаты осей питательных валков в системе координат; угловые скорости разрыхлительно-трепальных барабанов; количество рядов кольев на разрыхлительно-трепальном барабане; зазор между кольями первого разрыхлительно-трепального барабана и питательными валками; углы охвата колосниковых решет разрыхлительно-трепальных барабанов; производительность малогабаритной трепальной машины. The aim of the research is to increase the effectiveness of the waving of the wool by justifying the parameters of the trephine machine. The solution of the problem of determining the parameters of a trephine machine is given, proceeding from the conditions for ensuring high disintegration capacity and productivity, as well as excluding damage to the wool and winding it onto the working parts. As a result of the research, a mathematical model of the process of interaction of the working organs of a small trehled machine with an array of contaminated wool has been developed. It coordinates the influence of the physicomechanical properties of the wool (thickness and width of the wool layer, tensile strength, wool density, friction coefficients on the materials of the working organs) and design and technological parameters of the machine (outer diameters of pin drums, diameter of feed rolls and their angular velocities, diameter of rods to losnikovyh lattice, the radial clearance between the drum and the stake sieve grate rod) on the efficiency of the workflow scutching wool. Proceeding from the conditions for optimizing the process of wool fluttering, a number of constructive and technological parameters of a small trephine machine are analytically justified: the compression force of nutritional rolls; coordinates of the axes of feeding rolls in the coordinate system; angular speeds of the opening and grooving drums; the number of rows of stakes on the burrowing-trepal drum; gap between the staves of the first opening and burling drum and nutrient rolls; the angles of the grates of the grating-trepal drums; performance of a small trellis machine.
 • Item
  Побудова профілю леза ножа, що відповідає заданим кутам защемлення, при обробці сільськогосподарських матеріалів
  (ЦНТУ, 2017) Швайко, В. М.; Гурідова, В. О.; Швайко, В. Н.; Гуридова, В. А.; Shvaiko, V.; Guridova, V.
  Одним із важливих елементів технологічного процесу обробки сільськогосподарських матеріалів є подрібнення сировини за допомогою різальних апаратів. Тому, формалізація процесів механічного обробітку, наприклад, кормів, є важливим фактором як при експлуатації існуючих машин, так і при проектуванні нових. Вибір оптимальної форми леза ножа безпосередньо впливає на якість та ефективність функціонування подрібнювальних механізмів. Наведено методику побудови профілю ріжучої кромки обертового ножа, що відповідає заданим кутам защемлення в будь-якій точці нерухомої протирізальної пластини. Одним из важных элементов технологического процесса обработки сельскохозяйственных материалов есть измельчение сырья при помощи резальных аппаратов. Поэтому, формализация процессов механической обработки, например, кормов, является важным фактором как при эксплуатации существующих машин, так и при проектировании новых. Выбор оптимальной формы лезвия ножа непосредственно влияет на качество и эффективность функционирования измельчительных механизмов. Приведена методика построения профиля режущей кромки вращающегося ножа, которая соответствует заданным углам защемления в любой точке неподвижной противорезательной пластины. For high-quality and efficient functioning of agricultural machines and other equipment, it is necessary to optimize the basic structural and technological parameters of the cutting apparatus, for example, the profile of the cutting edge of the rotary knife, which is used in the process of grinding forages. Construction of the profile of the cutting edge of the rotary knife is carried out, which corresponds to the given angles of pinching at any point of the fixed counter-plate. From the mathematical point of view, it is necessary to find the shape of the cutting edge of the knife as a response function for the specified profile function of the anti-perturbing element, which satisfies the specified angles of pinching. The analytical expressions are obtained, which allow to simply construct the configuration of the blade of a rotary knife for an arbitrarily set angle of pinching at each point of the profile of the counter-plate. The latter makes it possible to substantially simplify the optimization of the basic structural and technological parameters of the cutting machines.
 • Item
  Ефективність розшарування зернових сумішей при їх очищені в пневмосепарувальних каналах зернових сепараторів
  (ЦНТУ, 2017) Харченко, С. О.; Борщ, Ю. П.; Абдуєв, М. М.; Харченко, С. А.; Абдуев, М. М.; Kharchenko, S.; Borshch, Yr.; Abduev, M.
  Теоретичними дослідженнями визначені кінцеві математичні вирази динаміки компонентів зернових сумішей при їх розшаруванні на скатній повітропроникній поверхні розробленого пневмосепарувального каналу. Встановлені вирази траєкторій руху частинок домішок у зерновому шарі, за допомогою яких отримано залежності коефіцієнту розшарування розробленого пневмосепарувального каналу від параметрів розшаруючого пристрою та властивостей зернових сумішей. Експериментально підтверджено математичне моделювання та уточнено раціональні параметри розшаруючого пристрою при очищені різних с. г. культур. Теоретическими исследованиями определены конечные математические выражения динамики компонент зерновых смесей при их расслоении на скатной чешуйчатой поверхности разработанного пневмосепарирующего канала. Установлены выражения траекторий движения частиц примесей в зерновом слое, при помощи которых получены зависимости коэффициента расслоения разработанного пневмосепарирующего канала от параметров расслаивающего устройства и свойств зерновых смесей. Экспериментально подтверждено математическое моделирование и уточнены рациональные параметры расслаивающего устройства при очистке различных с. х. культур. Determination of the efficiency of stratification of grain mixtures when they are cleaned in the developed air separation channel of grain separators. Theoretical researches have defined final mathematical expressions of dynamics of grain mixes at their stratification on the cattle scaly surface of the developed pneumoseparating channel. Expressions of trajectories of the movement of particles of impurity in a grain layer are established, by means of which dependences of coefficient of stratification of the developed pneumoseparating channel on parameters of the stratifying device and properties of grain mixes are received. Are experimentally confirmed mathematical modeling and rational parameters of the stratifying device when cleaning various crops are specified.
 • Item
  Optimization Value of Springback for Aircraft Panel after Stretching Process
  (ЦНТУ, 2017) Hamza Abobakr, O.; Naser M. Elkhmri; Budar Mohamed, R. F.; Shepelenko, I.; Хамза Абобакр, О.; Насер М. Елкхмри; Будар Мохамед, Р. Ф.; Шепеленко, И. В.; Насер М. Елкхмрі; Шепеленко, І. В.
  The purpose of this work is to simulate the process of stretching the aluminium profile using the ABAQUS/CAE software and the finite element method. This problem is relevant for many parts of the agricultural technology, automobile and aerospace industry and the choice of their optimal values is very difficult, since it depends on many factors. The research methods used in the past were based on an empirically-intuitive basis. The main content of the presented work includes numerical modelling with a detailed description of the sequential operations undertaken to achieve the optimum value of springback. In the process of searching for the optimum value of springback of the material, the use of the ABAQUS/CAE software made it possible to visualize the presented process by the example of an aluminium alloy, to perform a number of experiments with different distances and stretching angles. The use of such a modelling system for details of the aerospace industry will significantly reduce the number of experiments, and, consequently, reduce the costs of conducting them. Целью данной работы является моделирование процесса растяжения алюминиевого профиля с использованием программного обеспечения ABAQUS/CAE и метода конечных элементов. Для многих деталей сельскохозяйственной техники, автомобильной и аэрокосмической промышленности данная проблема представляется актуальной, а сам выбор их оптимальных значений весьма сложен, так как зависит от многих факторов. Применяемые в прошлом исследовательские методы основаны на эмпирически – интуитивной основе. Основное содержание представленной работы включает численное моделирование с подробным описанием последовательных операций, предпринятых для достижения оптимального значения упругих свойств материала. В процессе поиска оптимального значения упругих свойств алюминиевого профиля использование программного обеспечения ABAQUS/CAE позволило визуализировать представленный процесс на примере алюминиевого сплава, провести ряд экспериментов с различными расстояниями и углами растяжения. Применение подобной системы моделирования применительно к деталям аэрокосмической промышленности позволит значительно сократить количество экспериментов, а следовательно, снизить материальные затраты на их проведение. У статті виконана оптимізація пружних властивостей аеродинамічної поверхні. Із цією метою проведено моделювання процесу розтягування алюмінієвого профілю з використанням програмного забезпечення ABAQUS/CAE та методу кінцевих елементів. Для багатьох деталей сільськогосподарської техніки, автомобільної та аерокосмічної промисловості дана проблема є актуальною, а сам вибір їх оптимальних значень досить складний, тому що залежить від багатьох факторів. Раніше застосовувані дослідницькі методи ґрунтувалися на емпірично–інтуїтивному підході. Основний зміст представленої роботи включає чисельне моделювання з детальним описом послідовних операцій, які виконуються для досягнення оптимального значення пружних властивостей. Випробування проводилися на традиційному лабораторному устаткуванні, на зразках стандартної форми для кожного виду випробувань при зміні технологічних факторів. У процесі пошуку оптимального значення пружності матеріалу використання програмного забезпечення ABAQUS/CAE дало змогу візуалізувати представлений процес на прикладі алюмінієвого сплаву, провести ряд експериментів з різними відстанями й кутами розтягування. Застосування подібної системи моделювання на основі розрахунково-експериментальної бази для цілеспрямованого пошуку оптимального значення стосовно деталей сільськогосподарської техніки дозволить значно скоротити кількість експериментів, а отже, знизити матеріальні витрати на їх проведення.
 • Item
  Визначення динаміки зернової суміші гречки при її просіюванні через отвори плоских віброрешет
  (ЦНТУ, 2017) Харченко, С. О.; Ольшанський, В. П.; Харченко, Ф. М.; Бредихін, В. В.; Харченко, С. А.; Ольшанский, В. П.; Бредихин, В. В.; Kharchenko, S.; Olshansky, V.; Kharchenko, F.; Bredykhin, V.
  За результатами розроблених математичних моделей динаміки зернових сумішей отримані закономірності зміни їх складових швидкості при просіюванні на віброрешетах з активаторами. Моделювання проведено з використанням аналогії руху зернової суміші як псевдозрідженого бульбашкового середовища, в якому бульбашки – простір між зернами, тверді частинки – самі зерна. Для підтвердження адекватності розроблених теоретичних положень визначено методику та проведено експериментальні дослідження. Встановлені залежності складових швидкостей потоку зернової суміші гречки від конструктивно-кінематичних параметрів решета, властивостей середовища. Результати експериментальних досліджень підтвердили теоретичні дослідження з розходженням до 3%, що дозволило уточнити діапазони варіювання складових швидкостей зернових сумішей гречки на плоских віброрешетах. По результатам разработанных математических моделей динамики зерновых смесей получены закономерности изменения их составляющих скорости при просеивании на виброрешетах с активаторами. Моделирование проведено с использованием аналогии движения зерновой смеси, как псевдоожиженной пузырьковой среды, в которой пузырьки – пространство между зернами, твердые частицы – сами зерна. Для подтверждения адекватности разработанных теоретических положений определена методика и проведены экспериментальные исследования. Установлены зависимости составляющих скоростей потока зерновой смеси гречки от конструктивно-кинематических параметров решета, свойств среды. Результаты экспериментальных исследований подтвердили теоретические исследования с расхождением до 3%, что позволило уточнить диапазоны варьирования составляющих скоростей зерновых смесей гречки на плоских виброрешетах. The purpose of the work is to determine the dependences of the speed of grain mixture of buckwheat when it is dressed through the holes of a flat vibrating sieve due to the numerical miscalculation of the developed models, an experimental verification of their adequacy. The result of the developed mathematical models of dynamics of grain mixes, received regularities of change of their components of speed when sifting on vibrosieves with activators. Modeling is carried out using analogy of the movement of grain mix, as fluidized vesiculate environment, in which bubbles – space between grains, solid particles – grains themselves. For affirming of adequacy, the developed theoretical positions the procedure is determined and experimental studies are carried out. Dependences of components of speeds of stream of grain mixture of buckwheat on constructive and kinematic parameters of sieve, properties of the environment are established. The results of experimental researches confirmed theoretical researches with divergence to 3%, which allowed specifying the ranges of varying of making speeds of grain mixtures of buckwheat on flat vibrosieves.
 • Item
  Применение модифицирующих присадок для восстановления деталей машин
  (ЦНТУ, 2017) Скобло, Т. С.; Сидашенко, А. И.; Рыбалко, И. Н.; Марков, А. В.; Сідашенко, О. І.; Рибалко, І. М.; Марков, О. В.; Scoblo, T.; Sidashenko, A.; Rybalko, I.; Markov, A.
  Выполнены исследования по оценке эффективности способа модифицирования процесса восстановления стальных деталей наплавкой для повышения износостойкости. Модифицирование предусматривает повышение качества восстанавливаемого слоя и переходной зоны. Поиск технологических приёмов введения добавки показал, что такие требования к качеству может быть обеспечено дозированным её вводом в жидкую ванну. Установлено, что оптимальной является присадка углеродсодержащей микроалмазной фазы 5-7% от доли проволоки. Сопоставительно оценена возможность использования в качестве модификатора (нано- и микро) природного углеродсодержащего компонента – шунгита и вторичного сырья. Виконано дослідження з оцінки ефективності способу модифікування процесу відновлення сталевих деталей наплавленням для підвищення зносостійкості. Модифікування передбачає підвищення якості відновлюваного шару і перехідної зони. Пошук технологічних прийомів введення добавки показав, що такі вимоги до якості може бути забезпечене дозованим її введенням в рідку ванну. Встановлено, що оптимальною є присадка вуглецевмісної мікроалмазної фази 5-7% від частки дроту. Порівняльно оцінена можливість використання в якості модифікатора (нано- та мікро) природного вуглецевмісного компонента - шунгіта і вторинної сировини. This research is aimed at conducting a comparative analysis of the effect of various types of carbon-containing additives and fractions, natural and special nano- and wet-diamond produced, detonation charge for evaluating the efficiency of the process of reduction and hardening of parts. Investigations were carried out to evaluate the efficiency of the method for modifying the recovery of steel parts by surfacing to improve wear resistance. Modification involves improving the quality of the restored layer and the transition zone. The search for technological methods of introducing additives has shown that such quality requirements can be ensured by dosing it into a liquid bath. It was found that the optimum is the addition of a carbon-containing micro-diamond phase of 5-7% of the proportion of the wire. Comparative assessment of the possibility of using as a modifier (nano- and micro) natural carbon-containing component - schungite and tertiary raw materials. On the basis of comparative studies, a new technology of modification for restorative surfacing of parts was proposed, which was obtained on the basis of detonation charge. It includes nano- and dispersed diamonds, provides good adhesion to the cladding with the base, fine grain, a reduced zone of thermal impact. The use of such secondary raw materials will significantly reduce the costs of a new technological process of recovery.
 • Item
  Дослідження зносостійкості відновлювальних покриттів системи Ni-Cr-B-Si, модифікованих механоактивованими СВС-матеріалами
  (ЦНТУ, 2017) Сідашенко, О. І.; Лузан, А. С.; Сидашенко, А. И.; Sidashenko, O.; Luzan, A.
  В статті описано дослідження ресурсозберігальної технології відновлення робочих органів сільськогосподарських машин, схильних до абразивного зносу в процесі експлуатації. Для відновлення методом електродугової наплавки запропонований композиційний матеріал на основі порошкового матеріалу системи Ni-Cr-B-Si, модифікований механоактивованим матеріалом, отриманим із застосуванням СВС-процесу. Результати дослідження показали, що зносостійкість розробленого копозиційного матеріалу перевищує зносостійкість наплавленого шару порошком марки ПГ-10Н-01 в 2 рази, що дозволяє рекомендувати його для збільшення ресурсу відновлених робочих органів сільськогосподарських машин. В статье описано исследование ресурсосберегающей технологии восстановления рабочих органов сельскохозяйственных машин, подверженных абразивному износу в процессе эксплуатации. Для восстановления методом электродуговой наплавки предложен композиционный материал на основе порошкового материала системы Ni-Cr-B-Si, модифицированный механоактивированным материалом, полученным с применением СВС-процесса. Результаты исследования показали, что износостойкость разработанного копозиционного материала превышает износостойкость наплавленного слоя порошком марки ПГ-10Н-01 в 2 раза, что позволяет рекомендовать его для увеличения ресурса восстановленных рабочих органов сельскохозяйственных машин. The article describes the research of resource-saving technology restoration working organs of agricultural machines, subject to abrasive wear during operation. A composite material based on the Ni-Cr-B-Si powder material modified with mechanically activated material obtained using the SHS process is proposed for restoration by electric arc welding. The results of the research showed that the wear resistance of the developed composite material exceeds the wear resistance of the weld layer by the PG-10N-01 powder by a factor of 2, which allows recommending it for increasing the life of the restored working organs of agricultural machines.
 • Item
  Экспериментальные исследования транспортирования семян к заделывающим органам
  (ЦНТУ, 2017) Сербин, В. И.; Мельник, Ю. В.; Лысый, Р. Ф.; Сербін, В. І.; Лисий, Р. Ф.; Serbin, V.; Melnik, Yu.; Lysyiy, R.
  В статье изложены результаты экспериментальных исследований транспортирования семян по вращающимся семяпроводам, при которых обеспечивается качественное выполнение технологического процесса посева пропашных культур на скоростях движения посевного агрегата до 13, 26 км/ч. У статті викладені результати експериментальних досліджень транспортування насіння по обертовим насінняпроводам, при яких забезпечується якісне виконання технологічного процесу посіву просапних культур на швидкостях руху посівного агрегату до 13, 26 км/год. One of the reasons leading to a violation of the normal functioning of the rotational-hole drill process is the large duration of the seed movement on the seed ducts. As the seed drill speed increases, there is an emission of seeds to the surface of the soil, due to the delay in the supply of seeds to the lobes. Therefore, in order to make a reasonable choice of the operating modes of the seeder and to properly manage them, it is necessary to have data on the regularities of the movement of seeds by seed lines. In order to verify the theoretical premises for the transportation of seeds, a series of experiments was carried out to determine the reliability of the basic provisions of the analytical model of seed movement by seed ducts. The experiments were conducted on a laboratory plant with the connection of a source of compressed air to it. The pressure in the pressure chamber of the sowing machine was determined and controlled by a liquid manometer. The air jet velocity corresponding to each of the controlled pressures was calculated from the dynamic pressure measured with the Prandtl tube. The experiments used standard seeds whose sailing coefficient did not exceed 0.1 m-1. A regressive model is obtained that characterizes the effect of air pressure and the angular velocity of the wheel (seeder speed) on the angle of ejection of seeds from the seed tube. At the same time, the following regularities have been experimentally confirmed: large air pressure is required for the drill to work at high speeds. For operation at speeds of 2.00...3.60 m/s (7.0...13.26 km/h), the air pressure is required to be 1.00 ... 3.00 kPa. The unevenness of dispersion of the ejection angles in experiments was revealed. With the increase in the angular velocity of the wheel and the decrease in the air pressure, the dissection angle of the ejection increases markedly, reaching the magnitude unacceptable for practice at extreme levels. It is shown that the limiting dispersion characterizing the dispersion of the ejection angle of seeds can be expressed in numbers 7 ... 8. The regression equation is used to determine the seed rate at the outlet, depending on the air pressure and the circumferential velocity of the wheel, which satisfies the requirements of the seed processor process, the seed rate at the outlet does not exceed 7 m/s, which is less than the rate causing the seed trauma.
 • Item
  Обоснование территории инженерной инфраструктуры сельскохозяйственного производства для поставки техники её потребителям
  (ЦНТУ, 2017) Рублёв, В. И.; Кулик, И. В.; Рубльов, В. І.; Кулик, І. В.; Rublov, V.; Kulik, I.
  Представлено обоснование производственных площадей предприятия материально-технического обеспечения, как объекта инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий по производству сельскохозяйственной продукции. Разработаны алгоритм и методика расчёта необходимой площади для деятельности предприятия материально-технического обеспечения. Выполненные расчёты позволяют обеспечить реализацию Закона Украины "Про землеустрій" при землеустройстве предприятий инженерной инфраструктуры. Наведено обґрунтування виробничих площ підприємства матеріально-технічного забезпечення, як об’єкту інженерної інфраструктури сільськогосподарських підприємств щодо виробництва сільськогосподарської продукції. Розроблені алгоритм і методика розрахунку необхідної площадки для діяльності підприємства матеріально-технічного забезпечення. Розрахунки дозволяють забезпечити реалізацію Закону України "Про землеустрій" при землеустрої підприємств інженерної інфраструктури. To develop the algorithm for grounding and calculating the area for agricultural machinery (hereinafter "AM") taking into account geodetic, topographical works and research. Justification the production areas of the enterprise logistics, as an engineering infrastructure of the agricultural enterprises. Developed algorithm and calculation technique necessary space for the activities of the enterprise logistics storage equipment and its installation on the storage, loading and unloading works when selling and transporting to perform business operations. Performed calculations allow for implementation of the law of Ukraine "About zemleustrіj" when the land territory of infrastruktry engineering enterprises for agricultural production.
 • Item
  The study of separation of seed material in the pneumatic separator-sorter of the column type
  (ЦНТУ, 2017) Petrenko, D.; Shepilova, T.; Horobey, V.; Петренко, Д. И.; Шепилова, Т. П.; Горобей, В. П.; Петренко, Д. І.; Шепілова, Т. П.
  The possibility and efficiency of the separation of the grain mixture depends on the degree of overlapping of the distribution range of the rate of motion of seeds of the main crop and the particles of impurities. The objective of the research is to create a small seed separator-sorter on the basis of efficient working elements that meet modern technical and technological requirements and tasks of primary seed production. The task of the research is to identify principal advantages and disadvantages of existing technologies, equipment and processing equipment for cleaning grain mixtures of plant seeds in order to substantiate promising technical solutions of the working elements of the separator-sorter of seed material. While cleaning seed material, the main requirement is to remove the quarantine weed seeds completely. So, the seeds of coriander of the first reproduction should have a varietal purity of not less than 99.7%. As a criterion for the efficiency of separation of the studied grain mixture, the probability of the yield of the purified coriander was used with the separation of the veil at the level of 0.999. Experimental data of distribution of coriander seeds and cuscuta capsules were grouped according to the number of processing of the original sample of the grain mixture. On the basis of the obtained data, the values of mathematical expectation values and the standard deviation of the velocity of motion of the components of grain mixture were calculated. The validity of approximation of the distribution of velocity of the motion was confirmed by a normal law. It has been established that as the number of repeated processings of grain mixture with air flow increases, the separation efficiency increases and reaches its maximum after five processings. Additional processing of particles with motion velocities similar to the air flow velocity is provided by inter-channel perforated partitions, where the part of the separated mixture is removed from one channel to another, half of the removed mixtures goes from the next channel to the previous one, and the number of channels in the separator which is under development equals three. Возможность и эффективность разделения зерновой смеси зависит от степени перекрытия диапазона распределения скорости витания семян основной культуры и долей примесей. Целью исследований является создание малогабаритного сепаратора-сортировщика семенного материала на основе эффективных рабочих органов, отвечающих современным техническим и технологическим требованиям и задачам первичного семеноводства. Задачей этих исследований является выявление принципиальных преимуществ и недостатков существующих технологий, техники и технологического оборудования для очистки зерновых смесей семян растений с целью обоснования перспективных технических решений рабочих органов сепаратора-сортировщика семенного материала. При очистке семенного материала главным требованием является практически полное удаление семян карантинного сорняка. Так, семена кориандра первой репродукции должно иметь сортовую чистоту не ниже 99,7%. В качестве критерия эффективности разделения зерновой смеси использована вероятность выхода очищенного кориандра при условии, что отделение повилики поддерживается на уровне 0,999. Экспериментальные данные исследования распределения плодов кориандра и коробочек повилики были сгруппированы в зависимости от количества обработок исходного образца зерновой смеси. На основе полученных данных были рассчитаны значения математического ожидания и стандартного отклонения скорости витания компонентов зерновой смеси, а также подтверждена допустимость аппроксимации распределения скорости витания нормальному закону. Установлено, что по мере увеличения количества повторных обработок зерновой смеси воздушным потоком эффективность разделения растет и при пяти повторах достигает максимума. Дополнительные обработки частиц со скоростями витания, близкими к скорости воздушного потока обеспечиваются межканальных перфорированными перегородками, где часть разделяемой смеси, перебрасывается с одного канала в другой, половина из перебросок со следующего канала в предыдущей, а количество каналов в сепараторе, что разрабатывается, принята равной трем. Можливість і ефективність поділу зернової суміші залежить від ступеня перекриття діапазону розподілу швидкості витання насіння основної культури і часток домішок. Метою досліджень є створення малогабаритного сепаратора-сортувальника насіннєвого матеріалу на основі ефективних робочих органів, що відповідають сучасним технічним і технологічним вимогам і завданням первинного насінництва. Завданням цих досліджень є виявлення принципових переваг і недоліків існуючих технологій, техніки і технологічного устаткування для очищення зернових сумішей насіння рослин з метою обґрунтування перспективних технічних рішень робочих органів сепаратора-сортувальника насіннєвого матеріалу. При очищенні насіннєвого матеріалу головною вимогою є практично повне видалення насіння карантинного бур’яну. Так, насіння коріандру першої репродукції повинно мати сортову чистоту не нижче 99,7%. Як критерій ефективності поділу зернової суміші, що досліджувалась, використана вірогідність виходу очищеного коріандру за умов, що відділення повитиці підтримується на рівні 0,999. Експериментальні дані дослідження розподілу плодів коріандру і коробочок повитиці були згруповані залежно від кількості обробок вихідного зразка зернової суміші. На основі отриманих даних були розраховані значення математичного очікування і стандартного відхилення швидкості витання компонентів зернової суміші, а також підтверджена допустимість апроксимації розподілу швидкості витання нормальним законом. Встановлено, що в міру збільшення кількості повторних обробок зернової суміші повітряним потоком ефективність поділу зростає і при п’ятьох повторах досягає максимуму. Додаткові обробки часток зі швидкостями витання, близькими до швидкості повітряного потоку забезпечуються міжканальними перфорованими перегородками, де частина суміші, що розділяється, перекидається з одного каналу в інший, половина з перекидань з наступного каналу в попередній, а кількість каналів в сепараторі, що розробляється прийнята рівною трьом.
 • Item
  Результати експериментальних досліджень біотермічних процесів компостування підстилкового посліду на основі лушпиння соняшнику в натурних буртах
  (ЦНТУ, 2017) Павленко, С. І.; Павленко, С. И.; Pavlenko, S.
  Втрати поживних біогенних речовин підстилкового посліду пов’язані з фізико-хімічними і мікробіологічними процесами, які відбуваються безпосередньо після виділення екскрементів тваринами, а також під час накопичення, зберігання і перероблення. Під впливом механізованих втручань та біоконверсних перетворень відбуваються зміни в масовому балансі біогенних компонентів тваринницьких відходів та в біоенергетичному потенціалі. Мета – дослідження технологічних процесів прискореного біотермічного компостування підстилкового посліду на основі лушпиння соняшнику технічними засобами механізованого компостування. Методи і прийоми досліджень: метод натурних спостережень, методи планування експерименту, методики тепловізерних і пірометричних спостережень, електротехнічні прийоми визначення динаміки зміни температури. Динаміка температур у буртах досліджувалася з використанням персонального комп’ютера до якого підключався електронний термометр TM-32/H-5T із системою температурних зондів на основі датчиків температури DS18B20. Температурне поле поверхні або розрізу буртів визначалося з використанням тепловізора Testo-875, який дозволяє проводити аналіз температурних полів із абсолютною похибкою вимірювання 0,01 °С. В результаті дослідження отримана динаміка зміни температури в кожній точці натурного бурта згідно розробленої методики. Потери питательных биогенных веществ подстилочного помета связанные с физико-химическим и микробиологическим процессами, которые происходят непосредственно после выделения экскрементов животных, а также во время накопления, хранения и переработки. Под влиянием механизированных вмешательств и биоконверсных преобразований происходят изменения в массовом балансе биогенных компонентов животноводческих отходов и в биоэнергетическом потенциале. Цель - исследование технологических процессов ускоренного биотермического компостирования подстилочного помета на основе шелухи подсолнечника техническими средствами механизированного компостирования. Методы и приемы исследований: метод натурных наблюдений, методы планирования эксперимента, методики тепловизерних и пирометрических наблюдений, электротехнические приемы определения динамики изменения температуры. Динамика температур в буртах исследовалась с использованием персонального компьютера к которому подключался электронный термометр TM-32 / H-5T с системой температурных зондов на основе датчиков температуры DS18B20. Температурное поле поверхности или разреза буртов определялось с использованием тепловизора Testo-875, который позволяет проводить анализ температурных полей с абсолютной погрешностью измерения 0,01 ° С. В результате исследования получена динамика изменения температуры в каждой точке натурного бурта согласно разработанной методики. Loss of nutrient nutrients of litter litter is associated with physico-chemical and microbiological processes that occur immediately after the excrement of animals, as well as during accumulation, storage and processing. Under the influence of mechanized interventions and bioconversal transformations, changes in the mass balance of nutrient components of livestock wastes and in bioenergy potential are taking place. The purpose is to study the technological processes of accelerated biodegradation composting of litter litter based on sunflower husk by technical means of mechanized composting. Methods and techniques of research: method of field observations, methods of planning the experiment, methods of thermal and pyrometric observations, electrotechnical methods of determining the dynamics of temperature change. The temperature dynamics in the booths was studied using a personal computer to which an electronic thermometer TM-32 / H-5T with a temperature sensor system based on DS18B20 temperature sensors was connected. The temperature field of the surface or the cut of burs was determined using the thermo-testor Testo-875, which allows the analysis of temperature fields with an absolute measurement error of 0.01 ° C. As a result of the study, the dynamics of temperature variation at each point of the bourse according to the developed method is obtained. The results of researches showed that mechanical abrasion of raw materials - aeration, provides growth of internal temperatures - 7 points of measurement on the height of the port H1 = 1.5 m to a maximum temperature of 65-71 ° C and up to 50-58 ° C at the height of the port H2 = 1, 0 m for 2-3 days after packing of the bouquet. At 15-17 days, the temperature drops to 50 ° C, which does not correspond to the thermophilic mode of bacterial activity, and the processes go to the mesophilic regime - up to 40 ° C. Humidification - up to 20% of the mass of the broom and aeration - effective technological techniques that provide temperature maintenance of the corresponding thermophilic regime 3-5 days more without using them.
 • Item
  Продуктивність двоверстатних роботизованих комплексів
  (ЦНТУ, 2017) Павленко, І. І.; Кропівний, В. М.; Годунко, М. О.; Сторожук, М. О.; Павленко, И. И.; Кропивный, В. Н.; Pavlenko, І.; Kropivny, V.; Godunko, M.; Storozhuk, M.
  Сучасні умови ринкового виробництва вимагають постійного оновлення вироблюваної продукції для забезпечення її конкурентної спроможності. Все це можливо на основі впровадження у виробництво нового обладнання (верстатів) з числовим програмним керуванням, промислових роботів та комп’ютерної техніки. Комплексне їх використання дозволяє отримати гнучке роботизоване виробництво з усіма його перевагами. Питання продуктивності роботи таких комплексів наведені в даній статті. Современные условия рыночного производства требуют постоянного обновления выпускаемой продукции для обеспечения ее конкурентной способности. Все это возможно на основе внедрения в производство нового оборудования (станков) с числовым программным управлением, промышленных роботов и компьютерной техники. Комплексное их использование позволяет получить гибкое роботизированное производство со всеми его преимуществами. Вопросы производительности работы таких комплексов приведены в данной статье. An aim of this research is development of methodology for choosing an appropriate structure of two-machine robot-technological complex (RTC), which will increase the productivity of work. The solution of this task will lead to enhancement of economic and technical indicators in manufacture. The analysis of the performance of a two- machine robotic complex begins with the development of the calculation and compilation scheme of the RTC and the determination of coordinates of positions of transported parts in the cycle of the irprocessing on machine tools and auxiliary devices relative to the coordinate system of the industrial robot. The amount of necessary displacement of the parts of the robot and the time of execution of the displacements are been determined in accordance with the characteristics of the selecte dwork ("Brig-10", for example) from this scheme. The cyclograms of RTС are been created after this. This technique allows to analyze the working cycle of RTC, the required robot movements, their time and consistency. It gives an opportunity to evaluate the quality of the adopted robotic version and to identify possible directions for its improvement in order to increase the efficiency of RTC operation.
 • Item
  Енергозберігаючі зразкові цикли для охолоджуючих термотрансформаторів
  (ЦНТУ, 2017) Ошовський, В. Я.; Анастасенко, С. М.; Святецький, М. В.; Капура, І. А.; Ошовский, В. Я.; Анастасенко, С. Н.; Святецкий, Н. В.; Капура, И. А.; Oshovsky, V.; Anastasenko, S.; Svyateckiy, M.; Kapura, I.
  В статті проаналізована енергетична ефективність цикла Лоренца залежно від інтервалу температур робочого тіла в процесах теплообміну з зовнішніми джерелами. Також доведено, що термодинамічний цикл зі ступінчастою регенерацією тепла найбільш ефективний для охолодження у найбільшому температурному інтервалі, тобто при охолодженні потоку речовини від температури навколишнього середовища. Окрім того, при збільшенні числа ступіней регенерації тепла, наприклад в ресорбційних термотрансформаторах, значно зменшується інтервал температур робочого тіла в процесі відведення тепла у навколишнє середовище. Це сприяє наближенню цикла до трикутного, тобто з найменшою витратою енергії на стиск робочого тіла. Впровадження цикла зі ступінчастою регенерацією тепла, який можна реалізувати у ресорбційних охолоджуючих термотрансформаторах, буде сприяти енергозбереженню в технологіях охолодження потоків речових у різних галузях, в тому числі і в сільському господарстві. В статье проанализирована энергетическая эффективность цикла Лоренца в зависимости от интервала температур рабочего тела в процессах теплообмена с внешними источниками. Также доказано, что термодинамический цикл со ступенчатой регенерацией тепла наиболее эффективен для охлаждения в наибольшем температурном интервале, т. е. при охлаждении потока вещества от температуры окружающей среды. Кроме того, при увеличении числа ступеней регенерации тепла, например в ресорбционных термотрансформаторах, значительно уменьшается интервал температур рабочего тела в процессе отвода тепла в окружающую среду. Это способствует приближению цикла к треугольному, т. е. с наименьшим расходом энергии на сжатие рабочего тела. Использование цикла со ступенчатой регенерацией тепла, который можно реализовать в ресорбционных охлаждающих термотрансформаторах, будет способствовать энергосбережению в технологиях охлаждения потоков веществ в различных отраслях, в том числе и в сельском хозяйстве. The objective of the article is research and development exemplary thermodynamics cycles for the energykeeping technological processes of cooling of streams matters from an ambient temperature to the set low temperature. In the article energeticheskaya efficiency of Lorenca cycle is analysed depending on the interval of temperatures working body in the processes of heat exchange with outsourcings. It is also well-proven that thermodynamics cycle with a step regeneration of heat is most effective for cooling in a most temperature interval, that at cooling of stream of matter from the temperature of environment. Except for that, at the increase of number of stupiney regeneration heat, for example in thermotransformers of resorption, considerably interval of working body temperatures diminishes in the process of taking of heat in an environment. It is instrumental in approaching of cycle to three-cornered, that with the least expense of energy on the compression of working body. Thus introduction of cycle with the step regeneration of heat, which can be realized in thermotransformers with resorption for cooling, will be instrumental in an energy-savings in technologies of streams material cooling in different industries, including in agriculture.
 • Item
  До розрахунку зернопотоку суміші змінної пористості по плоскому віброрешету
  (ЦНТУ, 2017) Ольшанський, В. П.; Харченко, С. О.; Ольшанский, В. П.; Харченко, С. А.; Olshansky, V.; Kharchenko, S.
  На підставі континуальної моделі вібророзрідженого сипкого середовища виведено й апробовано розрахунками замкнені формули для наближеного обчислення швидкості зернопотоку і продуктивності плоского віброрешета, нахиленого до горизонту, при русі по ньому шару дрібнозернистої суміші змінної пористості або питомої маси. В основу теоретичної моделі покладено двопараметричну реологічну залежність, де, крім лінійного в’язкого опору деформації зсуву, врахована наявність у вібророзрідженій суміші залишкового сухого тертя, яке прийнято пропорційним надлишковому внутрішньому тиску. Розподіл концентрації зернівок по товщині рухомого шару сепарованого матеріалу апроксимовано квадратним трьохчленом, коефіцієнти якого залежать від амплітуди і частоти коливань віброрешета та стану його робочої поверхні (наявності ребер, рифлів, тощо). У ході проведених розрахунків досліджено вплив різних чинників на основні кінематичні характеристики зернопотоку. На відміну від відомих досліджень з даної тематики, запропонований тут спосіб розрахунку не потребує числового комп’ютерного інтегрування нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку. На основе континуальной модели виброожиженной сыпучей среды выведено и апробировано расчетами замкнутые формулы для приближенного вычисления скорости зернопотока и производительности плоского виброрешета, наклоненного к горизонту, при движении по нему слоя мелкозернистой смеси переменной пористости или плотности. В теоретическую модель заложено двухпараметрическую реологическую зависимость, где, кроме линейного вязкого сопротивления сдвигу, учтено наличие в виброожиженной смеси остаточного сухого трения, которое принято пропорциональным избыточному внутреннему давлению. Распределение концентрации зерен по толщине движущегося слоя сепарированного материала аппроксимировано квадратным трехчленом, коэффициенты которого зависят от амплитуды и частоты колебаний виброрешета и состояния его рабочей поверхности (наличия ребер, рифлей и пр.). В ходе проведенных расчетов исследовано влияние различных факторов на основные кинематические характеристики зернопотока. В отличие от известных исследований по данной тематике, предложенный здесь способ расчета не требует численного компьютерного интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. On the basis of continual model of the vibrofluidized friable environment it is shown out and approved by calculations the reserved formulas for the close calculation of speed of grain stream and productivity of the flat vibrosieve inclined to horizon, at motion on it layer of fine-grained mixture of variable porosity or density. Two-parameter rheological dependence is stopped up in a theoretical model, where, except linear viscid resistance to the change, a presence is taken into account in the vibrofluidized mixture of remaining dry friction that is accepted by proportional to surplus internal pressure. Distribution of concentration of grains on thickness of a moving layer of the separated material is approximated by a square trinomial, which coefficients depend on amplitude and the frequency of fluctuations of a vibrosieve and a condition of its working surface (presences of ribs, rifles, etc.). During the conducted calculations, influence of different factors is investigational on basic kinematics descriptions of grain stream. Unlike well-known researches on this subjects, an offer here method of calculation does not require numeral computer integration of nonlinear differential equalizations the second order.
 • Item
  Розробка технологічного процесу вакуумного азотування поршнів двигунів в пульсуючому пучку плазми
  (ЦНТУ, 2017) Ляшенко, Б. А.; Маркович, С. І.; Михайлюта, С. С.; Маркович, С. И.; Ljashenko, B.; Markovich, S.; Myhajlyta, S.
  В статті визначено основні причини, що перешкоджають вирішенню задачі удосконалення автотракторних двигунів внутрішнього згорання на базі застосування зміцнювальних іонноазотованих шарів, зокрема недостатньо високої швидкості насичення поверхневих шарів металу азотом (через низький робочий тиск газу) та можливості переходу тліючого розряду у дуговий, що може призвести до оплавлення поверхні деталі, яку обробляють. Розроблено ефективну технологію вакуумного азотування в пульсуючому пучку плазми. При цьому застосовано спосіб ефективного очищення поверхні поршнів шляхом катодного розпилювання в середовищі аргон – водень що сприяє формуванню рівномірної обробки. Застосування періодичного чередування циклів насичення та розсіювання азотованого шару дозволило не тільки прискорити процес дифузійного насичення, а й контролювати його. В статье определены основные причины, которые препятствуют решению задачи усовершенствования автотракторных двигателей внутреннего сгорания на базе применения укрепляющих ионноазотированых слоев, в частности недостаточно высокой скорости насыщения поверхностных слоев металла азотом (через низкое рабочее давление газа) и возможности перехода тлеющего разряда в дуговой, что может привести к оплавливанию поверхности детали, которую обрабатывают. Разработана эффективная технология вакуумного азотирования в пульсирующем пучке плазмы. При этом применен способ эффективной очистки поверхности поршней путем катодного распыления в среде аргон – водород, что способствует формированию равномерной обработки. Применение периодического чередования циклов насыщения и рассеивания азотированного слоя позволило не только ускорить процесс диффузионного насыщения, но и контролировать его. Principal reasons which hinder the decision of task of improvement of auto of tractor engines internal combustion on the base of application of strengthening ionic nitriding layers are certain in the article, in particular it is not enough to high-rate of satiation of superficial layers of metal nitrogen (through low working pressure of gas) and possibilities of transition of glow-discharge in arc, that can result in melting of surface of detail which is processed. Effective technology of a vacuum nitriding is developed in the pulsating bunch of plasma. The method of the effective cleaning of surface of pistons is thus applied by cathode dispersion in an environment an argon is hydrogen, that is instrumental in forming of even treatment. Correlation is an argon – hydrogen at cathode dispersion is 4:1 at to pressure 40 Pa, to the temperature 420 °С, to tension 500 V during 1 hour at duration of action of impulse 100 mkm effectively clears a surface and instrumental in forming of even treatment. Application of periodic alternation of cycles of satiation and dispersion of the nitrided layer allowed not only to accelerate the process of diffusive satiation but also control it. Periodic alternation of cycles of satiation and dispersion of the nitrided layer at the maximally possible decline of saturant ability of atmosphere in the conditions of cyclic change of temperature promotes the coefficient of diffusion. Effective technology of the ionic nitriding of aluminium alloys is developed in thick layers to 20 mkm with providing of forming of homogeneous, firmly coupled with basis layers on all of details of party.
 • Item
  Елементи ремонтопридатності і технологічної надійності льонозбиральних комбайнів
  (ЦНТУ, 2017) Лімонт, А. С.; Добранський, С. С.; Лимонт, А. С.; Добранский, С. С.; Limont, A.; Dobransky, S.
  Узагальнені результати досліджень з визначення впливу тривалості усунення технологічних відмов льонозбиральних комбайнів, що спричинені зупинками агрегату на очищення робочих органів комбайна від рослинних решток і тривалості виконання щозмінного технічного обслуговування льонозбиральних комбайнів на продуктивність комбайнового агрегату. З’ясовано закон розподілу наробітку на технологічну відмову і тривалості їх усунення та вплив числа технологічних відмов комбайна за годину змінного часу на продуктивність комбайнового агрегату. Обобщены результаты исследований по определению влияния продолжительности устранения технологических отказов льноуборочных комбайнов, вызванных остановками агрегата на очистку рабочих органов от растительных остатков, и продолжительности выполнения ежесменного технологического обслуживания льноуборочных комбайнов на производительность комбайнового агрегата. Определены закон распределения наработки на технологический отказ и продолжительности их устранения, а также влияние числа технологических отказов комбайна в час сменного времени на производительность комбайнового агрегата. The investigation is aimed at enhancing the efficiency of using flax harvesters which was assessed by means of the production capacity of machine units as components of these harvesters. The use of flax harvesters under real conditions of harvesting fiber flax is investigated. The author studies the duration of maintance in shifts and in the basic time of the shift, as well as the distribution of the operating time with respect to the technological failure and the duration of removing failures of flax harvesters. The author also determines the qualitative and quantitative relations between the quoted indices and suggests the model equations of regression which describe the revealed quantitative changes in these indices. The author determines the laws of distribution of the operating time before failures and the terms for removing them/ The paper specifies the number of technological failures of the harvester per hour of the shift of its operation. The paper analyzes the correlation between the production capacity and the coefficient of using the shift working hours of the flax harvester unit and the number of technological failures of the harvester per hour of the shift time. On the basis of the specified coefficient of the correlation and the correlation ratios with the use of the Student t-criterion the author determines the non-linearity of the correlation between the harvester unit production capacity per hour of the shift time and the terms for removing technological failures. Within the shift time and the part of this term in the structure of the shift time which are described with the equations of dipping hyperbolas. The changes in the investigated production capacity depend on the partial coefficient which takes into account the idle time of the harvesting unit due to the process of removing technological failures. The above changes also depend on the reliability coefficient of the technological process and can be described with the equations of the corresponding gradually ascending hyperbolas. The author reveals the curve linear correlation links between the production capacity of the harvester unit per hour of the shift time and the term of the shiftly technical maintenance of the flax of the flax harvester, the part of this term in the structure of the shift time, partial coefficients of using the time for the shiftly technical maintenance with respect to the duration of the shift and the level of providing shiftly technical maintenance. The corresponding correlation and regression models are determined as well.
 • Item
  Математична модель охолодження вологого зерна у вентилюємих бункерах з радіальним розподіленням повітря
  (ЦНТУ, 2017) Котов, Б. І.; Грищенко, В. О.; Котов, Б. И.; Грищенко, В. А.; Kotov, B.; Hryshchenko, V.
  В статті розглянуто нестаціонарний процес тепло- і масообміну в щільному нерухомому шарі зернового матеріалу при вентилюванні охолодженим повітрям в бункерах з радіальним розподілом повітря. При спрощених припущеннях фізичної картини сформульована математична модель нестаціонарного процесу охолодження зерна і подано її розв’язок і аналіз в комп’ютерному середовищі MatLAB. В статье рассмотрен нестационарный процесс тепло- и массообмена в плотном неподвижном слое зернового материала при вентилировании охлажденным воздухом в бункерах с радиальным распределением воздуха. При упрощенных предположениях физической картины сформулирована математическая модель нестационарного процесса охлаждения зерна и представлены ее решение и анализ в компьютерной среде MatLAB. Taking into account the insufficient analytical study of the cooling process of grain in bunkers with radial ventilation, it is necessary to establish the regularities of changing the parameters of grain material and air during filtration of air through a circular layer in order to cool it. In article are considered non-stationary process warmly - and mass exchange in a dense motionless layer of a grain material at ventilation by the cooled air in hoppers with radial distribution of air. At the simplified assumptions of a physical picture the mathematical model of non-stationary process of cooling of grain is formulated and its decision and the analysis in computer medium MatLAB are presented.
 • Item
  Травмування зернового матеріалу гвинтовими робочими органами шнекових живильників
  (ЦНТУ, 2017) Куликівський, В. Л.; Палійчук, В. К.; Боровський, В. М.; Куликовский, В. Л.; Палийчук, В. К.; Боровский, В. Н.; Kulykivskyi, V.; Palіychuk, V.; Borovskyi, V.
  Представлено результати експериментальних досліджень живильників, які були направлені на визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів шнеків. Встановлено, що основний вплив на травмування зернового матеріалу живильником мають зазор між витками і кожухом, частота обертання гвинтового робочого органу та кут нахилу транспортувального шнека. Представлены результаты экспериментальных исследований питателей, которые были направлены на определение рациональных конструктивно-технологических параметров шнеков. Установлено, что основное влияние на повреждение зернового материала питателем имеют зазор между витками и кожухом, частота вращения винтового рабочего органа и угол наклона транспортировочного шнека. The purpose of the paper is to determine the dependence of the grain material injury on the parameters of screw feeders and to substantiate their optimal values. The greatest influence on the damage of grain material carries a gap between the turns of the screw working organ and the screw housing, its approximation to the size of the grain particles leads to increased destruction of individual grains. When the gap is less than the minimum size of the grains, it is practically not observed in the movement during the casing, and when the clearance is more than three average parts of the parts, a passively barely moving material layer forms on the bottom of the casing. The use of feeders with the minimum gap between the screw turns and the casing reduces grain damage by the screw working organ while maintaining the maximum process performance. Changing the angle of the screw feeder not only increases the specific energy consumption of the process, but also affects the growth of damage to the moving grain material.
 • Item
  Особенности работы и конструкции шестеренного насоса
  (ЦНТУ, 2017) Кулешков, Ю. В.; Руденко, Т. В.; Красота, М. В.; Магонец, Е. В.; Осин, Р. А.; Кулєшков, Ю. В.; Магонець, Є. В.; Осін, Р. А.; Kuleshkov, Yu.; Rudenko, T.; Krasota, M.; Magonets, E.; Osin, R.
  В статье рассмотрены особенности конструкции шестеренного насоса, объясняющие его высокий уровень удельной мощности в сравнении с другими типами объемных насосов. Представлены в виде моделей характерные особенности работы шестеренного насоса, что позволило сформулировать пути дальнейшего усовершенствования конструкции шестеренного насоса в направлении повышения его технического уровня. В статті розглянуті особливості конструкції шестерінчастого насоса, які пояснюють його високий рівень питомої потужності у порівнянні з іншими типами об’ємних насосів. Представлено у вигляді моделей характерні особливості роботи шестеренного насоса, що дозволило сформулювати шляхи подальшого удосконалювання конструкції шестеренного насоса в напрямку підвищення його технічного рівня. The objective of research is to explain certain aspects of gear-type pump work, understanding of which allows to formulate tasks of farther increasing its technical level. The article describes the special aspects of construction gear-type pump, which explains its high level of unit power in comparison with other kinds of massive pumps. Submitted in a form typical aspects of gear-type pump work, which allows to formulate the ways of farther upgrading the gear-type pump construction towards increasing its technical level. Offered schemes of work allows to explain such negative feature in the gear-type pump as split off void, pulsating of pressure and giving in causal-resultative categories.
 • Item
  Концептуальні основи створення технічних засобів первинної обробки зерна в умовах господарств АПК
  (ЦНТУ, 2017) Котов, Б. І.; Степаненко, С. П.; Калініченко, Р. А.; Котов, Б. И.; Калиниченко, Р. А.; Kotov, B.; Stepanenko, S.; Kalinichenko, R.
  Обґрунтовано перспективу подальшого вдосконалення технічних засобів первинної обробки зерна, визначені математичні залежності повітряного фракціонування зерна. Обоснованно перспективу дальнейшего совершенствования технических средств первичной обработки зерна, определены математические зависимости воздушного фракционирования зерна. Purpose. Identification of the basic principles of increasing the efficiency of grain fractionation by air flows. Theoretical studies are based on the main provisions of theoretical mechanics, in particular, dynamics, as well as the theory of differential equations of the first and second order. A mathematical description of the motion of particles of a grain mixture in a gravitational-air separator chamber is exposed to the effect of a horizontal and vertical air flow of variable velocity. Trajectories of motion of particles with different sizes are obtained. With certain assumptions, the obtained regularities in the rate of movement of a material particle (point) from coordinates. Conclusions. Theoretical studies have established the possibility of increasing the efficiency of separating grain materials with aerodynamic characteristics, by changing the horizontal flow velocity in the direction of motion with countercurrent flow of material, and also on the basis of theoretical studies it is determined that particles of grain material can be divided into fractions by aerodynamic properties in vertical channels with lower discharge. The technology of post-harvest grain processing is currently based mainly on the use of machines and equipment designed for a centralized harvesting system, designed for short-term loading and increased productivity. Substantial wear and tear and obsolete morale, unreasonably large specific material and energy consumption of existing units cause significant losses, injuries and poor cleaning quality, high operating costs and cost figures for finished products. Therefore, the improvement of grain processing machinery and equipment under existing technology can not lead to a decrease in material, energy and production costs and an increase in the food, seed, technical quality of grain materials in the afterbirth period, as well as in storage. To meet the current requirements of the grain manufacturer and the processor, it is necessary to improve, change the technological principles of purification, fractionation, drying and operational storage.