Навчально-методичні матеріали кафедри БДМБ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 117
 • Item
  Методи складання та способи розв’язання диференціальних рівнянь руху вантажного візка крану. (Частина ІІ)
  (ЦНТУ, 2024) Щербак, О. В.; Хачатурян, С. Л.
  У другій частині методичного посібника розглянуто чотири методи (теорема про рух центру мас у поєднанні з динамікою відносного руху точки; метод кінетостатики; загальне рівняння динаміки; рівняння Лагранжа другого роду) складання диференціальних рівнянь руху вантажного візка крану на прикладі розрахункової моделі математичного маятника, точка підвісу котрого переміщується горизонтально. Наведені приклади їх розв’язання в різних програмних пакетах (Math LAB; Simulink; Mathcad).
 • Item
  Методи складання та способи розв’язання диференціальних рівнянь руху вантажного візка крану. Частина І
  (ЦНТУ, 2023) Щербак, О. В.; Хачатурян, С. Л.; Єфименко, О. В.
  Розглянуто чотири методи (теорема про рух центру мас у поєднанні з динамікою відносного руху точки; метод кінетостатики; загальне рівняння динаміки; рівняння Лагранжа другого роду) складання диференціальних рівнянь руху вантажного візка крану на прикладі розрахункової моделі математичного маятника, точка підвісу котрого переміщується горизонтально. Наведені приклади їх розв’язання в різних програмних пакетах
 • Item
  Випробовування будівель та споруд. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Пашинський, В. А.; Настоящий, В. А.; Скриннік, І. О.; Дарієнко, В. В.
  Методичні вказівки розроблені до вивчення дисципліни "Випробовування будівель та споруд" і призначені для надання методичної допомоги студентам, що навчаються за спеціальністю 192 - «Будівницво та цивільна інженерія», для проведення практичних робіт з даної дисципліни.
 • Item
  Енергоефективність будівель. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Пашинський, М. В.; Настоящий, В. А.
  Методичні рекомендації розроблені у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки магістрів з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» та робочої програми курсу «Енергоефективність будівель» для спеціальності – 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для усіх форм навчання. Студенти денної форми навчання (курс лекцій читається на першому курсі у І-му семестрі) у відповідності до даних методичних рекомендацій виконують ряд практичних робіт передбачених робочою програмою з даної дисципліни. Для студентів заочної форми навчання передбачено виконання деяких практичних робіт (за вказівкою викладача), що представляються у вигляді контрольних робіт. Зміст лекційного матеріалу, методичне забезпечення, засоби тестового контролю, у відповідності до структури викладання курсу «Енергоефективність будівель», наведено на сайті дистанційного навчання ЦНТУ moodle.kntu.kr.ua/.
 • Item
  Розрахунок зусиль в елементах рами в ПК “ЛІРА-САПР”. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Портнов, Г. Д.; Яцун, В. В.; Дарієнко, В. В.
 • Item
  Ліцензування і патентування наукової продукції
  (ЦНТУ, 2023) Карпушин, С. О.; Пашинський, М. В.; Пантелеєнко, В. І.; Червоноштан, А. Л.
  Дисципліна "Ліцензування і патентування наукової продукції" викладається відповідно до навчального плану підготовки магістрів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Методичні рекомендації розроблені у відповідності до робочої програми дисципліни "Ліцензування і патентування наукової продукції" і призначені для виконання практичних робіт з даного курсу. Мета виконання практичних робіт з курсу полягає у отриманні практичних навичок щодо процесів патентування і ліцензування у будівництві. Для реалізації цієї мети здобувачі вищої освіти під час виконання завдань знайомляться з Міжнародною системою класифікації і патентування, виконують патентний пошук, вчяться визначатися з прототипом, складати формулу винаходу, створювати комплект документів на подання заявки на винахід, корисну модель, ліцензію на будівельні роботи. Структура та зміст практичних робіт будуються, як самостійні кроки в науковій і професійній діяльності. Практичні роботи розроблені з максимальним використанням ІДС університету, комп’ютерного забезпечення, а також фондів Обласного відділення Укрпатенту.
 • Item
  Охорона праці в галузі. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2023) Лізунков, О. В.; Дарієнко, В. В.
 • Item
  Реконструкція ремонт і відновлення будівель і споруд. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Дарієнко, В. В.; Скриннік, І. О.; Портнов, Г. Д.; Пукалов, В. В.
 • Item
  Теорія надійності будівель і споруд. Практичні завдання
  (ЦНТУ, 2023) Пашинський, В. А.
  Викладена методика розв'язання типових задач, орієнтованих на здобуття практичних навичок дослідження, імовірнісного подання та нормування навантажень, впливів та інших розрахункових параметрів методу граничних станів, а також оцінювання й аналізу показників надійності несучих та огороджувальних конструкцій.
 • Item
  Теорія надійності будівель і споруд. Вивчення дисципліни
  (ЦНТУ, 2023) Пашинський, В. А.
  Стисло викладені теоретичні відомості про методи забезпечення надійності будівельних конструкцій, надані рекомендації з вивчення програмних питань курсу з посиланнями на рекомендовану літературу, висвітлена методика виконання індивідуальної розрахунково-дослідницької роботи.
 • Item
  Основи теорії надійності будівель і споруд
  (ЦНТУ, 2016) Пашинський, В. А.
  Навчальний посібник орієнтований на вивчення основ теорії надійності магістрантами будівельних спеціальностей. Розглянуті базові поняття теорії надійності, вимоги до надійності будівельних об'єктів та засоби забезпечення надійності, основні показники надійності будівельних конструкцій і виробів, загальні принципи та найпростіші методи їх оцінювання. Значна увага приділена методам імовірнісного подання, визначення розрахункових значень та нормування навантажень і впливів на будівельні конструкції. Поряд із викладенням теоретичних відомостей розглянуті практичні методи нормування розрахункових параметрів методу граничних станів, які використовуються при проектуванні нових та обстеженнях існуючих будівель і споруд.
 • Item
  Проектування виробничих будівель. Самостійна робота
  (ЦНТУ, 2023) Яцун, В. В.; Дарієнко, В. В.; Настоящий, В. А.; Яцун, В. В.
  Методичні вказівки призначені для виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні тенденції проектування виробничих будівель». Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань і набуття навичок самостійного розв'язання інженерних задач в напрямку проектування виробничих будівель. Methodical instructions are intended for the implementation of practical classes and independent work on the educational discipline "Modern trends in the design of industrial buildings". The purpose of practical classes is to consolidate theoretical knowledge and acquire skills for independent solution of engineering problems in the direction of designing industrial buildings.
 • Item
  Кваліфікаційна магістерська робота
  (ЦНТУ, 2023) Пашинський, В. А.; Настоящий, В. А.
  Наведені вказівки щодо змісту, структури, правил оформлення, порядку виконання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Рекомендована тематика, структура зміст і обсяг кваліфікаційної магістерської роботи відповідають освітньо-професійній програмі «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня освіти, за якою ведеться підготовка магістрів у Центральноукраїнському національному технічному університеті. Вимоги до оформлення тексту роботи, креслень і плакатів ґрунтуються на чинних стандартах, а також на правилах оформлення науково-технічних звітів і дисертаційних робіт.
 • Item
  Реконструкція та ремонт будівель і споруд
  (ЦНТУ, 2023) Дарієнко, В. В.; Джирма, С. О.; Скриннік, І. О.; Портнов, Г. Д.; Настоящий, В. А.
  У посібнику наведено ключові аспекти реконструкції та ремонту будівель і споруд різних конструктивних схем, включаючи планування, дизайн, матеріали, технології і методи виконання. Він також розглядає специфіку різних типів будівель і споруд, зокрема житлових, промислових та інженерних споруд. The manual provides key aspects of reconstruction and repair of buildings and structures of various structural schemes, including planning, design, materials, technologies and execution methods. It also considers the specifics of various types of buildings and structures, including residential, industrial and engineering structures.
 • Item
  Сучасні тенденції проектування виробничих будівель. Розрахунок природнього освітлення
  (ЦНТУ, 2023) Яцун, В. В.; Дарієнко, В. В.; Заворуєва, І. П.; Пашинський, М. В.; Яцун, В. В.
  Методичні вказівки призначені для виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Сучасні тенденції проектування виробничих будівель (Розрахунок природнього освітлення)». Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань і набутих навичок самостійного розв'язання інженерних задач із курсу "Промислові будівлі і споруди", а також оволодіння методикою проектування і розрахунку освітленності промислових будівель та територій промислових підприємств. The methodical instructions are intended for practical classes in the discipline "Modern trends in the design of industrial buildings (Calculation of natural light)". The purpose of the practical classes is to consolidate theoretical knowledge and acquired skills of independent solution of engineering problems in the course "Industrial Buildings and Structures", as well as mastering the methodology of designing and calculating the illumination of industrial buildings and territories of industrial enterprises.
 • Item
  Стандартизація і метрологія в будівництві. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Пашинський, В. А.
  Наведені рекомендації з методики та приклади виконання індивідуальних завдань на практичних заняттях з дисципліни "Стандартизація і метрологія в будівництві". Запвдання зорієнтовані на набуття умінь користуватися нормативними документами, зокрема Державними будівельними нормами України та Державними стандартами України, отримання практичних навичок вибору засобів вимірювання для забезпечення необхідної точності результатів вимірювань у процесі дослідженб будівельних матеріалів і виробів.
 • Item
  Стандартизація і метрологія в будівництві. Методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни
  (ЦНТУ, 2023) Пашинський, В. А.
  Наведені рекомендації з вивчення навчальної дисципліни "Стандартизація і метрологія в будівництві", яка є однією з дисциплін фахової підготовки бакалаврів будівництва. Дисципліна присвячена вивченню методологічних основ та конкретних методів формування якості будівельної продукції на основі контролю точності виготовлення виробів і конструкцій, забезпечення відповідності їх фізико-технічних характеристик вимогам стандартів, метрологічного забезпечення контролю встановлених параметрів у процесі виготовлення будівельних матеріалів та виробів, монтажу конструкцій та зведення будівель і споруд. Наведено перелік програмних питань з детальними посиланнями на літературні джерела, за якими рекомендується їх вивчати. Анотовано зміст практичних занять.
 • Item
  Будівельна механіка. Визначення переміщень в статично визначених рамах в ПК SCAD
  (ЦНТУ, 2022) Портнов, Г. Д.; Пукалов, В. В.; Тихий, А. А.; Дарієнко, В. В.
  Представлена покрокова інструкція статичного розрахунку переміщень в статично визначених рамах від зовнішніх навантажень, температурних та кінематичних впливів за допомогою ПОК «SCAD».
 • Item
  Будівельна механіка. Розрахунок статично невизначених стержневих конструкцій методом сил
  (ЦНТУ, 2022) Портнов, Г. Д.; Тихий, А. А.; Дарієнко, В. В.
  Методичні вказівки складено з метою полегшення самостійної роботи студентів під час виконання розрахунково-графічного завдання на тему: «Розрахунок статично невизначених стрижневих конструкцій методом сил» з дисципліни «Будівельна механіка (спец. курс)».
 • Item
  Будівельна механіка. Визначення переміщень в статично визначених рамах
  (ЦНТУ, 2022) Портнов, Г. Д.; Пукалов, В. В.; Тихий, А. А.; Дарієнко, В. В.
  Методичні вказівки складено з метою полегшення самостійної роботи студентів при виконанні розрахунково-графічного завдання на тему: «Визначення переміщень у статично визначених рамах» з дисципліни «Будівельна механіка».