Наукові публікації кафедри ЕМ та КД

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 453
 • Документ
  Шляхи забезпечення розвитку трудового потенціалу України в кризовий період
  (Криворізький національний університет, 2022) Немченко, Т. А.; Коваленко, Є. В.; Коваленко, В. Є.
  Розглянуто шляхи забезпечення розвитку трудового потенціалу України в кризовий період, сформовано резерви для подальшого розвитку та визначено пріоритетні напрями економічного відновлення після стабілізації ситуації в майбутньому. Головним ресурсом для повоєнного відродження, на думку авторів, виступає саме людський, це зумовлює важливість підтримки трудового потенціалу населення, яке залишилось на території України та формування умов для повернення тих, хто змушений був виїхати за межі держави після початку військового вторгнення.
 • Документ
  Investment Support for the Digitalization of the Economy in the Context of International Economic Relations
  (2022) Ortynskyi, V.; Kurnosenko, L.; Androshchuk, I.; Tohobytska, V.; Zaiarniuk, O.; Заярнюк, О. В.; Андрощук, І. І.
  The intensification of the implementation of the latest management technologies at all levels of the economic system requires the diversification of existing practices and institutional forms, revealing the fundamental heterogeneity of the economic environment for the production and commercial activities of a construction company. The rapid development of technologies, large-scale globalization, innovation are the determinants of the transformation of existing methodologies for managing economic systems by incorporating the imperatives of modern concepts, which will contribute to the formation of an effective mechanism for increasing the efficiency level of production and economic systems based on the digital economy. The development of a digital interaction format and its coverage of the vast majority of investors and recipients significantly expands the ability to implement the investment process in the innovation sphere by reducing transaction costs, increasing competitiveness, and ensuring the ability to involve small and medium-sized companies in innovation activities. Thus, the main task of the study is to analyze the investment support for the digitalization of the economy in the context of international economic relations. As a result of the study, current trends and prerequisites for investment support for the digitalization of the economy in the context of international economic relations were revealed.
 • Документ
  Revitalization of Rural Areas of the Carpathian Region in the Context of EU Macro–Regional Strategy
  (Babes-Bolyai University, 2022) Sytnyk, N.; Humeniuk, V.; Sych, O.; Hlevatska, N.; Глевацька, Н. М.
  Rural areas of the Ukrainian part of the Carpathian Euroregion face several challenges in their development such as declining natural growth, migration, unemployment, low level of gross domestic product per capita, small rural households, having low quality land used for cultivation of a limited number of crops. The introduction of the state strategy for the region could be the instrument to revitalize the rural areas. However, there are unresolved scientific debates about the most effective tools for the strategy that would focus on specific challenges of the mountain rural areas. The aim of the article is to answer the questions: what are the dynamics of the main socio-economic indicators of the mountain rural territories in comparison with the Ukraine and EU? What are the main disadvantages of the region and how they could be solved using the EU experience? The calculation of statistical indicators showed a divergence - differences with the average indicators across the country and the EU in 2011-2019. The method of SWOT analysis reveals the factors of internal and external environment that have a positive and negative impact on the development of rural areas. Based on the European experience of implementation of the Common Agricultural Policy, new elements were proposed to be considered in the Ukrainian strategy: introduction of a systematic approach to the creation of the rural strategy, greening agricultural production and the implementation of the concept of smart villages in Carpathian region. The inclusion of these elements could improve the investment climate in rural areas, which is one of the priorities of rural development of the Ukrainian Carpathian Region.
 • Документ
  Інтеграція ЗВО в систему STEM-освіти школярів
  (Гельветика, 2021) Доренська, А. О.; Dorenskа, A.
 • Документ
  Соціальний розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій
  (Ексклюзив-Систем, 2021) Левченко, О. М.; Немченко, Т. А.
  У монографії досліджено питання теоретичних положень еволюції категорії «трудовий потенціал» в умовах інноваційних трансформацій, деталізовано чинники, що здійснюють вплив на процес його соціального розвитку, досліджено функціонування організаційно-економічного механізму соціального розвитку трудового потенціалу та розроблено концептуальну модель його відтворення на засадах інноваційної інклюзії. Приділена значна увага здійсненню компаративного аналізу показників соціального розвитку трудового потенціалу за країнами світу, досліджено особливості та тенденції соціального розвитку трудового потенціалу в Україні, проведено кластерний аналіз на регіональному рівні з урахуванням територіальних особливостей. В монографії викладено шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму соціального розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій, зокрема, проведення SWOT і STEEPLE-аналізу та обґрунтування на їх основі стратегічних альтернатив розвитку трудового потенціалу, розробці концептуальних шляхів удосконалення організаційно-економічного механізму, а також визначенні передумов та інструментарію для здійснення моніторингу соціального розвитку трудового потенціалу. Монографія розрахована на широке коло науковців, викладачів, роботодавців, фахівців з питань управління трудовим потенціалом, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських організацій та ін.
 • Документ
  Стійкий розвиток підприємства з позиції соціальної та економічної ефективності
  (Гельветика, 2019) Тушевська, Т. В.; Tushevska, T.
  У статті розглянуто концепції розвитку підприємства в п’яти аспектах: розвиток як зміна певних кількісних та якісних властивостей явища; процесний характер розвитку підприємства, що є розподіленим у часі; розвито, як результат подолання протиріч, що проявляються циклічно; розвиток, що є результатом адаптації до зовнішнього середовища; концепція стійкого (сталого) розвитку. Сформульовано визначення концепції стійкого розвитку з позиції соціальної та економічної ефективності. Розроблено систему показників через призму критеріїв та факторів, що формують соціальну та економічну ефективність. З огляду на це, побудована графічна інтерпретація залежностей соціальної та економічної ефективності. На основі взаємодії цих складників визначено варіації станів розвитку підприємства, серед яких фаза посткризи, фаза стійкого розвитку, криза та фаза передкризи. In order to surviving in conditions of high competition, the company must be able to adapt to changes in the external and internal environment. The constant influence of many factors has a destabilizing effect on enterprise sustainability. The concept of stable development within the enterprise envisages, above all, the provision of a balance between the economic and social spheres in the human dimension. It means maximizing the use of resources for economic development. The relevance of research of sustainable development of economic entities is associated with the existence of certain contradictions between the commercial interests of the enterprise in the market and the interests of social development of workers. The article contains a study of the genesis “enterprise development”. It deals with the concepts of enterprise development in five aspects: development as a change of certain quantitative and qualitative properties of the phenomenon; process character of enterprise development, which is distributed in time; development as a result of overcoming contradictions that manifest in cycles; development that is the result of adaptation to the external environment; the concept of sustainable (sustainable) development. The definition of the concept of sustainable development from the standpoint of social and economic efficiency is formulated. A system of indicators is developed through the prism of criteria and factors that shape social and economic efficiency. In view of this, a graphical interpretation of the dependencies of social and economic efficiency is constructed. On the basis of the interaction of these components, variations in the state of the enterprise development were identified, including the postbreak phase, the phase of sustainable development, the crisis and the pre-crisis phase. A description of the phases of the development of the enterprise is provided. Such a distribution makes it possible to consider options for the development of events in the ratio of social and economic efficiency of the enterprise. The main vectors of action for the enterprise, which appeared in one or another phase of development, are written down. В статье рассмотрены концепции развития предприятия в пяти аспектах: развитие как изменение определенных количественных и качественных свойств явления; процессный характер развития предприятия, который является распределенным во времени; развитие как результат преодоления противоречий, проявляющихся циклически; развитие, являющееся результатом адаптации к внешней среде; концепция устойчивого (стабильного) развития. Сформулировано определение концепции устойчивого развития с позиции социальной и экономической эффективности. Разработана система показателей через призму критериев и факторов, формирующих социальную и экономическую эффективность. Учитывая это, построена графическая интерпретация зависимостей социальной и экономической эффективности. На основе взаимодействия этих составляющих определены вариации состояний развития предприятия, среди которых фаза посткризиса, фаза устойчивого развития, кризис, предкризисная фаза.
 • Документ
  Медико-соціальні чинники динаміки та ефективності ринку праці України
  (Aluna Publishing, 2020) Teron, I.; Zvonar, V.; Hlevatskaya, N.; Nasypaiko, D.; Терон, І. В.; Звонар, В. П.; Глевацька, Н. М.; Насипайко, Д. С.
 • Документ
  Current developments in management of human resources
  (BA School of Business and Finance, 2021) Zamlynskyi, V.; Livinskyi, A.; Zakharkiv, I.; Korneeva, T.; Корнєєва, Т. С.
  Modern socio-economic life requires research on the basic factors of development on the mission and values of the company, business reputation, brand, motivation, anti-crisis measures, corporate culture, effective communications as a set of human capital investments, which can be both the greatest value and the greatest risk, and their quality acts as a renovation element of enterprise management. In today's market situation, business reputation should become an integrative integrity and an important strategic asset, which is due to the growing importance of creating competitive advantages for the company through intangible assets, the growing importance of non-price competition, the role of personal ties, institutional and social investments, direct sales, knowledge and consumer confidence becomes the guarantor of a successful business.
 • Документ
  DevelopmentofhumanresourcesinUkraine: key challenges and prospects in dimension of international comparisons
  (ISMA University, 2020) Levchenko, A.; Nemchenko, T.; Левченко, А. О.; Немченко, Т. А.
  The subject of the paper reveals the prospects of adopting the foreign experience to regulate the social development of human resources in Ukraine. In the global economic crisis, according to researchers, human resources should become the basis of the country's competitiveness on the world stage. Human resources accumulate skills, as well as they are mobile and adaptable to new challenges. By the author the definition of social development of human resources as a driving factor in strengthening the social welfare is presented, the main factors, which influence on it are identified and the mechanism of social development of human resources is presented. In paper the comparative analysis of the level of human resources development in Ukraine and other countries is conducted by the author. The position of Ukraine in the world ranking of human resources development was studied. Along with this, the Ukraine's place in the world ranking was determined by such indicators as: Human Capital Index, Quality of Life Index and the Legatum Prosperity Index. The author also identified the main weaknesses that hinder the achievement of efficiency in human resource management in general. The main vectors to which the state policy on human resources regulation should be directed were found out, and possible consequences of the global pandemic impact on further development of the state economy were highlighted. The tendencies of the global labour market were clarified and it is emphasized that in the economic crisis for the forming and development of human resources, in addition to overcoming the above problems, the state needs to strengthen influence on domestic enterprises to save workplaces. The paper also states that an important factor in the social development of human resources in the opinion of the world community is the forming of professional skills that will increase workforce competitiveness.
 • Документ
  Соціальний розвиток трудового потенціалу як ключовий фактор забезпечення розвитку національної економіки вумовах євроінтеграції
  (Національний університет «Полтавськаполітехніка імені Юрія Кондратюка», 2020) Немченко, Т. А.
 • Документ
  Системно-інформаційна методологія проактивної кваліметрії впливу людського чинника на прийняття рішень в аеронавігаційних системах
  (УкрІНТЕІ, 2019) Рева, О. М.; Борсук, С. П.; Камишин, В. В.; Шульгін, В. А.; Пархоменко, В. Д.; Липчанський, В. О.
  Обґрунтовано провідну роль ставлення авіаційного персоналу до небезпечних дій або умов у взаємодії інших складників поточної парадигми безпеки польотів ІСАО. Зазначене «ставлення» характеризується такими показниками прийняття рішень, як основні домінанти, рівні домагань та нечіткі оцінки ризику. Розроблено проактивну методологію визначення перелічених показників через ставлення студентів і професійних авіадиспетчерів до небезпек порушень спектру норм ешелонування повітряних суден, встановлених ІСАО для горизонтальної площини виконання польотів. Обґрунтовані реперні точки, які найкращим чином характеризують кожний показник прийняття рішень, та мультиплікативний підхід до їх агрегації у інтегративний (цілісний) показник ставлення до ризику. Здійснено формалізацію ризику та на 60% розширено відому модель проблемної ситуації, уявлену спеціальним кортежем. Вдосконалено метод визначення так званої надбавки за ризик в процесі аналізу оціночних функцій корисності, що на 17,8% покращило ефективність встановлення основних домінант прийняття рішень. Запропоновано технологію рішення «трикутника ризиків» ІСАО по показнику небезпек подій, які визначаються у добре фізично вимірюваних і уявлюваних відстанях між повітряними судами. Враховуючи особливості ставлення до небезпек професійних авіадиспетчерів, розроблено алгоритм особистісно-орієнтованої тренажерної підготовки студентів-авіадиспетчерів, реалізація якого сприятиме появі синергетичного ефекту через зміну основних домінант прийняття рішень на більш ризиковану та збільшення рівнів домагань. Вдосконалено алгоритм самооцінки ризику Дженіса–Манна. Монографія адресується науковцям та фахівцям, які займаються проблемами впливу людського чиннику на безпеку польотів. Може бути корисною у навчально-виховному процесі авіаційних операторів «переднього краю» (диспетчерів управління повітряним рухом та членів льотного екіпажу). Рисунків – 95, таблиць – 55, Список використаних джерел – 540 найменувань.
 • Документ
  Innovative oriented development of the social sphere of the regional ecosystem’ scientific and production cluster
  (2020) Malakhovskyi, Y.; Levchenko, O.; Nabulsi, Hussein; Малаховський, Ю. В.; Левченко, О. М.; Набульсі, Хусcейн
  The purpose of the publication is to determine the prospects of innovatively oriented development of the social sphere of scientific and production clusters of regional ecosystems with the preferential use of public-private partnership tools. It is concluded that еhe modern method of managing the development of the social sphere is the state innovation regulation of public management of public-private partnership with the use of e-Government facilities; management of virtual networks; fundraising; outsourcing; creation of social technology platforms; crowdfunding; meeting the needs of stakeholders in obtaining high-tech social services; the formation of educational production clusters, “nodes” of stabilization and development, technical, intellectual, information, social “centers of excellence”; top-priority designing on the periphery of forward-looking, innovative and technology-intensive technologies.
 • Документ
  The key determinants of the innovative oriented economies forming in the context of the world's countries prosperity ensuring
  (2020) Tkachuk, O.; Levchenko, A.; Kuzmenko, H.; Ткачук, О. В.; Левченко, А. О.; Кузьменко, Г. І.
  The paper is devoted to the evaluation the impact of key determinants of innovation development and ensuring the worlds’ countries prosperity and working out the ways of increasing the innovative economic growth. By using the international statistic data of 40-ty countries, there were analyzed such indicators, as the level of GDP per capita and other indicators, such as expenditure on education, tertiary enrolment, graduates in science & engineering, number of researchers, gross expenditure on R&D, knowledge-intensive employment, intellectual property payments, high-tech imports, high-tech net exports and creative goods exports. As a result of calculating pairwise correlation coefficients between indicators, it was determined, that the most significant influence on the level of GDP per capita make such three variables: number of researchers, gross expenditure on R&D, knowledge-intensive employment. There were suggested the main directions of innovative development and prosperity raising for four groups of actors within the Quadruple Helix Model: state (government), universities and scientific institutions, business, civil society.
 • Документ
  Public administration and legal regulation effectiveness in the field of health care in the context of sustainable development
  (2020) Hutsaliuk, O.; Storozhuk, O.; Zhovnirchyk, Ya.; Zaiarniuk, O.; Kartsyhin, D.; Сторожук, О. В.; Заярнюк, О. В.
  The purpose of the article is the study of health capital as the basis for the formation of human capital. The authors consider health capital as a new factor in economic growth in modern conditions. It is concluded that there is a high risk of a shortage of health capital due to high mortality, low fertility, and low life expectancy. There is also a shortage of investment in health care. The regional features of the development of the health capital of Ukraine in modern conditions are analyzed. The existence of regional differences in the formation of health capital is proved. The inconsistency of regional and national interests regarding the strategy of state regional policy is revealed. It is concluded that regional priorities should be such as to save and increase the health capital of health. The results of an integrated assessment made it possible to form a ranking of regions by indicators proposed by the authors to ranking the regions make it possible to develop programs of priority measures to implement the strategic goal of healthcare. It is an increase in the quality and accessibility of medical care, drug provision, ensuring the sanitary and epidemiological safety of the country, and the prevention of infectious diseases among the population of health capital. The approaches proposed by the authors to ranking the regions make it possible to develop programs of priority measures to implement the strategic goal of healthcare. It is an increase in the quality and accessibility of medical care, drug provision, ensuring the sanitary and epidemiological safety of the country, and the prevention of infectious diseases among the population.
 • Документ
  Influence of motivation on the formation of staffing potential in higher education
  (Academic Publishing House Researcher s.r.o., 2017) Storozhuk, O.; Zaiarniuk, O.; Сторожук, О. В.; Заярнюк, О. В.
  The article presents the study of the motivational factors of the influence on the formation of staffing potential of higher education in Ukraine. On the basis of the study, the concept of "staffing potential in higher education" was grounded. It plays an important role in mainstreaming of innovation activity, while staff motivation is the main tool for ensuring its effective formation and rational use. Specific features of the motivational sphere of the teaching staff were established. They disclose themselves in the direction of professional motivation for the meaningful characteristics of labour activity. It has been proved that the task of developing an effective practical tool for the influence of motivation on the formation of the staffing potential in higher education should be addressed at all levels of the economy. On the basis of this approach, the directions for improving the motivational mechanism for the formation of staffing potential in higher education at the macro, meso and micro levels were grounded.
 • Документ
  Складові механізму державного регулювання трудового потенціалу промисловості України
  (2019) Немченко, Т. Б.; Немченко, Т. А.; Nemchenko, T.
  У статті визначено суть поняття «механізм державного регулювання трудового потенціалу», його мету, напрями, принципи та складові. Виділено наступні складові механізму державного регулювання трудового потенціалу: законодавчо-нормативна, організаційна, соціально-економічна, освітньоінноваційна, інформаційна. Виокремлено комплекс законодавчих і нормативних актів, які регулюють функціонування та розвиток трудового потенціалу промисловості. Наголошено, що в умовах сучасності набувають надзвичайної нагальності соціальна переорієнтація економіки та обов’язковість створення ефективної системи соціального партнерства, як провідного інституту узгодження інтересів агентів трудового договору. Підкреслено важливість побудови освітньо-інноваційного механізму на тісній взаємодії держави, освітніх закладів та безпосередньо виробничих підприємств. The essence of the concept of «the mechanism of state regulation of labour potential» as one of the components of the mechanism of regulation of the economy was defined. The objective, directions, principles and components of the mechanism have also been defined. The authors identified the following components of the state regulation mechanism of labour potential: legislative, normative, organizational, social and economic, educational and innovative, informational. A set of legislative and normative acts regulating the functioning and development of labour potential of industry was specified. The conclusion was made that the legislative and normative components of the state mechanism for regulating labour potential of industry is an urgent issue of the development of labour potential of industry. The authors described the objects, subjects and infrastructure of state regulation of labour potential of industry in Ukraine. The article defines the main directions of influence of the socio-economic component of the mechanism of state regulation of labour potential of industry, and indicates the importance of transition to knowledge economy. The authors emphasize that in today’s conditions social reorientation of the economy and the obligation to create an effective system of social partnership, as a leading institution for coordinating the interests of the parties of an employment contract become extremely vital. The attention is focused on the focal problems that constitute the subject of labour agreements within the framework of social partnership. The article describes the authors’ understanding of the essence of the informational component of state regulation, which consists in the implementation of information and communication technologies in the field of functioning of labour potential, integration with international information networks, application of modern information technologies in organizations and enterprises to provide prompt access to necessary data and production. The authors also emphasized the importance of working out educational and innovative mechanism in close cooperation between the state, educational institutions and directly with enterprises.
 • Документ
  Використання інформаційно-комунікативних технологій в маркетингу закладів вищої освіти
  (Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020) Глушко, О. Ю.; Доренська, А. О.
 • Документ
  Компаративний аналіз систем машинного перекладу економічного дискурсу (на прикладі французько-українських мовних пар)
  (УАН, 2019) Сопилюк, Н. М.; Царенко, І. О.; Царенко, И. А.; Sopyluk, N.; Tsarenko, I.
  У статті продемонстровано компаративний аналіз систем машинного перекладу франкомовного економічного дискурсу українською мовою, враховуючи зростаючі тенденції до зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними підприємствами та посилення кооперації в межах ринку праці. Компаративістика охоплює сферу машинного перекладу з точки зору розвитку комп’ютерної лінгвістики та зростання попиту на сервіси з перекладацьких послуг. Дослідження зосереджено на аналізі перекладу французько-української мовної пари економічного дискурсу за допомогою існуючих систем машинного перекладу. Проаналізовано історію виникнення перших систем машинного перекладу. Визначено основні підходи до класифікації таких систем, зокрема, абсолютно автоматизований машинний переклад, машинний переклад за участю людини, переклад, який виконує людина з використанням ЕОМ, та інший підхід – системи, які працюють завдяки використанню правил, статистичні системи машинного перекладу та гібридні системи. Проведено опитування серед респондентів, щоб визначити найбільш поширені системи серед економістів-практиків та викладачів економічних дисциплін. У результаті, встановлено, що найпоширенішими системами машинного перекладу є «Google-Translate», «Яндекс.Перевод» та «PROMT». Шляхом лінгвістичного аналізу (на морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях) виявлено переваги та недоліки машинного перекладу онлайн-системами Google Translate, Яндекс та PROMT. Серед основних переваг машинного перекладу виділено такі: швидкість; доступність; досить широкий спектр вибору еквівалентних відповідників. Серед недоліків відзначено такі: дослівний переклад; непередбачуваність у прийнятті рішень і виборі еквівалента; при перекладі система машинного перекладу не враховує широкий контекст. Визначено причини виникнення перекладацьких помилок та необхідність використання постредагування для поліпшення якості перекладу. В статье продемонстрирован компаративный анализ систем машинного перевода франкоязычного экономического дискурса на украинский язык с учетом растущей тенденции к внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий и усилению кооперации в пределах рынка труда. Компаративистика охватывает сферу машинного перевода с точки зрения развития компьютерной лингвистики и роста спроса на сервисы переводческих услуг. Исследование сосредоточено на анализе перевода французско-украинской языковой пары экономического дискурса с помощью существующих систем машинного перевода. Проанализирована история возникновения первых систем машинного перевода. Определены основные подходы к классификации таких систем, в частности, абсолютно автоматизированный машинный перевод, машинный перевод при участии человека, перевод, выполняемый человеком с использованием ЭВМ, и другой подход – системы, работающие благодаря использованию правил, статистические системы машинного перевода и гибридные системы. Проведен опрос среди респондентов с целью определения наиболее распространенных систем среди экономистов-практиков и преподавателей экономических дисциплин. В результате установлено, что наиболее распространенными системами машинного перевода являются «GoogleTranslate», «Яндекс.Перевод» и «PROMT». Путем лингвистического анализа (на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях) выявлены преимущества и недостатки машинного перевода онлайн-системами Google Translate, Яндекс и PROMT. Среди основных преимуществ машинного перевода выделены следующие: скорость; доступность; достаточно широкий спектр выбора эквивалентных соответствий, тогда как среди недостатков отмечены следующие: дословный перевод; непредсказуемость в принятии решений и выборе эквивалента; при переводе система машинного перевода не учитывает широкий контекст. Определены причины возникновения переводческих ошибок и необходимость использования постредактирования для улучшения качества перевода. The paper is devoted to the research of the comparative analysis of the machine translation systems of French-language economic discourse in Ukrainian, taking into account the growing tendencies in the foreign economic activity of domestic enterprises and increasing the cooperation within the labor market. The comparative research covers the field of machine translation in terms of the development of computer linguistics and the growing demand for the translation services. The research focuses on the analysis of the translation of the French-Ukrainian language pair of economic discourse by using the existing machine translation systems. The history of the appearance of the first machine translation systems is analyzed. The authors identified the main approaches to the classification of machine translation systems, in particular: Fullyautomated machine translation, Human-assisted machine translation, Machineassisted human translation; Rule-Based Machine Translation, Statistical Machine Translation, Hybrid Machine Translation. The main peculiarites of which were named. The neural machine translaton system as the one of most perfect type of machine translation system was analyzed at the current stage. A survey was conducted among the respondents (specialist-economists and scientists of economic sphere) regarding the most used machine translation systems. As a result, the following results were found: 61 respondents use Promt (39.1%), 48 respondents use Google Translate services (30.8%), 32 respondents use Yandex (20.5%), 13 respondents use other machine translation systems (8.3%) and only (1.3%) 2 respondents use the printed dictionaries and translate manually. Through the linguistic (at the morphological, lexical and syntactic levels) analysis, the advantages and disadvantages of machine translation by using the online systems Google Translate, Yandex and PROMT are revealed. Among the main advantages of machine translation are the following: speed; availability; fairly wide range of choice of equivalent matches, then, among the shortcomings, the following are noted: the literal translation; unpredictability in decision making and choice of equivalent; when translating, the machine translation system does not take into account a wide context. Besides the grammat cal transformatons at the word-formaton and syntax levels are analyzed by using of the indicated machine translaton systems. In additon, the authors’ translatons were suggested. The causes of translation errors and the necessity to use the post-editing for improving the quality of the translation are determined.