Навчально-методичні матеріали МЛВ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (ЦНТУ, 2024) Скрипник, О. В.
  Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврського рівня вищої освіти студентами спеціальності 131 - Прикладна механіка. Конкретизовані вимоги до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки, Освітньо професійної програми «Компютерний інжинірінг технологій, робототехніка і 3D друк» та вимог чинного галузевого Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 – Механічна інженерія, спеціальності 131 – Прикладна механіка.
 • Item
  Утилізація та рекуперація відходів. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2024) Кузик, О. В.; Кропівна, А. В.; Kuzyk, О.; Kropivna, А.
  В методичних вказівках розглянуті питання охорони навколишнього середовища, які тісно пов'язана зі станом ресурсозбереження. Екологічна та економічна доцільність багаторазового використання природних ресурсів шляхом залучення частини відходів виробництва і споживання в господарський оборот в якості вторинної сировини доведена багаторічною практикою в багатьох країнах світу. Відходи можуть ефективно замінювати первинні сировинні джерела, зменшуючи споживання ресурсів та сприяючи забезпеченню сировинної незалежності країн, створюючи додатковий експортний потенціал тощо. Вторинне ресурсокористування дедалі більше стає органічною складовою цивілізаційного розвитку та одним із найважливіших векторів побудови "зеленої" економіки. The guidelines address environmental protection issues that are closely related to resource conservation. The environmental and economic feasibility of reusing natural resources by involving a part of production and consumption waste in economic circulation as secondary raw materials has been proven by many years of practice in many countries. Waste can effectively replace primary raw material sources, reducing resource consumption and contributing to the country's raw material independence, creating additional export potential, etc. Secondary resource use is increasingly becoming an organic component of civilizational development and one of the most important vectors for building a green economy.
 • Item
  Система технологій. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Кузик, О. В.; Кропівний, В. М.; Кропівна, А. В.; Молокост, Л. А.; Kuzyk, O.; Kropivnyi, V.; Kropivna, A.; Molokost, L.
  Основною метою дисципліни покладено вироблення у студентів навичок системного підходу до оцінки технології виготовлення будь-якого виробу на основі відомих початкових даних (кількість та якість продукту, наявність сировини, устаткування, стан технології та сучасних технологічних доробок, вартість устаткування та сировини, екологічна безпека, попит ринку, тощо). The main goal of the discipline is to develop students' skills in a systematic approach to assessing the manufacturing technology of any product based on known initial data (quantity and quality of the product, availability of raw materials, equipment, state of the art and modern technological developments, cost of equipment and raw materials, environmental safety, market demand, etc.).
 • Item
  Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Кузик, О. В.; Молокост, Л. А.; Босий, М. В.
  Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство є комплексною фаховою дисципліною, яка надає основні відомості про способи одержання матеріалів, властивості матеріалів і методи обробки їх з метою одержання виробів різного призначення. Матеріалознавство – це наука, яка вивчає залежність між хімічним складом, будовою і властивостями матеріалів, а також впливом на їх будову і властивості теплових, хімічних, електромагнітних та інших факторів.
 • Item
  Практикум. Плавка ливарних сплавів. Навчально-методичний посібник
  (ЦНТУ, 2023) Ломакін, В. М.; Кропівний, В. М.
  Плавка ливарних сплавів є невідємною складовою заготівельної бази машинобудування в Україні – виробництва литих виробів. Роботи практикуму виконуються в лабораторних і виробничих умовах ливарного цеху та сприяють завсвоєнню теоретичних знань і практичних навичок при плавці чорних і кольорових сплавів для потреб машинобудування. Важливим в практикумі є розподіл робіт по роду металу і по типам плавильних агрегатів. При цьому вивчаються як загальні підходи, зокрема, температурні режими ведення плавки, склад влюсів і шлаку, легування і модифікування сплавів, черговість операцій, так і специфічні особливості, притаманні конкретному ливарному сплаву, такі як розкислення сплавів на основі міді та інш. Загалом, роботи практикуму стосуються плавки всіх основних чорних і кольорових ливарних сплавів, що виплавляються на виробництві. Melting of foundry alloys is an integral component of the procurement base of mechanical engineering in Ukraine - the production of cast products. The work of the workshop is carried out in the laboratory and production conditions of the foundry and contributes to the assimilation of theoretical knowledge and practical skills in melting ferrous and non-ferrous alloys for the needs of machine building. Important in the workshop is the distribution of work by type of metal and types of melting units. At the same time, both general approaches are studied, in particular, the temperature regimes of smelting, the composition of dross and slag, alloying and modification of alloys, the sequence of operations, and specific features inherent in a specific foundry alloy, such as the deoxidation of copper-based alloys, etc. In general, the work of the workshop concerns the melting of all the main ferrous and non-ferrous casting alloys that are smelted in production.
 • Item
  Науково - технічна документація. Вивчення курсу
  (ЦНТУ, 2023) Кропівний, В. М.; Кропівна, А. В.; Молокост, Л. А.
  Студенти повинні вміти виконувати наукові дослідження та розробки під якими розуміють творчу діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину, природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих знань і оформлювати технічну документацію з винахідництва, виконання якої суворо регламентовано відповідними відомчими нормативами.Students must be able to carry out scientific research and development, which is understood as creative activity that is carried out on a systematic basis with the aim of increasing the amount of scientific knowledge, including about man, nature and society, as well as finding new areas of application of this knowledge and drawing up technical documentation for inventions , the implementation of which is strictly regulated by the relevant departmental regulations.
 • Item
  Інтелектуальна власність. Вивчення курсу
  (ЦНТУ, 2023) Кропівна, А. В.
  Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з питаннями створення, набуття прав, управління, захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, як особливого виду прав на результати творчої діяльності в сучасному суспільстві, забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, культури. The purpose of studying the academic discipline is to acquaint students with the issues of creation, acquisition of rights, management, protection of rights to intellectual property objects, as a special type of rights to the results of creative activity in modern society, to provide students of higher education with a set of knowledge, abilities and skills necessary for application in professional activity in the field of entrepreneurship, trade, stock market activity, culture.
 • Item
  Утилізація та рекуперація відходів. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Кропівна, А. В.; Молокост, Л. А.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Адитивні технології в машинобудуванні"
  (ЦНТУ, 2023) Скрипник, О. В.
  Розглянуто етапи твердотільного моделювання та наведено основне програмне забезпечення і налаштування для друку моделей на 3D-принтері, а також принципи калібрування різних його частин, створення комп'ютерної 3D моделі матеріального об'єкта шляхом фотограмметрі та його друк Призначено для студентів машинобудівних спеціальностей і, в першу чергу, фахівців в галузі верстатів, ковальського та ливарного виробництва, крім того, може бути корисно для широкого кола інженерів, конструкторів, технологій, чия діяльність пов'язана зі створенням нової продукції та організацією сучасного промислового виробництва. The stages of solid-state modeling are considered and the basic software and settings for printing models on a 3D printer are given, as well as the principles of calibrating its various parts, creating a computer 3D model of a material object by photogrammetry and its printing Intended for students of mechanical engineering specialties and, first of all, specialists in the field of machine tools, forging and foundry, in addition, it can be useful for a wide range of engineers, designers, technologies, whose activities are related to the creation of new products and the organization of modern industrial production.
 • Item
  Практикум. Плавка ливарних сплавів
  (ЦНТУ, 2023) Ломакін, В. М.; Кропівний, В. М.
  Важливим в практикумі є розподіл робіт по роду металу і по типам плавильних агрегатів. При цьому вивчаються як загальні підходи, зокрема, температурні режими ведення плавки, склад влюсів і шлаку, легування і модифікування сплавів, черговість операцій, так і специфічні особливості, притаманні конкретному ливарному сплаву, такі як розкислення сплавів на основі міді та інш. Загалом, роботи практикуму стосуються плавки всіх основних чорних і кольорових ливарних сплавів, що виплавляються на виробництві.
 • Item
  Фізико-хімічні основи ливарного виробництва
  (ЦНТУ, 2023) Конончук, С. В.; Кропівний, В. М.; Скрипник, О. В.
  В навчальному посібнику викладені основи розрахунку фізико-хімічних характеристик металургійних процесів окислення, відновлення, розчинності, розподілу, дисоціації елементів, шлакоутворення, а також кінетику та рівновагу процесів на основі законів загальної термодинаміки, хімічної термодинаміки, кінетики, теорії розчинів, теорії металургійних розплавів. Посібник складається із чотирьох розділів – загальної термодинаміки, хімічної термодинаміки, кінетики металургійних реакцій та термодинамічних досліджень фізико-хімічних процесів ливарного виробництва. Як правило, дається виведення математичних співвідношень, що сприяє більш повному і глибокому засвоєнню матеріалу студентами. З цією ж метою в посібнику наведені приклади розв’язання задач, учбові завдання і запитання з кожного розділу. Посібник призначений для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка” і може бути використаний студентами металургійних та інших технічних спеціальностей при дослідженнях металургійних процесів.
 • Item
  Практикум з технології виробництва конструкційних матеріалів
  (Лисенко В.Ф., 2023) Кузик, О. В.; Рябець, С. І.; Царенко, О. М.
  За допомогою лабораторних занять студенти знайомляться з практичним застосуванням основних методів дослідження будови й властивостей металів та сплавів із використанням сучасних методів їх дослідження. Роботи практикуму сприяють поглибленню теоретичних знань, оволодінню основними сучасними методами дослідження фізико-технологічних властивостей конструкційних матеріалів, здобуттю навичок експериментування із використанням сучасних вимірювальних приладів та апаратури.
 • Item
  Фізико - хімічний аналіз об'єктів історико-культурної спадщини
  (ЦНТУ, 2023) Кропівний, В. М.; Орлик, В. М.; Кузик, О. В.; Кропівна, А. В.
  Навчальний посібник спрямований на формування розуміння спеціальних наукових методів та практичних методик фізико – хімічного аналізу історичних артефактів, обладнання для проведення аналізів, що застосовуються під час здійснення історичних та археологічних досліджень. Розглядаються конкретні приклади застосування фізико – хімічного аналізу пам’яток археології, історії і культури. Навчальний посібник призначений для використання у навчальному процесі студентами спеціальності 032 «Історія та археологія», а також може бути використаний дослідниками історичних артефактів та музейними працівниками.
 • Item
  Ресурсоефективні та чисті технології
  (ЦНТУ, 2022) Кропівний, М. В.; Медведєва, О. В.; Гречка, А. І.; Кропівна, А. В.; Скрипник, О. В.
  Навчальний посібник спрямований на розкриття суті ресурсоефективних та чистих технологій, їх вплив на навколишнє середовище, проводиться аналіз ефективності поновлюваних джерел енергії. Метою даного навчального посібника є ознайомлення студентів з питаннями застосування ресурсоефективних та чистих технологій і шляхи їх вирішення. Розглядається ефективність впровадження ресурсоефективних та чистих технологій в умовах сучасних викликів розвитку світової економіки та даються рекомендації щодо перспективних шляхів досягнення ресурсо- та енергозбереження.
 • Item
  Хімічні процеси в ливарному виробництві
  (ЦНТУ, 2021) Босий, М. В.; Кузик, О. В.; Кропівна, А. В.
  Метою практичних занять є ознайомлення здобувачів вищої освіти (ЗВО) з теоретичними і практичними питаннями вивчення хімічних процесів при плавці чавуну, сталі, корольових сплавів; хімічних процесів при приготуванні формувальних і стрижневих сумішей для прискореного виготовлення форм і стрижнів з необхідним комплексом властивостей; хімічних процесів і закономірностей розчинення газів в рідкому металі під час окислювальної плавки сталі при різних умовах в системі «метал-шлак-газ».
 • Item
  Технологія основних виробництв
  (ТОВ «КОД», 2021) Кропівний, В. М.; Кропівна, А. В.; Молокост, Л. А.; Босий, М. В.; Кузик, О. В.
  В основу курсу технологія основних виробництв покладено набуття здобувачами вищої освіти навичок системного підходу до оцінки технології виготовлення будь-якого виробу на основі відомих початкових даних (кількість та якість продукту, наявність сировини, устаткування, стан технології та сучасних технологічних доробок, вартість устаткування та сировини, екологічна безпека, попит ринку, тощо).
 • Item
  Стандартизація
  (ЦНТУ, 2021) Кропівна, А. В.; Бондаренко, Г. С.; Кропівний, В. М.
  У навчальному посібнику викладено зміст курсу «Стандартизація» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Мета даного навчального посібника - ознайомлення студентів з науковими, нормативними та організаційними основами стандартизації в організаційно -управлінській, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до стандартів вищої освіти України для спеціальності 029 «Інформаційна,бібліотечна та архівна справа». Навчальний посібник спрямований на більш глибше розуміння ролі стандартизації у сучасному суспільстві, її методів та порядку застосування. Посібник містить аналіз діючих нормативних документів у документально-інформаційній сфері. Матеріалипосібника можуть бути корисними фахівця підприємств та установ державної і недержавної форм власності, які займаються питаннями документообігу.
 • Item
  Теорія ливарних сплавів
  (ЦНТУ, 2020) Ломакін, В. М.
  Методичні рекомендації до лабораторних робіт спрямовані на формування у здобувача вищої освіти знання з питань теорія ливарних сплавів, впливу хімічного складу залізовуглецевих сплавів на механічні властивості в процесі стиснення, дослідження впливу хімічного складу сплаву та температури заливання на об'ємну усадку сплавів, величину залишкової напруги у виливках та ін.
 • Item
  Теплогазопостачання і вентиляція. Частина ІІ «Теплотехніка і теплопостачання»
  (ЦНТУ, 2021) Босий, М. В.; Кропівний, В. М.; Кузик, О. В.; Кропівна, А. В.; Клименко, В. В.
  У результаті вивчення дисципліни Теплогазопостачання і вентиляція частина ІІ «Газопостачання і вентиляція» у здобувача вищої освіти повинні сформуватися знання: з питань призначення, класифікації, улаштування систем теплопостачання, газопостачання вентиляції будівель і методів розрахунку, проектування і розвитку систем теплогазопостачання та захисту навколишнього середовища.
 • Item
  Теплогазопостачання і вентиляція. Частина І «Теплотехніка і теплопостачання»
  (ЦНТУ, 2021) Босий, М. В.; Кропівний, В. М.; Кузик, О. В.; Кропівна, А. В.; Клименко, В. В.
  У результаті вивчення дисципліни Теплогазопостачання та вентиляція частина І «Теплотехніка і теплопостачання» у здобувача вищої освіти повинні сформуватися знання: теплотехнічної термінології; законів отримання перетворення і передачі енергії; методів аналізу ефективності використання теплоти; принципів дії, галузей використання і потенційних можливостей теплотехнічного обладнання систем теплопостачання та захисту навколишнього середовища.