Навчально-методичні матеріали кафедри ЕРМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 115
 • Item
  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Василенко, І. Ф.; Шепеленко, І. В.; Магопець, С. О.; Красота, М. В.; Бевз, О. В.
  У методичних вказівках викладені методики та приклади розрахунку посадок з натягом, вибору вимірювальних засобів, призначення допусків та посадок шпонкових з’єднань, призначення допусків та посадок шліцьових з’єднань.
 • Item
  Засоби технічного обслуговування машин. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Василенко, І. Ф.; Шепеленко, І. В.; Красота, М. В.; Магопець, С. О.; Бевз, О. В.
  У методичних вказівках розглядаються питання організації та проведення технічних обслуговувань тракторів та інших сільськогосподарських машин, а також вивчаються інструменти та обладнання, які використовуються при різних видах технічного обслуговування.
 • Item
  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Василенко, І. Ф.; Шепеленко, І. В.; Красота, М. В.; Магопець, С. О.; Бевз, О. В.
  У методичних вказівках викладені методики та приклади розрахунку розмірних характеристик різних видів посадок, розмірних ланцюгів та призначення допусків форми та розташування.
 • Item
  Мехатронні системи техніки в АПК. Лабораторні заняття
  (ЦНТУ, 2024) Голуб, Д. В.; Аулін, В. В.; Кічура, Р. П.; Ювженко, О. Ю.
  Методичні вказівки являють собою комплекс лабораторних робіт з використанням інформаційного аналізу та синтезу мехатронних систем техніки в агропромисловому комплексі з допомогою комп’ютерних систем різного рівня та призначення. Студенти отримують знання з теоретичних основ трьох її основних частин: механічної, електричної та інформаційної, що спрямовано на отримання вмінь працювати лабораторно з сучасними персональними компьютерами з використанням пакетів прикладних програм у процесі дослідження мехатронних комплексів підсистем та ланок транспортних машин. Основна мета полягає у вивченні основних принципів аналізу та синтезу мехатронних систем техніки в агропромисловому комплексі з аналізом теоретичних основ їх розробки та експлуатації, вивчення технічного забезпечення мехатронних комплексів АПК, отримання знань з системного аналізу та синтезу таких мехатронних систем, дослідження операцій. Студентам пропонується вісім лабораторних робіт, які за змістом охоплюють програму дисципліни. В кожній роботі наведена тема, мета, короткі теоретичні відомості, основні завдання, перелік контрольних питань та перелік рекомендованої літератури. Студенти можуть використати методичні вказівки для поглибленого вивчення дисципліни, підготовці до виконання лабораторних занять.
 • Item
  Діагностування машин та обладнання. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2023) Красота, М. В.; Кулєшков, Ю. В.; Магопець, С. О.; Шепеленко, І. В.; Бевз, О. В.; Осін, Р. А.
  Методичні вказівки містять практичні заняття, пов’язані з вивченням та набуттям навичок роботи з діагностичними приладами для діагностування двигунів тракторів та автомобілів. У навчально-методичному виданні наведені загальні відомості про методи та засоби технічного діагностування машин та обладнання, порядок підготовки і роботи з діагностичним обладнанням. Описані принципи пошуку можливих несправностей в різних системах автотракторних двигунів, а також типові тести, що виконуються в процесі діагностування.
 • Item
  Технологія ремонту машин та обладнання. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2023) Шепеленко, І. В.; Красота, М. В.; Осін, Р. А.
  Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Технологія ремонту машин та обладнання» призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». Представлені деякі технології ремонту та відновлення деталей, а також обладнання та устаткування, що використовуються при цьому. Особливу увагу приділено перевагам та недолікам розглянутих методів. Наведені практичні рекомендації при здійсненні технологій відновлення деталей.
 • Item
  Основи технології виробництва та ремонту машин. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2023) Красота, М. В.; Магопець, С. О.; Бевз, О. В.; Шепеленко, І. В.; Осін, Р. А.
  Представлені методичні вказівки мають за мету надання здобувачам вищої освіти навичок практичного використання знань в галузі виробництва і ремонту машин та виконання кваліфікаційної роботи за темами технологічного спрямування. В методичних вказівках надані рекомендації до виконання практичних завдань, пов’язаних з технологічними процесами розбирання (складання) агрегатів машин, проектування технологічних процесів виготовлення та ремонту деталей. В процесі виконання практичних занять вирішуються наступні задачі: - розширення, систематизація і закріплення теоретичних знань та їх застосування для проектування технологічних процесів виробництва та ремонту машин; - розвиток і закріплення навичок ведення самостійної творчої інженерної роботи; - оволодіння методикою теоретико-експериментальних досліджень технологічних процесів машинобудівного виробництва. Практичні заняття являють собою комплексну роботу, розраховану на виконання протягом навчального семестру.
 • Item
  Трактори та автомобілі. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2024) Красота, М. В.; Магопець, С. О.; Кулєшков, Ю. В.; Шепеленко, І. В.; Бевз, О. В.; Осін, Р. А.; Руденко, Т. В.
  В навчально-методичному виданні представлені практичні заняття з конструкції двигунів тракторів і автомобілів. Кожне практичне заняття має ввідні пояснення, що містять мету, наглядні навчальні і допоміжні матеріали, коротке викладення теоретичного матеріалу і контрольні запитання для самоперевірки. Начально-методичне видання представляє собою керівництво для виконання практичних занять по дисципліні «Трактори і автомобілі» і містить необхідний теоретичний матеріал і практичні завдання для їх виконання. Призначено для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія».
 • Item
  Основи технічної діагностики автомобілів. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2024) Красота, М. В.; Магопець, С. О.; Кулєшков, Ю. В.; Шепеленко, І. В.; Бевз, О. В.; Осін, Р. А.
  Методичні вказівки містять лабораторні роботи, пов’язані з вивченням та набуттям навичок роботи з діагностичними приладами для діагностування двигунів автомобілів. У навчально-методичному виданні наведені загальні відомості про методи та засоби технічного діагностування автомобілів, порядок підготовки і роботи з діагностичним обладнанням. Описані принципи пошуку можливих несправностей в різних системах автомобільних двигунів, а також типові тести, що виконуються в процесі діагностування.
 • Item
  Системи сервісу аграрної техніки. Практичні роботи
  (2023) Маркович, С. І.; Бевз, О. В.; Магопець, С. О.; Красота, М. В.; Осін, Р. А.
  Дані методичні вказівки розроблені у відповідності з силабусом дисципліни "Системи сервісу аграрної техніки" і мають за мету ознайомити студентів з існуючими системами сервісу аграрної техніки та набути навичок технічного обслуговування та ремонту, як сукупності техніко-економічних і організаційних заходів, пов'язаних з підтримкою аграрної техніки в працездатному стані. Вивчення даних матеріалів дозволить уникнути помилок, забезпечити якість технічного обслуговування та ремонту аграрної техніки, а в цілому понизити вірогідність несправностей і відмов після ремонту і виключити витрати часу і засобів на їх виправлення.
 • Item
  Транспортний процес в АПК. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Руденко, Т. В.; Осін, Р. А.; Кулєшков, Ю. В.; Красота, М. В.
  Мета роботи - ознайомлення майбутніх фахівців з передовим досвідом організації вантажоперевезень, зокрема опанування методикою по визначенню необхідної кількості транспортних агрегатів, розрахунку їх техніко-експлуатаційних показників при перевезенні вантажів у визначений термін.
 • Item
  Виробничі процеси та надання послуг на підприємствах галузі транспорту. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Аулін, В. В.; Лисенко, С. В.; Гриньків, А. В.; Aulin, V.; Lysenko, S.; Hrynkiv, A.
  Для засвоєння і розв’язання зазначених завдань при вивченні дисципліни "Виробничі процеси та надання послуг на підприємствах галузі транспорту" використовуються нові методи і моделі прикладної математики. При цьому системно-спрямований та синергетичний підхід управління транспортних систем та послуг передбачає виявлення резервів організації і їх надання виявлення можливостей підвищення ефективності і надійності. Зазначені питання висвітлюються та засвоюються при викладанні дисципліни "Виробничі процеси та надання послуг на підприємствах галузі транспорту" та під час реалізації різних форм самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти напрямку підготовки 27 "Транспорт" спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт". New methods and models of applied mathematics are used to learn and solve these tasks when studying the discipline "Production processes and provision of services at transport enterprises". At the same time, a system-oriented and synergistic approach to the management of transport systems and services involves identifying the organization's reserves and providing them with identifying opportunities to improve efficiency and reliability. These issues are covered and assimilated during the teaching of the discipline "Production processes and service provision at enterprises of the transport sector" and during the implementation of various forms of independent work of applicants of the second (master's) level of higher education in the field of training 27 "Transport" specialties 274 "Automotive transport".
 • Item
  Виробничі процеси та надання послуг на підприємствах галузі транспорту. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2023) Аулін, В. В.; Лисенко, С. В.; Гриньків, А. В.; Aulin, V.; Lysenko, S.; Hrynkiv, A.
  Предмет дисципліни "Виробничі процеси та надання послуг на підприємствах галузі транспорту" є сукупність задач, пов’язаних з організацією виробничих процесів, надання послуг та управлінням ефективністю і надійністю автомобільних транспортних систем. The subject of the discipline "Production processes and provision of services at enterprises of the transport sector" is a set of tasks related to the organization of production processes, provision of services and management of the efficiency and reliability of automobile transport systems.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання технологічного розділу кваліфікаційної бакалаврської роботи
  (ЦНТУ, 2023) Кулєшков, Ю. В.; Красота, М. В.; Руденко, Т. В.; Бевз, О. В.; Магопець, С. О.; Осін, Р. А.
  Метою даних методичних вказівок є надання допомоги здобувачам вищої освіти спеціальності 132 «Матеріалознавство», 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», у виконанні технологічного розділу кваліфікаційної бакалаврської роботи. Технологічний розділ виконують здобувачі з метою закріплення теоретичних знань і одержання практичних навичок у проектуванні технологічних процесів ремонту агрегатів і складальних одиниць тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин.
 • Item
  Методичні вказівки з науково-дослідної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»
  (ЦНТУ, 2023) Кулєшков, Ю. В.; Магопець, С. О.; Голуб, Д. В.; Бевз, О. В.; Красота, М. В.; Максименко, А. С.
  Практична підготовка здобувачів вищої освіти Центральноукраїнського національного технічного університету є невід'ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами за час навчання відповідних компонентностей та формування сукупності результатів навчання, у відповідності до діючої ОПП за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Метою практичної підготовки є формування та розвиток у здобувачів вищої освіти професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, засобами виробництва у сфері їх майбутньої спеціальності.
 • Item
  Методичні вказівки для виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»
  (ЦНТУ, 2023) Голуб, Д. В.; Магопець, С. О.; Аулін, В. В.; Бевз, О. В.; Красота, М. В.; Максименко, А. С.
  Виконання і захист кваліфікаційної магістерської роботи є завершальним етапом опанування компетентностей освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» здобувачами другого рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» й визначає такі цілі: – закріплення теоретичних і практичних знань здобувачів та застосування цих знань в ході проектування при вирішенні виробничих завдань пов'язаних із професійною оцінкою, розумінням та аналізом особливостей функціонування транспортної галузі та забезпечення в експлуатаційних умовах працездатного стану автотранспортних засобів при організації та проведенні всіх видів технічних дій, вирішення завдань науково-практичної та науково-дослідної діяльності. – на основі використання теоретичних, методологічних та практичних інструментів формування навичок самостійної діяльності й прийняття ефективних інженерних рішень для вирішення актуальних задач технічного, організаційного, технологічного та виробничого забезпечення ефективності функціонування автомобільного транспорту; – формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей і реалізації нормативного змісту підготовки магістра, сформульованого у термінах результатів навчання. Викладені матеріали визначають вимоги до тематики кваліфікаційної магістерської роботи, їх змісту, обсягу, структури пояснювальної записки та оформлення ілюстративної частини роботи. Виконання та успішний захист випускної кваліфікаційної магістерської роботи є підтвердженням здобувачем отриманих в процесі навчання інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей та результатів навчання за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» для вирішення конкретних практичних проблем та дозволяє присудження здобувачу другого – магістерського ступеня вищої освіти.
 • Item
  Методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»
  (ЦНТУ, 2023) Магопець, С. О.; Голуб, Д. В.; Аулін, В. В.; Бевз, О. В.; Красота, М. В.; Голованов, А. П.
  Практична підготовка здобувачів вищої освіти Центральноукраїнського національного технічного університету є невід'ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами за час навчання відповідних компонентностей та формування сукупності результатів навчання, у відповідності до діючої ОПП за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Метою практичної підготовки є формування та розвиток у здобувачів вищої освіти професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, засобами виробництва у сфері їх майбутньої спеціальності.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Новітні методи та технології експлуатації автомобілів»
  (ЦНТУ, 2023) Бевз, О. В.; Магопець, С. О.; Красота, М. В.; Осін, Р. А.; Шепеленко, І. В.
  Метою вивчення дисципліни «Новітні методи та технології експлуатації автомобілів» є ознайомлення студентів з проблематикою експлуатації, як окремих автомобілів, так і цілих автомобільних парків; організацією технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; розробленням нормативних документів щодо профілактичного обслуговування; раціональною послідовністю виконання відповідних технологічних процесів; проведенням аналізу техніко-економічних показників діяльності автотранспортних, автообслуговуючих, авторемонтних підприємств. Завдання вивчення дисципліни передбачає вивчення нормальних і патологічних процесів в конструктивних елементах автотранспортних засобів (АТЗ), які приводять до погіршення (або втрати) їх експлуатаційних властивостей, досягнення показників експлуатаційної надійності АТЗ, методів та способів і засобів їх визначення, а також особливостей організації технологічних процесів ТО і ремонту АТЗ на різних об'єктах ремонтно-обслуговувальної бази автомобільного транспорту та станціях технічного обслуговування Практичні заняття навчальної дисципліни «Новітні методи та технології експлуатації автомобілів» мають за мету підготувати здобувачів вищої освіти магістерського рівня вищої освіти, як повноцінних та кваліфікованих спеціалістів в сфері автомобільного транспорту, здатних до продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності.
 • Item
  Цивільний захист. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Осін, Р. А.; Красота, М. В.; Кулєшков, Ю. В.; Шепеленко, І. В.; Магопець, С. О.; Бевз, О. В.; Руденко, Т. В.
  Розроблені методичні рекомендації є системою методичних вказівок до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» для всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для кожного практичного заняття визначено мету, професійну спрямованість, вказано необхідний для роботи матеріал, подано методичні поради щодо виконання кожного завдання. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з курсу «Патентознавство»
  (ЦНТУ, 2023) Кулєшков, Ю. В.; Руденко, Т. В.; Красота, М. В.; Магопець, С. О.; Бевз, О. В.; Осін, Р. А.
  Навчальна дисципліна «Патентознавство» є складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки студентів за освітнім ступенем «магістр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Дисципліна є вибірковою під час підготовки студентів. Метою навчальної дисципліни «Патентознавства» є одержання теоретичних знань щодо правового регулювання суспільних відносин у сфері промислової власності, зокрема, дослідження та засвоєння чинної нормативно-правової бази в контексті регулювання виникнення прав на об’єкти промислової власності, отримання охоронних документів, захисту прав та розпорядження ними. Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення та засвоєння студентами основних принципів і положень патентного права та патентної діяльності як навчальної дисципліни та юридичної науки. Предметом навчальної дисципліни «Патентознавство» є майнові та немайнові відносини, що виникають між суб’єктами щодо створення, використання і захисту об’єктів промислової власності. Вивчення курсу покликане сприяти формуванню глибоких теоретичних знань у студентів із питань патентознавства та патентного права, набуттю в них практичних навичок, застосуванню одержаних теоретичних знань у практичній діяльності.